Bible21Exodus39

Exodus

Kněžská roucha1 Z mod­ré, purpu­rové a šar­la­tové látky zho­tovi­li bo­ho­s­lužebná rou­cha pro službu ve sva­ty­ni. Připravi­li také svatá rou­cha pro Áro­na, jak Hos­po­din přikázal Mo­jžíšovi. 2 Efod byl zho­to­ven ze zla­ta, z mod­ré, purpu­rové a šar­la­tové látky a ze sou­kaného kmen­tu. 3 Vy­tepa­li zlaté plíšky a z nich na­stříha­li nitě, aby je umně vetka­li do mod­ré, purpu­rové a šar­la­tové látky a do kmen­tu. 4 K obě­ma okrajům efo­du připo­ji­li ra­menní díly, aby byl spo­jen. 5 Tkaný pás, který jej obe­pínal, byl stejně jako efod ze zla­ta, z mod­ré, purpu­rové a šar­la­tové látky a ze sou­kaného kmen­tu, jak Hos­po­din přikázal Mo­jžíšovi. 6 Do zlatých obrouček za­sa­di­li ony­xové ka­me­ny, a jako ka­meno­ry­tec vy­rývá pečeť, tak na nich vy­ry­li jmé­na synů Iz­rae­le. 7 Po­tom je připevni­li k ra­menním dílům efo­du jako pamětné ka­me­ny synů Iz­rae­le, jak Hos­po­din přikázal Mo­jžíšovi. 8 Podobným způso­bem jako efod byl zho­to­ven umně tkaný náprsník: ze zla­ta, z mod­ré, purpu­rové a šar­la­tové látky a ze sou­kaného kmen­tu. 9 Náprsník byl čtvercový; uděla­li jej dvo­ji­tý, po přeh­nutí byl na píď dlouhý a na píď ši­roký. 10 Po­sáze­li jej čtyř­mi řa­da­mi drahých kamenů: v první řadě ru­bín, topas a sma­ragd, 11 v druhé řadě tyrkys, safír a jas­pis, 12 ve třetí řadě opál, achát a ametyst, 13 ve čtvr­té řadě chry­so­lit, onyx a beryl. V tom­to pořadí byly ka­me­ny za­saze­ny do zlatých obrouček. 14 Ka­menů bylo dvanáct, tak jako jmen Iz­rae­lových synů. Každý měl na sobě jako na pečeti vy­ryto jméno jedno­ho ze dvanácti iz­rael­ských kmenů. 15 K náprsníku vy­ro­bi­li točené řetíz­ky na způsob šňůrek, z čis­tého zla­ta. 16 Vy­ro­bi­li také dvě zlaté obroučky a dva zlaté kroužky. Ty dva kroužky připevni­li na oba horní okraje náprsníku. 17 Ty dvě zlaté šňů­ry pak připevni­li k obě­ma kroužkům na okrajích náprsníku. 18 Druhé kon­ce obou šňůr připevni­li k oněm dvě­ma obroučkám připevněným ze­pře­du k ra­menním dílům efo­du. 19 Vy­ro­bi­li také dva zlaté kroužky, které připevni­li ke dvě­ma dolním okrajům náprsníku, k jeho vni­třní ob­ru­bě. 20 Dále vy­ro­bi­li dva zlaté kroužky, které připevni­li ze­pře­du k dolní části obou ra­menních dílů efo­du, těsně u jeho švu nad tkaným pá­sem efo­du. 21 Náprsník pak mod­rou šňůrou přiváza­li za jeho kroužky ke kroužkům efo­du. Tak­to spočíval na tkaném pásu efo­du a ne­od­stával od efo­du, jak Hos­po­din přikázal Mo­jžíšovi. 22 K efo­du byl zho­to­ven také plášť ce­lý utkaný z mod­ré látky. 23 Upro­střed něj byl ot­vor, jako bývá v pan­cíři, s tkanou ob­ru­bou, aby se netr­hal. 24 Podél spodního lemu pláště uděla­li granátová ja­blka z mod­ré, purpu­rové a šar­la­tové látky a ze sou­kaného kmen­tu. 25 Pro­střída­li je zvonky z čis­tého zla­ta, jež připevni­li mezi granátová ja­blka po ce­lém spodním lemu pláště: 26 zvo­nek a granátové ja­blko, zvo­nek a granátové ja­blko, po ce­lém spodním lemu pláště, v němž se koná služ­ba, jak Hos­po­din přikázal Mo­jžíšovi. 27 Pro Áro­na a jeho syny utka­li kmen­tové suknice, 28 kmen­tový turban, oz­dobné kmen­tové pokrývky hlavy, plátěné spodky ze sou­kaného kmen­tu 29 a vy­šívanou šerpu ze sou­kaného kmen­tu a z mod­ré, purpu­rové a šar­la­tové látky, jak Hos­po­din přikázal Mo­jžíšovi. 30 Vy­ro­bi­li také ští­tek z čis­tého zla­ta, to­tiž ko­ru­nu sva­tosti, a jako na pečeť na něj vy­ry­li: Svatý Hos­po­di­nu. 31 Připevni­li k ně­mu mod­rou šňů­ru, aby mohl být přivázán na vr­chol turbanu, jak Hos­po­din přikázal Mo­jžíšovi. Dokončení díla32 Tak bylo dokončeno veškeré dílo Příbytku, to­tiž Stanu setkávání. Synové Iz­rae­le uděla­li všech­no přes­ně tak, jak Hos­po­din přikázal Mo­jžíšovi. 33 Teh­dy při­nes­li Příby­tek k Mojžíšovi: Stan a všech­no jeho náčiní, jeho spo­ny, rámy, svla­ky, slou­py a patky, 34 přikrývku z čer­veně bar­vených be­raních kůží, přikrývku z odolných usní, za­stírající opo­nu, 35 Tru­hlu svě­de­ctví, její tyče a sli­tovnici, 36 stůl a všech­no jeho náčiní, chle­by pře­dložení, 37 svícen z čis­tého zla­ta, jeho uspořádané kaha­ny a všech­no náčiní, olej ke svícení, 38 zlatý ol­tář, olej po­mazání, vonné ka­di­dlo, závěs pro vchod do Stanu, 39 bronzový ol­tář, jeho bronzový rošt, tyče a všech­no náčiní, umyva­dlo a jeho pod­stavec, 40 zástě­ny nádvoří, je­jich slou­py a patky, závěs do brá­ny nádvoří, jeho lana a ko­líky, všech­no náčiní ke službě v Příbytku, ve Stanu setkávání, 41 bo­ho­s­lužebná rou­cha pro službu ve sva­ty­ni, svatá rou­cha kněze Áro­na i rou­cha jeho synů ke konání kněžské služ­by. 42 Synové Iz­rae­le uděla­li všech­nu práci přes­ně tak, jak Hos­po­din Mo­jžíšovi přikázal. 43 Mo­jžíš vi­děl všech­no to dílo a hle, uděla­li je přes­ně tak, jak Hos­po­din přikázal. A Mo­jžíš jim požeh­nal.

Bible21Exodus39

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček