Bible21Exodus12

Exodus

Hod beránka1 Hos­po­din Mo­jžíšovi a Áro­novi v egyptské zemi ře­kl: 2 „­Ten­to měsíc pro vás bude počátkem měsíců, bude pro vás první mezi měsíci roku. 3 Mluv­te k ce­lé iz­rael­ské ob­ci: Desátého dne to­ho­to měsíce ať každý otec vez­me beránka pro svou ro­di­nu. Každá ro­di­na ať má beránka. 4 Kdy­by byla ro­di­na na beránka moc malá, při­be­re k sobě nej­bližšího sou­seda. Počí­tej­te s beránkem pod­le poč­tu osob a pod­le to­ho, ko­lik kdo sní. 5 Bu­dete mít beránka bez va­dy, ročního sam­ce; vez­mete jej z ov­cí nebo koz. 6 Bu­dete ho mít u sebe až do čtrnáctého dne to­ho­to měsíce, kdy ho za sou­mra­ku ce­lé shro­máždění iz­rael­ské obce za­bi­je. 7 Pak vezmou tro­chu krve a po­třou jí obě veře­je i na­dpraží do­mů, v ni­chž ho bu­dou jíst. 8 Tu noc bu­dou jíst maso pečené na ohni a ne­kvašené chle­by; bu­dou je jíst s trpký­mi by­li­na­mi. 9 Ne­jez­te z něj nic syrového nebo vařeného ve vodě – jen pečené na ohni, s hlavou, no­ha­ma i vni­třnost­mi. 10 Nic z něho nene­chá­te do rá­na. Pokud z něj do rá­na něco zbu­de, spálí­te to v ohni. 11 A tak­to ho bu­dete jíst: bu­dete mít přepásaná bed­ra, na no­hou obuv a v ruce hůl. Jez­te ho chvatně, je to­tiž Pesach – Mi­nutí Hos­po­di­novo. 12 V tuto noc pro­jdu egyptskou zemí a po­bi­ji všech­ny prvo­ro­zené v Egyptě – jak li­di, tak do­by­tek. Teh­dy vy­konám soud nad vše­mi egyptský­mi bo­hy: Já jsem Hos­po­din. 13 Tu krev bu­dete mít na svých do­mech jako zna­mení. Až udeřím na egyptskou zem, spatřím tu krev a ušetřím vás. Tak se vám ta zhoubná rá­na vy­hne. 14 Ten­to den pro vás bude památný. Bu­dete jej slavit jako Hos­po­di­novu slavnost, bu­dete jej slavit ve všech svých poko­leních – to je věčné us­tano­vení. 15 Po sedm dní bu­dete jíst ne­kvašené chle­by; hned první den od­straní­te ze svých do­mů kvas. Kdoko­li by mezi prvním a sedmým dnem jedl něco kvašeného, bude vy­ob­cován z Iz­rae­le. 16 Prvního a stejně tak sedmého dne bu­dete mít svaté shro­máždění. V těch dnech se ne­smí dělat žádná práce; smí­te pou­ze připravit, co každý po­tře­buje k jídlu. 17 Bu­dete za­chovávat svá­tek ne­kvašených chle­bů, ne­boť právě toho dne jsem vy­ve­dl vaše zástu­py z Egyp­ta. Ten­to den bu­dete za­chovávat ve všech svých poko­leních – to je věčné us­tano­vení. 18 Od veče­ra čtrnáctého dne prvního měsíce až do veče­ra je­den­a­dvacátého dne téhož měsíce bu­dete jíst ne­kvašené chle­by. 19 Po sedm dní se ve vašich do­mech nena­jde kvas. Kdoko­li by jedl něco kvašeného, bude vy­loučen z iz­rael­ské ob­ce, ať to bude host ane­bo do­mácí. 20 Ne­bu­dete jíst nic kvašeného; ve všech svých příbyt­cích bu­dete jíst ne­kvašené chleby.“ 21 Mo­jžíš tedy svo­lal všech­ny stařeši­ny Iz­rae­le a ře­kl jim: „Jdě­te, vez­mě­te si ze stáda kus pro své ro­di­ny a za­bij­te jej pro Hod beránka. 22 Pak vez­mě­te svazek yzopu, na­moč­te jej do mis­ky s krví a tou krví po­třete na­dpraží i obě veře­je. Nikdo z vás ne­smí až do rá­na vy­jít ze dveří svého do­mu, 23 ne­boť Hos­po­din půjde bít Egypt. Když spatří nade dveř­mi a na obou veřejích krev, mine Hos­po­din ty dveře a ne­dovo­lí zhoub­ci vejít do vašich do­mů a ranit vás. 24 Toto slovo do­držuj­te, ne­boť je to věčné us­tano­vení pro tebe i pro tvé sy­ny. 25 Až při­jdete do země, kte­rou vám Hos­po­din dá, jak za­s­lí­bil, za­chovávej­te ten­to obřad. 26 Až se vás vaši synové ze­ptají: ‚Co pro vás ten­to obřad znamená?‘ 27 od­po­ví­te: ‚Pesach je oběť beránka Hos­po­di­nu, který v Egyptě ušetřil domy Iz­rae­li­tů. Udeřil na Egypt, ale naše ro­di­ny zachránil.‘ “Tehdy lid padl na ko­le­na a klaněl se. 28 Synové Iz­rae­le šli a za­chova­li se přes­ně tak, jak Hos­po­din přikázal Mo­jžíšovi. Veliká noc29 O půlno­ci pak Hos­po­din v egyptské zemi po­bil všech­ny prvo­ro­zené – od prvo­ro­zeného syna fa­rao­nova, jenž měl sedět na jeho trůnu, až po prvo­ro­zeného syna vězně v žaláři, dokon­ce i všech­no prvo­ro­zené z do­bytka. 30 Té noci byl fa­rao vzhů­ru, tak jako všich­ni jeho dvořané a všich­ni Egypťané. V Egyptě pro­pu­kl hroz­ný nářek, ne­boť ne­bylo do­mu, kde by ne­byl mrt­vý. 31 Té noci si dal za­vo­lat Mo­jžíše a Áro­na. „Se­ber­te se a jdě­te pryč od mého lidu – vy i ti vaši Izraelité!“ ře­kl jim. „Jdě­te a služ­te Hos­po­di­nu, jak jste žáda­li! 32 Vez­mě­te si svůj brav i skot, jak jste žáda­li, jen už jdě­te! A požeh­nej­te i mně.“ 33 Egypťané pak lid po­bíze­li, aby urych­li­li jeho od­chod ze země, ne­boť si říka­li: „Všich­ni pomřeme!“ 34 Lid tedy vzal těsto, ještě než vy­kynulo, díže za­ba­lil do šatů a nesl je na ra­menou. 35 Synové Iz­rae­le se za­chova­li pod­le Mo­jžíšova slova a požáda­li Egypťa­ny o stříbrné a zlaté šperky i o ša­ty. 36 Hos­po­din na­klo­nil Egypťa­ny k lidu tak příznivě, že jim vy­hově­li. Dočis­ta Egypt obra­li! 37 Synové Iz­rae­le pak vy­táh­li z Ra­mese­su do Su­ko­tu – jen pěších mužů bylo asi 600 000, kro­mě žen a dětí. 38 Vy­šlo s nimi také množství při­míšeného lidu a ob­rov­ské stádo bravu i sko­tu. 39 Z těs­ta, které vy­nes­li z Egyp­ta, pak na­pek­li ne­kvašené chle­bové placky, pro­tože ještě ne­vy­kynulo. Byli to­tiž z Egyp­ta vy­hnáni a ne­moh­li se zdržovat, takže si ani ne­připravi­li jídlo na ces­tu. 40 Po­byt synů Iz­rae­le v Egyptě trval 430 let. 41 Právě toho dne, kdy uplynulo 430 let, vy­šly všech­ny Hos­po­di­novy zástu­py z Egyp­ta. 42 To je ta noc, kdy Hos­po­din držel stráž, aby je vy­ve­dl z Egyp­ta. To je ta noc, jež patří Hos­po­di­nu, noc, kdy všich­ni synové Iz­rae­le ve svých poko­leních bu­dou držet stráž. 43 Hos­po­din Mo­jžíšovi a Áro­novi ře­kl: „To­to jsou us­tano­vení o Hodu beránka: Nesmí ho jíst žádný cizi­nec. 44 Každý ot­rok kou­pený za peníze ho smí jíst, bude-li obřezán. 45 Ne­smí ho jíst přis­těhovalec ani ná­deník. 46 Mu­sí být sně­den v jednom do­mě – nic z jeho masa ne­vy­ne­seš z domu ven. Ne­zlá­mete v něm je­di­nou kost. 47 Tak to bude či­nit ce­lá iz­rael­ská obec. 48 Kdy­by chtěl Hos­po­dinův Hod beránka slavit přis­těhovalec ži­jící u te­be, ať je u něj obřezán každý mužského po­hlaví. Po­tom může přistou­pit, aby jej slavil, a bude brán jako do­mácí. Žádný ne­obřezanec ho však jíst ne­smí. 49 Pro do­mácího i hos­ta ži­jícího u vás bude pla­tit stejný zákon.“ 50 A všich­ni synové Iz­rae­le se za­chova­li přes­ně tak, jak Hos­po­din přikázal Mo­jžíšovi a Áro­novi. 51 Právě toho dne vy­ve­dl Hos­po­din syny Iz­rae­le z egyptské země houf za houfem.

Bible21Exodus12

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček