Bible21Exodus6

Exodus

1 Hos­po­din ale Mo­jžíšovi ře­kl: „­Teprve teď uvi­díš, co s fa­rao­nem pro­ve­du. Do­nutím ho, aby je pro­pustil; sám je do­nutí, aby opusti­li jeho zem!“ 2 Bůh pro­mlu­vil k Mo­jžíšovi: „Já jsem Hos­po­din. 3 Ukázal jsem se Abraha­movi, Izá­kovi a Jáko­bovi jako Bůh Všemohoucí, a ačko­li jsem se jim ne­dal po­znat svým jménem Hos­po­din. 4 Sám jsem s nimi uzavřel smlou­vu, že jim dám kanaán­skou ze­mi, ze­mi, kte­rou pro­cháze­li jako poutníci. 5 Slyšel jsem rovněž úpění synů Iz­rae­le v egyptském ot­ro­ctví a připo­mněl jsem si svou smlou­vu. 6 Pro­to řekni synům Iz­rae­le: ‚Já jsem Hos­po­din. Vy­ve­du vás z egyptských ro­bot, vy­svo­bodím vás z je­jich ot­ro­ctví a vy­koupím vás vztaženou paží a ve­liký­mi sou­dy. 7 Při­jmu vás za svůj vlastní lid a budu vaším Bo­hem a po­zná­te, že já jsem Hos­po­din, váš Bůh, jenž vás vy­vádí z egyptských ro­bot. 8 Přive­du vás do země, o níž jsem přísahal, že ji dám Abraha­movi, Izá­kovi a Jáko­bovi, a dám vám ji za dě­dictví. Já jsem Hospodin.‘“ 9 Mo­jžíš to po­věděl synům Iz­rae­le, ale ti ho kvů­li své malo­my­s­lnosti a těžké dřině ani nes­lyše­li. 10 Hos­po­din teh­dy k Mo­jžíšovi pro­mlu­vil znovu: 11 „Jdi, mluv k egyptské­mu krá­li fa­rao­novi, ať pro­pustí syny Iz­rae­le ze své země.“ 12 Mo­jžíš ale Hos­po­di­nu ře­kl: „Po­hleď, synové Iz­rae­le mě ne­po­s­lech­li – jak by mě tedy po­s­le­chl fa­rao? Vž­dyť mám ne­ob­ratné rty!“ Mojžíšův a Áronův rodokmen13 Hos­po­din pak mlu­vil k Mo­jžíšovi a Áro­novi a dal jim příka­zy ohledně synů Iz­rae­le i ohledně egyptského krále fa­rao­na. Ře­kl jim, ať vy­vedou Iz­rae­li­ty z Egyp­ta. 14 A toto jsou vůd­cové je­jich ot­cov­ských rodů: Synové Ru­be­na, Iz­rae­lova prvo­ro­zeného: Chanoch, Palu, Che­cron a Kar­mi – to jsou Ru­benovy ro­di­ny. 15 Synové Ši­me­o­novi: Je­muel, Ja­min, Ohad, Jachin, Co­char a Šaul, syn kanaán­ské že­ny – to jsou Ši­me­o­novy ro­di­ny. 16 Toto jsou jmé­na synů Levi­ho pod­le pořadí je­jich na­ro­zení: Geršon, Ke­hat a Me­ra­ri. Levi se dožil věku 137 let. 17 Synové Geršo­novi: Libni a Ši­mei se svý­mi ro­di­na­mi. 18 Synové Ke­ha­tovi: Amram, Jishar, Hebron a Uziel. Ke­hat se dožil věku 133 let. 19 Synové Me­ra­ri­ho: Mach­li a Muši. To jsou levi­tské ro­di­ny pod­le svého pořadí. 20 Amram si vzal za ženu svou tetu Jo­che­bed a ta mu po­ro­di­la Áro­na a Mo­jžíše. Amram se dožil věku 137 let. 21 Synové Jisha­rovi: Ko­rach, Nefeg a Zi­chri. 22 Synové Uzie­lovi: Mišael, El­cafan a Si­t­ri. 23 Áron si vzal za ženu Eliše­bu, dce­ru Ami­na­da­bovu a sest­ru Na­chšo­novu, a ta mu po­ro­di­la Náda­ba, Abi­hua, Ele­aza­ra a Ita­ma­ra. 24 Synové Ko­rachovi: Asir, Elká­na a Abi­a­saf – to jsou ko­rachov­ské ro­di­ny. 25 Áronův syn Ele­azar si pak vzal za ženu jednu z Pu­tie­lových dcer a ta mu po­ro­di­la Pinchase. To jsou vůd­cové levi­tských rodů po jednot­livých ro­dinách. 26 To je ten Áron a Mo­jžíš, kterým Hos­po­din ře­kl: „Vyveď­te syny Iz­rae­le z egyptské země houf za houfem.“ 27 To oni řek­li egyptské­mu krá­li fa­rao­novi, že mají vy­vést Iz­rae­li­ty z Egyp­ta. To je ten Mo­jžíš a Áron. Farao vás neposlechne28 Hos­po­din tenkrát v Egyptě mlu­vil k Mo­jžíšovi. Hos­po­din Mo­jžíšovi ře­kl: 29 „Já jsem Hos­po­din. Řekni egyptské­mu krá­li fa­rao­novi vše, co já říkám tobě.“ 30 Mo­jžíš ale Hos­po­di­nu namí­tl: „Po­hleď, vž­dyť kok­tám! Copak mě fa­rao bude poslouchat?“

Bible21Exodus6

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček