Bible21Exodus22

Exodus

1 Jest­liže bude zloděj přistižen při vloupání a bude udeřen tak, že zemře, ne­bu­de ten, kdo ho udeřil, vi­nen pro­li­tou krví. 2 Jest­liže se to však stane za bílého dne, bude pro­li­tou krví vinen. Zloděj mu­sí na­hra­dit ško­du. Jest­liže nemá čím, bude za svou krá­dež pro­dán. 3 Jest­liže se u něj to, co ukra­dl, na­jde živé – ať býk, osel nebo beránek – na­hradí to dvojnásobně. 4 Když někdo spa­se pole nebo vi­nici tím, že ne­chá svůj do­by­tek, aby se pá­sl na cizím po­li, na­hradí to tím nej­lepším ze svého pole a ze své vi­nice. 5 Když vy­pukne oheň a za­chvátí křoví, takže shoří stoh nebo sto­jící obi­lí nebo ce­lé po­le, mu­sí ten, kdo požár způso­bil, na­hra­dit ško­du. 6 Když někdo svěří své­mu bližní­mu do ús­chovy peníze nebo cenné předmě­ty a bude to z domu toho muže ukra­deno, jest­liže bude zloděj nale­zen, na­hradí to dvojnásobně. 7 Jest­liže zloděj nale­zen ne­bu­de, přivedou ma­ji­te­le domu před Bo­ha, aby odpřisáhl, že ne­vztáhl ruku na majetek svého bližního. 8 V každé majet­kové při, půjde-li o býka, osla nebo beránka, o plášť nebo o ja­kou­ko­li ztracenou věc, kte­rou by někdo označil za svou, ať při­jde spor obou stran před Bo­ha. Koho Bůh označí za viníka, ten dá své­mu bližní­mu dvojnásobnou náhra­du. 9 Když někdo svěří své­mu bližní­mu do opa­t­rování osla, býka, beránka nebo jakéko­li zvíře a ono beze svědků po­jde nebo zchrom­ne nebo bude ode­h­náno, 10 roz­soudí je přísaha při Hos­po­di­nu, že ne­vztáh­li ruku na majetek svého bližního. Ma­ji­tel přísahu při­jme a k náhradě ne­do­jde. 11 Jest­liže to však bylo ukra­deno, ma­ji­tel do­stane náhra­du. 12 Jest­liže bylo roz­sápáno, ať při­ne­sou důkaz; roz­sápané se na­hrazovat ne­bu­de. 13 Když si někdo od svého bližního vy­půjčí zvíře a ono zchrom­ne nebo po­jde, když u toho ne­bu­de jeho ma­ji­tel, mu­sí je na­hra­dit. 14 Jest­liže u toho ma­ji­tel bu­de, k náhradě ne­do­jde. Jest­liže bylo najaté, je to za­hrnuto v ceně.“ Buďte svatí15 „Když někdo sve­de ne­za­snou­benou pannu a vy­spí se s ní, mu­sí za ni za­pla­tit věno a vzít si ji za ženu. 16 Jest­liže mu ji dívčin otec odmítne dát, mu­sí mu svůd­ce od­vážit stříbro ve výši panen­ského vě­na. 17 Ča­rodějnici nenech naživu. 18 Kdoko­li by ob­coval se zvířetem, mu­sí zemřít. 19 Kdo by obětoval jakýmko­li bo­hům kro­mě sa­motného Hos­po­di­na, pro­padne klat­bě. 20 Přis­těhoval­ci ne­u­b­ližuj ani ho ne­u­tis­kuj – vž­dyť jste sami byli přis­těhoval­ci v Egyptě! 21 Nikdy ne­u­b­ližuj vdově ani si­ro­tku. 22 Bu­deš-li jim ne­lítostně ub­ližovat, věz, že ke mně bu­dou vo­lat a já je­jich vo­lání jis­tě vy­s­lyším. 23 Vzplanu hněvem a po­bi­ji vás mečem, takže z vašich žen bu­dou vdovy a z vašich dětí si­rot­ci. 24 Jest­liže půjčíš peníze něko­mu z mého li­du, chudá­kovi, který je s te­bou, ne­chovej se k ně­mu jako li­chvář, ne­u­klá­dej mu úrok. 25 Jest­liže vez­meš do zástavy plášť svého bližního, vrať mu ho do zápa­du slun­ce. 26 Vž­dyť je to jeho je­diná přikrývka, tím pláštěm přikrývá svou na­ho­tu! V čem by spal? Až ke mně bude vo­lat, vy­s­lyším jej, ne­boť jsem mi­lostivý. 27 Ne­rouhej se Bohu a vůd­ci svého lidu ne­spí­lej. 28 Ne­váhej se podě­lit o úro­du, o víno a olej ze svého lisu. Svého prvo­ro­zeného syna ode­vzdej mně. 29 Právě tak nalož se svým sko­tem a bravem: sedm dní zůstane u matky, os­mého dne jej dáš mně. 30 Buď­te pro mě svatí. Ne­jez­te maso zvířete roz­sápaného na po­li. Hoď­te je psu.“

Bible21Exodus22

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček