Bible21Exodus31

Exodus

Povolání řemeslníků1 Hos­po­din pro­mlu­vil k Mo­jžíšovi: 2 „Po­hleď, po­vo­lal jsem osobně Be­cale­e­la, syna Uri­ho, syna Hu­rova z poko­lení Juda. 3 Na­plnil jsem ho Božím Du­chem – zručností, důvtipem a zna­lostí každého ře­mes­la, 4 aby vy­mýš­lel plá­ny a pro­váděl je ve zlatě, stříbře a bron­zu, 5 aby opracovával a osazoval drahokamy, opracovával dře­vo a ovládal každé ře­mes­lo. 6 Hle, při­dal jsem mu také Oho­li­a­ba, syna Achi­sa­machova z poko­lení Dan. A každého na­daného ře­me­s­lníka jsem ob­dařil důmys­lem, aby zho­tovi­li vše, co jsem ti přikázal: 7 Stan setkávání, Tru­hlu svě­de­ctví i sli­tovnici ležící na ní, veškeré náčiní stanu, 8 stůl a jeho náčiní, svícen z čis­tého zla­ta a všech­no jeho náčiní, ka­di­dlový ol­tář, 9 ol­tář pro zápalné obě­ti a všech­no jeho náčiní, umyva­dlo i jeho pod­stavec, 10 svatá bo­ho­s­lužebná rou­cha kněze Áro­na, rou­cha jeho synů ke konání kněžské služ­by, 11 olej po­mazání a vonné ka­di­dlo pro svatyni. Ať vše udělají přes­ně tak, jak jsem ti přikázal.“ Zachovávejte sobotu12 Hos­po­din Mo­jžíšovi ře­kl: 13 „Pro­mluv k synům Iz­rae­le: Za­chovávej­te mé so­bo­ty, ne­boť to je zna­mení mezi mnou a vá­mi po všech­na vaše poko­lení, abys­te vědě­li, že já jsem Hos­po­din, váš Po­svě­ti­tel. 14 Za­chovávej­te so­bo­tu; ať je vám svatá. Kdo ji zne­světí, mu­sí zemřít. Každý, kdo by v ten den pracoval, bude vy­ob­cován ze svého li­du. 15 Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne je so­bo­ta, Hos­po­dinův svatý den odpočinku. Každý, kdo by v so­botní den dělal něja­kou práci, mu­sí zemřít. 16 Ať synové Iz­rae­le za­chovávají so­bo­tu; ať so­bo­tu do­držují jako věčnou smlou­vu po všech­na svá poko­lení. 17 Je to věčné zna­mení mezi mnou a syny Iz­rae­le. V šesti dnech to­tiž Hos­po­din uči­nil nebe i ze­mi, ale sedmého dne odpoči­nul a nabral dech.“ 18 Když Hos­po­din k Mo­jžíšovi na hoře Si­naj do­mlu­vil, dal mu dvě Des­ky svě­de­ctví – ka­menné des­ky psané Božím prs­tem.

Bible21Exodus31

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček