Bible21Exodus25

Exodus

Sbírka na svatyni1 Hos­po­din pro­mlu­vil k Mo­jžíšovi: 2 „Řekni synům Iz­rae­le, ať pro mne vy­be­rou sbírku. Vy­ber­te pro mne příspěvek od každého člověka, je­hož srd­ce bude ochotné. 3 Jako příspěvek od nich vy­ber­te zla­to, stříbro, bronz, 4 mod­rou, purpu­rovou a šar­la­tovou látku, kment, kozí srst, 5 čer­veně bar­vené be­raní kůže, odolné usně, akáci­ové dře­vo, 6 olej na svícení, také balzámy na olej po­mazání a na vonné ka­di­dlo, 7 ony­xové ka­me­ny a ka­me­ny pro za­sazení do efo­du a náprsníku. 8 Ať mi udělají sva­ty­ni, abych pře­býval upro­střed nich. 9 Příby­tek a veškeré jeho vy­ba­vení udělá­te přes­ně pod­le vzo­ru, který ti ukážu.“ Truhla10 „Ať mi vy­robí tru­hlu z akáci­ového dře­va: bude dva a půl lok­te dlouhá, je­den a půl lok­te ši­roká a je­den a půl lok­te vy­soká. 11 Ob­ložíš ji ze­vni­tř i zvenčí čis­tým zla­tem a po jejím obvo­du uděláš zlatý věnec. 12 Uli­ješ pro ni čtyři zlaté kruhy a připevníš je k jejím čtyřem no­hám: dva kruhy po jednom jejím boku a dva kruhy po druhém. 13 Z akáci­ového dře­va zho­tovíš tyče a ob­ložíš je zla­tem; 14 tyče pro­vlékneš skrz kruhy po bo­cích truh­ly, aby se na nich truh­la dala no­sit. 15 Tyče bu­dou zůstávat v kruzích truh­ly, ne­bu­dou z nich vy­tahová­ny. 16 Do té truh­ly pak vložíš Svě­de­ctví, které ti dám. 17 Vy­robíš k ní také příkrov z čis­tého zla­ta, to­tiž sli­tovnici: bude dva a půl lok­te dlouhá a je­den a půl lok­te ši­roká. 18 Vy­tvoříš také dva che­ru­by. Zho­tovíš je z tepaného zla­ta na obou kon­cích sli­tovnice: 19 jedno­ho che­ru­ba na jednom kon­ci a druhého na druhém kon­ci. Udělá­te che­ru­by tak, aby vy­stu­po­va­li ze sli­tovnice na obou jejích kon­cích. 20 Che­ru­bové ať mají roz­pjatá kříd­la, ji­miž bu­dou za­stiňovat sli­tovnici. Ať jsou ob­ráceni če­lem k sobě a tváře­mi se sklánějí nad sli­tovnici. 21 Sli­tovnici pak po­ložíš jako příkrov na tru­hlu, do níž vložíš Svě­de­ctví, které ti dám. 22 Tam se s te­bou budu setkávat. Z mís­ta mezi obě­ma che­ru­by nad sli­tovnicí, jež přikrývá Tru­hlu svě­de­ctví, s te­bou budu mlu­vit o všem, co ti přikážu ohledně synů Izraele.“ Stůl23 „Vyrobíš také stůl z akáci­ového dře­va: bude dva lok­te dlouhý, je­den lo­ket ši­roký a je­den a půl lok­te vy­soký. 24 Ob­ložíš jej čis­tým zla­tem a po jeho obvo­du uděláš zlatý věnec. 25 Uděláš po jeho obvo­du také na dlaň ši­rokou ob­ru­bu a ko­lem ní další zlatý věnec. 26 Zho­tovíš k ně­mu také čtyři zlaté kruhy, které připevníš ke čtyřem ro­hům u jeho čtyř no­hou. 27 Kruhy bu­dou upevně­ny těsně pod ob­ru­bou jako ú­chy­ty pro tyče, aby se stůl dal no­sit. 28 Tyče uděláš z akáci­ového dře­va a ob­ložíš je zla­tem; na nich se bude stůl no­sit. 29 Vy­robíš k ně­mu také mísy, po­hárky, konvice a číše na ú­lit­by; uděláš je z čis­tého zla­ta. 30 A na ten stůl bu­deš pře­de mne stále klást chle­by předložení.“ Svícen31 „Dále vy­robíš svícen z čis­tého zla­ta. Svícen bude mít tepanou patu i dřík a bu­dou z něj vy­stu­po­vat po­hárky, pu­pe­ny a kvě­ty. 32 Z jeho boků bude vy­cházet šest prutů: tři pru­ty z jedné stra­ny svícnu a tři pru­ty z druhé. 33 Na jednom pru­tu bu­dou tři man­dlovi­té po­hárky s pu­penem a kvě­tem, na dalším pru­tu také tři a tak to bude na všech šesti pru­tech vy­cházejících ze svícnu. 34 Na dříku pak bu­dou čtyři man­dlovi­té po­hárky s pu­pe­ny a kvě­ty. 35 Pod jedním párem prutů, jež z něj vy­stu­pují, bude je­den pu­pen, pod druhým párem další pu­pen a pod třetím další – tak­to u všech šesti prutů vy­cházejících ze svícnu. 36 Tyto pu­pe­ny i pru­ty bu­dou vy­stu­po­vat ze svícnu a všech­no to bude vy­tepáno z jedno­ho kusu čis­tého zla­ta. 37 Zho­tovíš k ně­mu také sedm kahanů. Kaha­ny se na­sadí tak, aby vr­haly svět­lo do­pře­du. 38 Ke svícnu zho­tovíš z čis­tého zla­ta také kleště a pánvice na oharky. 39 Svícen bude spo­lu se vším tím­to náčiním vy­ro­ben z talen­tu čis­tého zla­ta. 40 Hleď, abys vše udělal pod­le vzo­ru, jenž ti byl ukázán na hoře.“

Bible21Exodus25

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček