Bible21Exodus28

Exodus

Kněžská roucha1 „Přiveď k sobě svého bra­t­ra Áro­na a jeho syny z řad Iz­rae­li­tů, aby mi ko­na­li kněžs­kou službu – Áron a jeho synové Nádab a Abi­hu, Ele­azar a Ita­mar. 2 Zho­tovíš své­mu brat­ru Áro­novi svatá rou­cha ke slávě a oz­době. 3 Pro­mluv se vše­mi na­daný­mi ře­me­s­lníky, ji­mž jsem dal důmy­s­lného du­cha, ať Áro­novi udělají rou­cha, v ni­chž bude po­svěcen, aby mi ko­nal kněžs­kou službu. 4 Toto jsou rou­cha, která zho­toví: náprsník, efod, plášť, tkaná suknice, turban a šerpa. Tato svatá rou­cha zho­toví pro tvého bra­t­ra Áro­na a pro jeho sy­ny, aby mi ko­na­li kněžs­kou službu. 5 Použi­jí na ně zla­to, mod­rou, purpu­rovou a šar­la­tovou látku a kment. 6 Ať zho­toví umně tkaný efod ze zla­ta, z mod­ré, purpu­rové a šar­la­tové látky a ze sou­kaného kmen­tu. 7 Na obou okrajích ať má připo­jené ra­menní díly, ji­miž bude spo­jen. 8 Stejně tak tkaný pás obe­pínající efod bude ze zla­ta, z mod­ré, purpu­rové a šar­la­tové látky a ze sou­kaného kmen­tu. 9 Vez­mi dva ony­xové ka­me­ny a vy­ryj na ně jmé­na synů Iz­rae­le 10 pod­le pořadí je­jich na­ro­zení: šest jmen na je­den ká­men a šest zbývajících na druhý ká­men. 11 Jako ka­meno­ry­tec vy­rývá pečeť, tak vy­ryješ na obou těch ka­menech jmé­na synů Iz­rae­le. Za­sadíš je do zlatých obrouček 12 a oba ka­me­ny připevníš k ra­menním dílům efo­du jako pamětné ka­me­ny synů Iz­rae­le. Tak bude Áron no­sit je­jich jmé­na před Hos­po­di­nem na obou svých ra­menou jako připo­mínku. 13 Vy­robíš také zlaté obroučky 14 a dva řetíz­ky z čis­tého zla­ta; uděláš je točené na způsob šňůrek a ty stočené řetíz­ky připevníš k těm obroučkám. 15 Dále zho­tovíš umně tkaný náprsník Božích roz­hodnutí. Zho­tovíš jej podobně jako efod: ze zla­ta, z mod­ré, purpu­rové a šar­la­tové látky a ze sou­kaného kmen­tu. 16 Bude čtvercový a dvo­ji­tý, na píď dlouhý a na píď ši­roký. 17 Ce­lý jej po­sázíš čtyř­mi řa­da­mi drahých kamenů: v první řadě ru­bín, topas a sma­ragd, 18 v druhé řadě tyrkys, safír a jas­pis, 19 ve třetí řadě opál, achát a ametyst, 20 ve čtvr­té řadě chry­so­lit, onyx a beryl. V tom­to pořadí ať jsou za­saze­ny do zlatých obrouček. 21 Ka­menů bude dvanáct, tak jako jmen Iz­rae­lových synů. Každý bude mít na sobě jako na pečeti vy­ryto jméno jedno­ho ze dvanácti iz­rael­ských kmenů. 22 K náprsníku vy­robíš točené řetíz­ky na způsob šňůrek z čis­tého zla­ta. 23 Dále k náprsníku vy­robíš dva zlaté kroužky, které připevníš na oba jeho horní okraje. 24 Ty dvě zlaté šňů­ry pak připevníš k obě­ma kroužkům na okrajích náprsníku. 25 Druhé kon­ce obou šňůr připevníš k oněm dvě­ma obroučkám připevněným ze­pře­du k ra­menním dílům efo­du. 26 Vy­robíš také dva zlaté kroužky, které připevníš ke dvě­ma dolním okrajům náprsníku, k jeho vni­třní ob­ru­bě. 27 Dále vy­robíš dva zlaté kroužky, které připevníš ze­pře­du k dolní části obou ra­menních dílů efo­du, těsně u jeho švu nad tkaným pá­sem efo­du. 28 Náprsník pak bude mod­rou šňůrou přivázán za své kroužky ke kroužkům efo­du. Tak bude spočívat na tkaném pásu efo­du a ne­bu­de od něj od­stávat. 29 Kdyko­li bude Áron vstu­po­vat do sva­tyně, po­ne­se na náprsníku Božích roz­hodnutí na svém srd­ci jmé­na Iz­rae­lových synů jako stálou připo­mínku před Hos­po­di­nem. 30 Do náprsníku Božích roz­hodnutí vložíš urim a tu­mim. Kdyko­li bude Áron vstu­po­vat před Hos­po­di­na, bude je mít na srd­ci; tak bude Áron stále no­sit osud synů Iz­rae­le na svém srd­ci před Hos­po­di­nem. 31 K efo­du zho­tovíš plášť, ce­lý z mod­ré látky. 32 Upro­střed něj bude ot­vor pro hlavu, jenž bude mít doko­la tkanou ob­ru­bu, jako má ot­vor pan­cíře; plášť se ne­bu­de tr­hat. 33 Podél ce­lého jeho spodního lemu udě­lej granátová ja­blka z mod­ré, purpu­rové a šar­la­tové látky. Ty pro­stří­dej zlatý­mi zvonky: 34 zlatý zvo­nek a granátové ja­blko, zlatý zvo­nek a granátové ja­blko, tak­to po ce­lém spodním lemu pláště. 35 To bude mít Áron při konání služ­by na sobě. Kdyko­li bude vstu­po­vat do sva­tyně před Hos­po­di­na a kdyko­li bude vy­cházet, bu­dou znít zvonky, a tak ne­zemře. 36 Vy­robíš také ští­tek z čis­tého zla­ta a jako na pečeť na něj vy­ryješ: Svatý Hos­po­di­nu. 37 Mod­rou šňůrou jej ze­pře­du připevníš na turban. 38 Áron jej bude mít na če­le a bude sní­mat ne­pravosti synů Iz­rae­le při svatých obě­tech, které za­svěcují, při všech je­jich svatých da­rech. Bude ho mít stále na če­le, a tak do­jdou za­líbení před Hos­po­di­nem. 39 Utkáš rovněž kmen­tovou suknici, zho­tovíš kmen­tový turban a vy­šívanou šerpu. 40 Také Áro­novým synům uděláš suknice, šerpy a pokrývky hlavy; zho­tovíš jim je ke slávě a oz­době. 41 Až do nich ob­lékneš svého bra­t­ra Áro­na a jeho sy­ny, po­mažeš je, po­věříš a po­světíš, aby mi ko­na­li kněžs­kou službu. 42 Uděláš jim také plátěné spodky, aby za­krývaly je­jich na­ho­tu: bu­dou jim sahat od be­der po steh­na. 43 Áron a jeho synové je bu­dou no­sit, kdyko­li bu­dou vcházet do Stanu setkávání nebo přistu­po­vat k ol­táři, aby ko­na­li službu ve sva­ty­ni. Tak ne­po­ne­sou vinu a nezemřou. To je věčné us­tano­vení pro Áro­na a jeho potomky.“

Bible21Exodus28

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček