Bible21Exodus24

Exodus

Uzavření smlouvy1 Po­tom ře­kl Mo­jžíšovi: „Vy­stup k Hos­po­di­nu. Ty, Áron, Nádab, Abi­hu a se­dm­desát iz­rael­ských stařešinů se bu­dete zdálky klanět. 2 K Hos­po­di­nu však přistoupí jen Mo­jžíš, oni ať se ne­při­bližují. Také lid ať ne­vy­stu­puje spo­lu s ním.“ 3 Když pak Mo­jžíš přišel a předne­sl lidu všech­na Hos­po­di­nova slova a všech­ny záko­ny, vše­chen lid od­po­věděl jedním hla­sem: „Bu­de­me dělat vše, co Hos­po­din řekl!“ 4 Mo­jžíš pak všech­na Hos­po­di­nova slova za­psal. Časně ráno vstal a po­stavil pod ho­rou ol­tář a dvanáct památných sloupů pod­le dvanácti iz­rael­ských kmenů. 5 Iz­rael­ské mlá­den­ce pak po­slal, aby přináše­li zápalné obě­ti a obětova­li Hos­po­di­nu býčky jako pokojné obě­ti. 6 Mo­jžíš vzal po­lovi­nu krve, na­lil ji do misek a tou po­lovi­nou krve pokropil ol­tář. 7 Vzal také Kni­hu smlou­vy a předčítal ji li­du. Ten ře­kl: „Bu­de­me dělat vše, co Hos­po­din ře­kl. Bu­de­me poslušní.“ 8 Mo­jžíš tedy vzal zby­tek krve a pokropil lid se slovy: „Hle, krev smlou­vy, kte­rou s vá­mi Hos­po­din uzavírá na základě všech těch­to slov.“ 9 Mo­jžíš, Áron, Nádab, Abi­hu a se­dm­desát iz­rael­ských stařešinů pak vy­stou­pi­lo na horu 10 a spatři­li Boha Iz­rae­le. Pod jeho no­ha­ma bylo něco jako safírové dláždění, jasné jako samo ne­be. 11 Ne­vztáhl však ruku na přední ze synů Iz­rae­le, ačko­li za­hléd­li Bo­ha. Po­tom jedli a pi­li. Vystup ke mně12 Hos­po­din Mo­jžíšovi ře­kl: „Vy­stup ke mně na horu a zůstaň tam. Dám ti ka­menné des­ky – zákon a přikázání – které jsem na­psal k je­jich vyučování.“ 13 Mo­jžíš i jeho po­mo­cník Jo­zue tedy vsta­li a Mo­jžíš vy­stou­pil na Boží ho­ru. 14 Stařešinům ře­kl: „Zůstaň­te tu, dokud se k vám ne­vrátí­me. Hle, Áron a Hur bu­dou s vá­mi. Kdo bude něco po­tře­bovat, ať jde za nimi.“ 15 Mo­jžíš tedy vy­stou­pil na horu a horu přikryl ob­lak. 16 Hos­po­di­nova sláva pře­býva­la na hoře Si­naj a ob­lak ji přikrýval šest dní. Sedmého dne pak na Mo­jžíše zpro­střed ob­la­ku za­vo­lal. 17 Z po­hle­du Iz­rae­li­tů vy­pa­da­la Hos­po­di­nova sláva na vr­cho­lu hory jako stravující oheň. 18 Mo­jžíš vešel do­prostřed ob­la­ku a vy­stou­pil na ho­ru. Mo­jžíš byl na hoře čtyřicet dní a čtyřicet no­cí.

Bible21Exodus24

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček