Bible21Exodus27

Exodus

Oltář pro zápalné oběti1 „Vyrobíš také čtvercový ol­tář z akáci­ového dře­va. Ať má pět lo­ket na délku, pět lo­ket na šířku a tři lok­te na výšku. 2 V jeho čtyřech kou­tech vy­tva­ruješ ro­hy, jež bu­dou vy­stu­po­vat z ol­táře, a ob­ložíš jej bronzem. 3 K ol­táři vy­robíš nádo­by na vy­nášení po­pe­la, lopa­ty, obětní mis­ky, vi­d­lice a pánvice na oharky. Veškeré jeho náčiní vy­robíš z bron­zu. 4 Zho­tovíš k ně­mu také mřížový rošt z bron­zu a na jeho čtyři kon­ce připevníš čtyři bronzové kruhy. 5 Mříž připevníš pod ob­ru­bu ol­táře tak, aby byla v po­lovině výšky ol­táře. 6 K ol­táři zho­tovíš také tyče z akáci­ového dře­va a ob­ložíš je bronzem. 7 Tyče se pro­vléknou skrz kruhy a bu­dou po obou bo­cích ol­táře, aby se dal no­sit. 8 Uděláš jej dutý, z desek. Ať udělají vše pod­le to­ho, jak ti bylo ukázáno na hoře.“ Nádvoří9 „Pro Příby­tek po­stavíš nádvoří. Na pravé, jižní straně bude ohraničeno zástěna­mi ze sou­kaného kmen­tu v dél­ce 100 lo­ket. 10 Dvacet sloupů s dvaceti pat­ka­mi na této straně bude z bron­zu, slou­pové háčky a příčky bu­dou stříbrné. 11 To­též platí pro se­verní stranu: zástě­ny bu­dou mít délku 100 lo­ket, jejích dvacet sloupů s dvaceti pat­ka­mi bude z bron­zu, slou­pové háčky a příčky bu­dou stříbrné. 12 Na západní straně bude nádvoří po šířce ohraničeno zástěna­mi na 50 lo­ket, s deseti slou­py a deseti pat­ka­mi. 13 Stejně tak přední, východní stra­na bude ši­roká 50 lo­ket. 14 Bude ji tvořit 15 lo­ket zástěn se tře­mi slou­py a tře­mi pat­ka­mi z jedné stra­ny 15 a 15 lo­ket zástěn se tře­mi slou­py a tře­mi pat­ka­mi z druhé stra­ny. 16 Bránu nádvoří pak bude tvořit vy­šívaný závěs z mod­ré, purpu­rové a šar­la­tové látky a ze sou­kaného kmen­tu, ši­roký 20 lo­ket, se čtyř­mi slou­py a čtyř­mi pat­ka­mi. 17 Všech­ny slou­py oko­lo nádvoří bu­dou pro­po­je­ny stříbrný­mi příč­ka­mi; je­jich háčky bu­dou stříbrné a je­jich patky z bron­zu. 18 Nádvoří bude 100 lo­ket dlouhé a po obou stranách 50 lo­ket ši­roké. Bude mít zástěnu ze sou­kaného kmen­tu 5 lo­ket vy­sokou, s pat­ka­mi z bron­zu. 19 Veškeré náčiní pro veške­rou službu v Příbytku včetně všech jeho ko­líků a všech ko­líků nádvoří bude z bronzu.“ Olej20 „Přikaž synům Iz­rae­le, ať k to­bě nanosí čis­tý vy­tlačený olivový olej ke svícení, aby mohl stále za­palovat svícen. 21 Ve Stanu setkávání, před opo­nou za­stírající Svě­de­ctví, o něj bude Áron se svý­mi syny pečovat před Hos­po­di­nem, aby hořel. To je věčné us­tano­vení pro všech­na poko­lení synů Izraele.“

Bible21Exodus27

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček