Bible21Exodus35

Exodus

Den odpočinku1 Když Mo­jžíš shro­máž­dil ce­lou iz­rael­s­kou obec, ře­kl jim: „Tyto věci vám Hos­po­din přikázal. 2 Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne bu­dete mít sva­tou so­bo­tu, den odpočinku pro Hos­po­di­na. Každý, kdo by v ten den dělal něja­kou práci, zemře. 3 V so­botní den ne­roz­dělá­te oheň v žádném ze svých příbytků.“ Sbírka na svatyni4 Mo­jžíš ce­lé iz­rael­ské obci ře­kl: „Hos­po­din přikázal to­to: 5 Vy­ber­te mezi se­bou pro Hos­po­di­na sbírku; každý, kdo má ochotné srd­ce, ať při­ne­se Hos­po­di­nu příspěvek – zla­to, stříbro, bronz, 6 mod­rou, purpu­rovou a šar­la­tovou látku, kment, kozí srst, 7 čer­veně bar­vené be­raní kůže, odolné usně, akáci­ové dře­vo, 8 olej na svícení, také balzámy na olej po­mazání a na vonné ka­di­dlo, 9 ony­xové ka­me­ny a ka­me­ny pro za­sazení do efo­du a náprsníku. 10 Při­jď­te, všich­ni na­daní ře­me­s­lníci, a vy­rob­te vše, co Hos­po­din přikázal: 11 Příby­tek, jeho stan a pokrývku, jeho spo­ny, rámy, svla­ky, slou­py a patky, 12 Tru­hlu, její tyče a sli­tovnici, za­stírající opo­nu, 13 stůl, jeho tyče a všech­no náčiní, chle­by pře­dložení, 14 svícen, jeho náčiní a kaha­ny, olej ke svícení, 15 ka­di­dlový ol­tář a jeho tyče, olej po­mazání a vonné ka­di­dlo, vchodový závěs ke vcho­du do Příbytku, 16 ol­tář pro zápalné obě­ti, jeho bronzový rošt, tyče a všech­no jeho náčiní, umyva­dlo a jeho pod­stavec, 17 zástě­ny nádvoří, je­jich slou­py a patky, závěs pro bránu nádvoří, 18 ko­líky Příbytku, ko­líky nádvoří a je­jich la­na, 19 bo­ho­s­lužebná rou­cha pro službu ve sva­ty­ni, svatá rou­cha kněze Áro­na i rou­cha jeho synů ke konání kněžské služby.“ 20 Nato se ce­lá iz­rael­ská obec od Mo­jžíše ro­ze­š­la. 21 Po­tom při­cháze­li – každý, kdo cí­til nutkání, každý, kdo měl ochotného du­cha – a přináše­li Hos­po­di­nu příspěvek na přípravu Stanu setkávání, na veške­rou službu v něm i na svatá rou­cha. 22 Při­cháze­li muži i že­ny, každý s ochotným srd­cem, a přináše­li spína­dla, náušnice, prs­te­ny, náramky a vše­li­jaké zlaté předmě­ty. Každý, kdo chtěl Hos­po­di­nu po­s­kytnout jako dar zla­to, 23 i každý, kdo u sebe měl mod­rou, purpu­rovou nebo šar­la­tovou látku, kment, kozí srst, čer­veně bar­vené be­raní kůže či odolné usně, přinášel je. 24 Každý, kdo chtěl přispět stříbrem nebo bronzem, přinášel ten­to příspěvek Hos­po­di­nu. Přinášel také každý, kdo měl u sebe akáci­ové dře­vo k jaké­mu­ko­li dílu služ­by. 25 Všech­ny že­ny zručné v tkaní přináše­ly, co utkaly: mod­rou, purpu­rovou a šar­la­tovou látku a kment. 26 Všech­ny že­ny, které cí­ti­ly nutkání, také zručně spřádaly kozí srst. 27 Předáci obce přináše­li ony­xové ka­me­ny a další drahokamy k po­sázení efo­du a náprsníku, 28 také balzám a olej na svícení i na přípravu ole­je po­mazání a vonného ka­di­dla. 29 A tak všich­ni Iz­rae­li­té, muži i že­ny, kteří mě­li ochotné srd­ce, přináše­li Hos­po­di­nu dob­rovolné dary na veškeré dílo, které Hos­po­din skrze Mo­jžíše přikázal udělat. Povolaní řemeslníci30 Mo­jžíš pak synům Iz­rae­le ře­kl: „Po­hleď­te, Hos­po­din po­vo­lal osobně Be­cale­e­la, syna Uri­ho, syna Hu­rova z poko­lení Juda. 31 Na­plnil ho Božím Du­chem – zručností, důvtipem a zna­lostí každého ře­mes­la, 32 aby vy­mýš­lel vzo­ry a pro­váděl je ve zlatě, stříbře a bron­zu, 33 aby opracovával a osazoval drahokamy, opracovával dře­vo a ovládal každé ře­mes­lo. 34 Dal mu také schopnost vy­učovat, jemu i Oho­li­a­bovi, synu Achi­sa­machovu z poko­lení Dan. 35 Ob­dařil je na­dáním pro každé ře­mes­lo, od ry­te­ctví přes vy­tkávání a vy­šívání mod­rých, purpu­rových a šar­la­tových lá­tek i kmen­tu až po tkaní. Ovládají každé ře­mes­lo a umí vy­mýšlet plá­ny.

Bible21Exodus35

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček