Bible21Exodus36

Exodus

1 Ať tedy Be­cale­el a Oho­li­ab spo­lu s každým na­daným ře­me­s­lníkem, je­hož Hos­po­din ob­dařil zručností a důvtipem k vy­konání veškeré po­třebné práce na sva­ty­ni, udělají vše tak, jak přikázal Hospodin.“ 2 A tak Mo­jžíš po­vo­lal Be­cale­e­la a Oho­li­a­ba spo­lu s každým na­daným ře­me­s­lníkem, je­hož Hos­po­din ob­dařil zručností. Ti všich­ni cí­ti­li nutkání přistou­pit k té práci a dát se do ní. 3 Převza­li tedy od Mo­jžíše vše, čím synové Iz­rae­le přispě­li na práci při stav­bě svatyně. Lidé mu ale každé ráno přináše­li stále další dob­rovolné da­ry. 4 Všich­ni ře­me­s­lníci za­po­jení do prací na stav­bě sva­tyně tedy je­den po druhém od­cháze­li od svého dí­la 5 a říka­li Mo­jžíšovi: „­Lid přináší mno­hem více, než je po­tře­ba k dílu, jež nám Hos­po­din přikázal vykonat.“ 6 Mo­jžíš tedy ne­chal v tá­boře vy­hlá­sit: „­Muži, že­ny, přestaň­te už přispívat na stav­bu svatyně!“ Tak bylo lidu za­bráněno přinášet více. 7 Ma­te­ri­álu na veškeré po­třebné dílo již bylo dost – dokon­ce víc než dost! Příbytek8 Nejna­danější z ře­me­s­lníků, kteří se účastni­li stav­by, pak pro Příby­tek připravi­li deset pruhů ze sou­kaného kmen­tu a z mod­ré, purpu­rové a šar­la­tové látky s umně vetkaný­mi che­ru­by. 9 Je­den pruh byl dvacet osm lo­ket dlouhý a čtyři lok­te ši­roký. Všech­ny pruhy měly stejné roz­mě­ry. 10 Pět pruhů spo­ji­li k sobě; rovněž tak druhých pět pruhů. 11 Podél pruhu, jenž byl na kon­ci spo­jeného ku­su, uděla­li poutka z mod­ré látky. To­též uděla­li podél krajního pruhu ve druhém spo­jeném ku­su. 12 Na první kon­cový pruh připevni­li pa­desát pou­tek a stejně tak na kon­cový pruh druhého spo­jeného ku­su; poutka byla přes­ně pro­ti sobě. 13 Vy­ro­bi­li také pa­desát zlatých spon, který­mi ty pruhy spo­ji­li k sobě. Tak Příby­tek tvořil je­den ce­lek. 14 Pro stan nad Příbytkem pak připravi­li houně z kozí srsti; připravi­li je­denáct ta­kových houní. 15 Jed­na houně byla třicet lo­ket dlouhá a čtyři lok­te ši­roká. Všech je­denáct houní mělo stejné roz­mě­ry. 16 Spo­ji­li zvlášť pět houní a šest houní. 17 Po­tom připevni­li pa­desát pou­tek podél kon­cové houně spo­jeného kusu a stejně to­lik podél krajní houně druhého spo­jeného ku­su. 18 Vy­ro­bi­li také pa­desát bronzových spon ke spo­jení stanu, aby tvořil je­den ce­lek. 19 Navrch stanu zho­tovi­li pokrývku z čer­veně bar­vených be­raních kůží a vrch­ní pokrývku z odolných usní. 20 Dále pro Příby­tek vy­ro­bi­li svis­lé rámy z akáci­ového dře­va. 21 Každý rám byl deset lok­tů vy­soký a je­den a půl lok­te ši­roký 22 a každý měl dva spo­jovací čepy. Tak vy­ro­bi­li všech­ny rámy Příbytku. 23 Pro pravou, jižní stranu Příbytku vy­ro­bi­li dvacet rámů. 24 Pod těch dvacet rámů vy­ro­bi­li čtyřicet stříbrných pa­tek; dvě patky pod dva čepy jedno­ho rá­mu a stejně tak pod každý další rám. 25 Také pro druhý bok Příbytku, pro se­verní stranu, vy­ro­bi­li dvacet rámů 26 a k nim čtyřicet stříbrných pa­tek; dvě patky pod je­den rám a stejně tak pod každý další rám. 27 Pro zadní, západní stranu Příbytku pak vy­ro­bi­li šest rámů. 28 Vy­ro­bi­li také dva zvláštní rámy pro oba rohy u zadní stě­ny Příbytku. 29 Ze­spo­du k sobě při­léhaly a sho­ra byly pevně spo­je­ny jedním prs­ten­cem. Tak to uděla­li s obě­ma rámy v obou rozích. 30 Bylo tam tedy osm rámů a je­jich šestnáct stříbrných pa­tek; dvě patky pod každým rá­mem. 31 Dále vy­ro­bi­li svla­ky z akáci­ového dře­va: pět svlaků pro rámy na jednom boku Příbytku, 32 pět pro rámy na druhém boku Příbytku a pět svlaků pro rámy na zadní, západní straně Příbytku. 33 Vy­ro­bi­li i pro­střední svlak, který pro­cházel stře­dem rámů od jedno­ho kon­ce k druhé­mu. 34 Ty rámy ob­loži­li zla­tem a připevnil k nim zlaté prs­ten­ce jako ú­chy­ty pro svla­ky. Také svla­ky ob­loži­li zla­tem. 35 Uděla­li také opo­nu z mod­ré, purpu­rové a šar­la­tové látky a ze sou­kaného kmen­tu; uděla­li ji s umně vetkaný­mi che­ru­by. 36 K ní uděla­li čtyři slou­py z akáci­ového dře­va, ob­loži­li je zla­tem, uděla­li k nim zlaté háčky a uli­li k nim čtyři stříbrné patky. 37 Pro vchod do stanu pak uděla­li vy­šívaný závěs z mod­ré, purpu­rové a šar­la­tové látky a ze sou­kaného kmen­tu 38 a k ně­mu pět sloupů s háčky. Je­jich hlavice a příčky ob­loži­li zla­tem, je­jich pět pa­tek však bylo z bron­zu.

Bible21Exodus36

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček