Bible21Exodus26

Exodus

Příbytek1 „Sa­motný Příby­tek pak zho­tovíš z deseti pruhů sou­kaného kmen­tu a z mod­ré, purpu­rové a šar­la­tové látky; ne­cháš na ně umným způso­bem vy­tkat che­ru­by. 2 Je­den pruh bude dvacet osm lo­ket dlouhý a čtyři lok­te ši­roký. Všech­ny pruhy bu­dou mít stejné roz­mě­ry. 3 Pět pruhů ať je spo­jeno v je­den kus; rovněž tak druhých pět pruhů. 4 Podél pruhu, jenž bude na kon­ci spo­jeného ku­su, udě­lej poutka z mod­ré látky. To­též udě­lej podél krajního pruhu ve druhém spo­jeném ku­su. 5 Na první kon­cový pruh připevni pa­desát pou­tek a stejně tak na kon­cový pruh druhého spo­jeného ku­su; ta poutka ať leží na­pro­ti sobě. 6 Vy­rob také pa­desát zlatých spon, který­mi ty pruhy spo­jíš k sobě. Tak bude Příby­tek tvořit je­den ce­lek. 7 Pro stan nad Příbytkem připravíš houně z kozí srsti; připravíš je­denáct ta­kových houní. 8 Jed­na houně bude třicet lo­ket dlouhá a čtyři lok­te ši­roká. Všech je­denáct houní bude mít stejné roz­mě­ry. 9 Spoj zvlášť pět houní a šest houní. Tu šestou houni pak v po­lovině přeh­ni přes průče­lí stanu. 10 Podél první kon­cové houně připevni pa­desát pou­tek; stejně tak podél krajní houně druhého spo­jeného ku­su. 11 Vy­rob také pa­desát bronzových spon. Ty spo­ny pro­vlékneš poutky, a tak spo­jíš stan v je­den ce­lek. 12 Zbývající po­lovi­na houně bude splývat přes zadní stranu Příbytku. 13 Onen lo­ket, o který bu­dou stanové houně z jedné i druhé stra­ny de­lší, bude po obou stranách splývat přes bok Příbytku, a tak jej přikrývat. 14 Navrch stanu ještě zho­tovíš pokrývku z čer­veně bar­vených be­raních kůží a vrch­ní pokrývku z odolných usní. 15 Dále pro Příby­tek vy­robíš svis­lé rámy z akáci­ového dře­va. 16 Každý rám bude deset lok­tů vy­soký a je­den a půl lok­te ši­roký 17 a každý bude mít dva spo­jovací čepy. Všech­ny rámy Příbytku vy­robíš stejně. 18 Pro pravou, jižní stranu Příbytku vy­robíš dvacet rámů. 19 Pod těch dvacet rámů vy­robíš čtyřicet stříbrných pa­tek; dvě patky pod dva čepy jedno­ho rá­mu a stejně tak pod každý další rám. 20 Také pro druhý bok Příbytku, pro se­verní stranu, vy­robíš dvacet rámů 21 a k nim čtyřicet stříbrných pa­tek; dvě patky pod je­den rám a stejně tak pod každý další rám. 22 Pro zadní, západní stranu Příbytku pak vy­robíš šest rámů. 23 Vy­robíš také dva zvláštní rámy pro oba rohy u zadní stě­ny Příbytku. 24 Ze­spo­du bu­dou k sobě při­léhat a sho­ra bu­dou pevně spo­je­ny jedním prs­ten­cem. Tak to bude s nimi obě­ma; bu­dou stát v obou rozích. 25 Bude tam tedy osm rámů a je­jich šestnáct stříbrných pa­tek; dvě patky pod jedním rá­mem a stejně tak pod každým dalším rá­mem. 26 Dále zho­tovíš svla­ky z akáci­ového dře­va: pět svlaků pro rámy na jednom boku Příbytku, 27 pět pro rámy na druhém boku Příbytku a pět svlaků pro rámy na zadní, západní straně Příbytku. 28 Pro­střední svlak pak bude pro­cházet stře­dem rámů od jedno­ho kon­ce k druhé­mu. 29 Ty rámy ob­ložíš zla­tem a připevníš k nim zlaté prs­ten­ce jako ú­chy­ty pro svla­ky. Také svla­ky ob­ložíš zla­tem. 30 Pak vztyčíš Příby­tek pod­le vzo­ru, který ti byl ukázán na hoře. 31 Vy­robíš také opo­nu z mod­ré, purpu­rové a šar­la­tové látky a ze sou­kaného kmen­tu; uděláš ji s umně vetkaný­mi che­ru­by. 32 Za­věsíš ji na čtyřech slou­pech z akáci­ového dře­va ob­ložených zla­tem. Bu­dou mít na sobě zlaté háčky a bu­dou stát na čtyřech stříbrných patkách. 33 Až za­věsíš opo­nu na spo­ny, vne­seš dovni­tř za opo­nu Tru­hlu svě­de­ctví. Opo­na vám bude od­dělovat sva­ty­ni od nej­světější sva­tyně. 34 V nej­světější sva­ty­ni pak na Tru­hlu svě­de­ctví umístíš sli­tovnici. 35 Venku před opo­nu po­stavíš stůl; na­pro­ti sto­lu, při jižním boku Příbytku, po­stavíš svícen a stůl dáš k se­verní­mu boku. 36 Pro vchod do stanu zho­tovíš vy­šívaný závěs z mod­ré, purpu­rové a šar­la­tové látky a ze sou­kaného kmen­tu. 37 K závěsu zho­tovíš pět sloupů z akáci­ového dře­va a ob­ložíš je zla­tem. Bu­dou na nich zlaté háčky a uli­ješ pro ně pět bronzových patek.“

Bible21Exodus26

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček