Bible21Exodus8

Exodus

1 Hos­po­din dále Mo­jžíšovi ře­kl: „Řekni Áro­novi: ‚Na­přáhni hůl, kte­rou máš v ru­ce, k průplavům, říčním ra­menům i mokřinám a na ce­lou egyptskou zem z nich vy­veď žáby!‘“ 2 A když Áron na­přáhl ruku k egyptským vodám, vy­lez­ly z nich žá­by a pokryly ce­lou egyptskou zem. 3 Věšt­ci však dokáza­li svý­mi kouz­ly to­též – i oni vy­ve­dli žá­by na egyptskou zem. 4 Fa­rao si teh­dy ne­chal Mo­jžíše a Áro­na za­vo­lat. „­Mod­lete se k Hos­po­di­nu, ať mě i můj lid zbaví těch žab,“ ře­kl jim. „Po­tom lid pro­pustím, aby obětova­li Hospodinu.“ 5 Mo­jžíš mu od­vě­til: „Sděl mi las­kavě, kdy to má být. Budu se za te­be, za tvé dvořa­ny i za tvůj lid mod­lit, a Hos­po­din ty žá­by od tebe i od tvých do­mů ode­jme. Zůstanou jen v Nilu.“ 6 „Zítra,“ od­po­věděl farao. Mojžíš tedy ře­kl: „Abys po­znal, že není nikdo jako Hos­po­din, náš Bůh, stane se, jak říkáš! 7 Žá­by opustí tebe i tvé do­my, dvořa­ny i lid. Zůstanou jen v Nilu.“ 8 Mo­jžíš s Áro­nem ode­šel od fa­rao­na a vo­lal k Hos­po­di­nu ohledně těch žab, který­mi fa­rao­na po­sti­hl. 9 Hos­po­din splnil Mo­jžíšovu prosbu a žá­by v do­mech, dvo­rech i na po­lích pošly. 10 Shraba­li je na spoustu hro­mad a zemi na­plnil hroz­ný puch. 11 Když ale fa­rao po­cí­til úle­vu, znovu se zatvr­dil. Jak Hos­po­din před­po­věděl, ne­po­s­le­chl je. Komáři12 Hos­po­din tedy Mo­jžíšovi ře­kl: „Na­přáhni svou hůl a udeř do pra­chu, ať se po ce­lé egyptské zemi pro­mění v komáry!“ 13 A tak to uči­ni­li: Áron na­přáhl hůl, udeřil s ní do pra­chu, a lidi i do­by­tek ob­sypa­li ko­máři. Veškerý prach v ce­lé egyptské zemi se pro­měnil v ko­má­ry! 14 Také věšt­ci se pokouše­li svý­mi kouz­ly vy­vést z pra­chu ko­má­ry, ale nemohli. Když byli li­dé i do­by­tek pokry­ti ko­má­ry, 15 řek­li ti věšt­ci fa­rao­novi: „To mu­sí být boží prst!“ Fa­rao však zůstal ne­ob­lomný. Jak Hos­po­din před­po­věděl, ne­po­s­le­chl je. Mouchy16 Hos­po­din tedy Mo­jžíšovi ře­kl: „Časně ráno vstaň, a až fa­rao půjde k vodě, po­stav se před něj se slovy: ‚Tak­to praví Hos­po­din – Pro­pu­sť můj lid, aby mi slouži­li. 17 Pokud však můj lid ne­pro­pustíš, dávej po­zor: Na te­be, na tvé dvořa­ny, na tvůj lid i do tvých do­mů vy­pustím mrač­na much. Domy Egypťanů i zemi pod je­jich no­ha­ma za­plní mou­chy! 18 V ten den však od­liším kraj Go­šen, kde byd­lí můj lid – tam žádné mou­chy ne­bu­dou. Abys po­znal, že já Hos­po­din jsem příto­men v této ze­mi, 19 učiním roz­díl mezi svým a tvým li­dem. To zna­mení se stane zítra.‘“ 20 A Hos­po­din tak uči­nil: Ve fa­rao­nově paláci, v do­mě jeho dvořanů a v ce­lé egyptské zemi se ob­jevi­la hustá mrač­na much. Ce­lá země byla za­moře­na mou­cha­mi. 21 Teh­dy si fa­rao ne­chal Mo­jžíše a Áro­na za­vo­lat. „Jdě­te, obě­tuj­te své­mu Bohu,“ ře­kl jim, „ale zůstaň­te v této zemi!“ 22 „To by ne­bylo vhodné,“ od­po­věděl Mo­jžíš. „Obě­ti Hos­po­di­nu, naše­mu Bo­hu, se Egypťanům hnu­sí. Copak by nás ne­u­ka­menova­li, kdybychom jim před oči­ma obětova­li, co mají za ohavnost? 23 Vy­dá­me se na tří­denní ces­tu do pouště a tam bu­de­me obětovat Hos­po­di­nu, naše­mu Bo­hu, jak nám přikázal.“ 24 Fa­rao tedy ře­kl: „Dob­rá, pro­pustím vás, abys­te obětova­li Hos­po­di­nu, vaše­mu Bo­hu, na pouš­ti. Ne­choď­te ale pří­liš dale­ko. Mod­lete se za mě.“ 25 Mo­jžíš od­po­věděl: „Bu­du se mod­lit k Hos­po­di­nu hned, jak od tebe ode­jdu. To mračno much opustí fa­rao­na, jeho dvořa­ny i jeho lid už zít­ra. Ať se nás ale fa­rao ne­pokouší znovu obel­stít a ne­pro­pustit lid, aby obětoval Hospodinu.“ 26 Nato Mo­jžíš ode­šel od fa­rao­na a mod­lil se k Hos­po­di­nu. 27 Hos­po­din splnil Mo­jžíšovu prosbu a zbavil fa­rao­na, jeho dvořa­ny i jeho lid toho mrač­na much; ne­zůsta­la ani je­diná. 28 I ten­tokrát se však fa­rao zatvr­dil a lid ne­pro­pustil.

Bible21Exodus8

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček