Bible21Exodus37

Exodus

Truhla1 Po­tom Be­cale­el vy­ro­bil tru­hlu z akáci­ového dře­va: byla dva a půl lok­te dlouhá, je­den a půl lok­te ši­roká a je­den a půl lok­te vy­soká. 2 Ob­ložil ji ze­vni­tř i zvenčí čis­tým zla­tem a po jejím obvo­du udělal zlatý věnec. 3 Ulil pro ni čtyři zlaté kruhy a připevnil je k jejím čtyřem no­hám: dva kruhy po jednom jejím boku a dva kruhy po druhém. 4 Z akáci­ového dře­va zho­tovil rovněž tyče a ob­ložil je zla­tem. 5 Tyče pak pro­vlé­kl skrz kruhy po bo­cích truh­ly, aby se truh­la dala no­sit. 6 Vy­ro­bil také příkrov z čis­tého zla­ta, to­tiž sli­tovnici: byla dva a půl lok­te dlouhá a je­den a půl lok­te ši­roká. 7 Vy­tvořil také dva che­ru­by. Zho­tovil je z tepaného zla­ta na obou kon­cích sli­tovnice: 8 jedno­ho che­ru­ba na jednom kon­ci a druhého che­ru­ba na druhém kon­ci. Udělal che­ru­by tak, aby vy­stu­po­va­li ze sli­tovnice na obou jejích kon­cích. 9 Che­ru­bové mě­li roz­pjatá kříd­la, ji­miž za­stiňova­li sli­tovnici. Byli ob­ráceni če­lem k sobě a tváře­mi se skláně­li nad sli­tovnici. Stůl10 Vy­ro­bil také stůl z akáci­ového dře­va: byl dva lok­te dlouhý, je­den lo­ket ši­roký a je­den a půl lok­te vy­soký. 11 Ob­ložil jej čis­tým zla­tem a po jeho obvo­du udělal zlatý věnec. 12 Udělal po jeho obvo­du také na dlaň ši­rokou ob­ru­bu a ko­lem ní další zlatý věnec. 13 Ulil k ně­mu také čtyři zlaté kruhy, které připevnil ke čtyřem ro­hům u jeho čtyř no­hou. 14 Kruhy byly upevně­ny těsně pod ob­ru­bou jako ú­chy­ty pro tyče, aby se stůl dal no­sit. 15 Tyče udělal z akáci­ového dře­va, aby se stůl dal no­sit, a ob­ložil je zla­tem. 16 Vy­ro­bil rovněž nádo­by patřící na stůl, mísy, po­hárky, číše a konvice na ú­lit­by, a to z čis­tého zla­ta. Svícen17 Vy­ro­bil také svícen z čis­tého zla­ta. Svícen měl tepanou patu i dřík a vy­stu­po­valy z něj po­hárky, pu­pe­ny a kvě­ty. 18 Z jeho boků vy­cháze­lo šest prutů: tři pru­ty svícnu z jedné stra­ny svícnu a tři pru­ty z druhé. 19 Na jednom pru­tu byly tři man­dlovi­té po­hárky s pu­penem a kvě­tem, na dalším pru­tu také tři a tak to bylo na všech šesti pru­tech vy­cházejících ze svícnu. 20 Na dříku pak byly čtyři man­dlovi­té po­hárky s pu­pe­ny a kvě­ty. 21 Pod jedním párem prutů, jež z něj vy­stu­pují, byl je­den pu­pen, pod druhým párem další pu­pen a pod třetím další – tak­to u všech šesti prutů vy­cházejících ze svícnu. 22 Tyto pu­pe­ny i pru­ty vy­stu­po­valy ze svícnu a všech­no to bylo vy­tepáno z jedno­ho kusu čis­tého zla­ta. 23 Ke svícnu zho­tovil z čis­tého zla­ta také sedm kahanů, kleště a pánvice na oharky. 24 Svícen spo­lu se vším tím­to náčiním vy­ro­bil z talen­tu čis­tého zla­ta. Kadidlový oltář25 Zho­tovil také ka­di­dlový ol­tář z akáci­ového dře­va. Byl čtvercový, lo­ket na délku a lo­ket na šířku; na výšku měl dva lok­te a vy­stu­po­valy z něj ro­hy. 26 Ob­ložil jej čis­tým zla­tem: jeho vršek, jeho stě­ny ko­lem doko­la i jeho ro­hy. Po jeho obvo­du udělal zlatý věnec. 27 Pod tím věn­cem k ně­mu na obou bo­cích připevnil dva zlaté kruhy, a to po obou stranách. Slouži­ly jako ú­chy­ty pro tyče, aby se na nich dal no­sit. 28 Tyče vy­ro­bil z akáci­ového dře­va a ob­ložil je zla­tem. 29 Voňavkářským způso­bem pak připravil olej svatého po­mazání a čis­té ka­di­dlo z vonných lá­tek.

Bible21Exodus37

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček