Bible21Exodus11

Exodus

Poslední rána1 Po­tom Hos­po­din Mo­jžíšovi ře­kl: „Za­sadím fa­rao­novi a Egyp­tu ještě jednu ránu a po­tom vás od­sud pro­pustí. Pro­pustí vás nadob­ro, pří­mo vás od­sud vy­žene. 2 Řekni li­du, ať každý muž požádá svého sou­seda a každá že­na svou sou­sedku o stříbrné a zlaté šperky.“ 3 A Hos­po­din na­klo­nil Egypťa­ny přízní k jeho li­du. Sa­motný Mo­jžíš byl v egyptské zemi vel­mi vážený – v očích fa­rao­nových dvořanů i v očích li­du. 4 Mo­jžíš pak fa­rao­novi ře­kl: „Tak­to praví Hos­po­din: ‚O půlno­ci pro­jdu Egyp­tem. 5 Všich­ni prvo­ro­zení v egyptské zemi zemřou, od prvo­ro­zeného syna fa­rao­nova, jenž měl sedět na jeho trůnu, až po prvo­ro­zeného syna ot­ro­kyně, jež mele ručním mlýnkem. I vše­chen prvo­ro­zený do­by­tek zemře. 6 Po ce­lém Egyptě pro­pukne hroz­ný nářek, ne­srovna­telný s ničím, co kdy bylo nebo bu­de. 7 Na žádného z Iz­rae­li­tů – na člověka ani na do­by­tek – však ani pes ne­zavrčí. Tak po­zná­te, že Hos­po­din od­lišuje Iz­rael od Egypta.‘ 8 Teh­dy při­jdou všich­ni tví dvořané za mnou a bu­dou se mi klanět a pro­sit: ‚O­de­jdi ty i vše­chen lid, který tě následuje!‘ Teprve po­tom odejdu.“ A tak ode­šel od fa­rao­na roz­pálen hněvem. 9 Hos­po­din Mo­jžíšovi ře­kl: „Fa­rao vás ne­po­s­lech­ne. Pro­to mých divů v egyptské zemi ještě přibude.“ 10 Mo­jžíš a Áron před fa­rao­nem vy­ko­na­li všech­ny tyto divy. Hos­po­din ale po­sí­lil fa­rao­novu hrdost, a tak Iz­rae­li­ty ze své země ne­pro­pustil.

Bible21Exodus11

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček