Bible21Exodus21

Exodus

1 A toto jsou záko­ny, které jim předložíš:“ Otroctví a svoboda2 „Když koupíš hebrej­ského ot­roka, ať u tebe slouží šest let, ale sedmého roku ať za­dar­mo ode­jde na svo­bo­du. 3 Jest­liže při­jde sám, ode­jde sám; jest­liže měl ženu, ode­jde s ním i jeho že­na. 4 Jest­liže mu jeho pán dal ženu a ta mu po­ro­di­la syny nebo dce­ry, zůstane že­na s dět­mi u svého pá­na a on ode­jde sám. 5 Jest­liže ale ot­rok pro­hlásí: ‚­Mi­lu­ji svého pá­na, svou ženu a své sy­ny, ne­chci ode­jít na svobodu,‘ 6 pak ho jeho pán přive­de před Bo­ha; přive­de ho ke dveřím nebo k veře­ji, pro­bodne mu ucho šídlem a on zůstane navž­dy jeho ot­rokem. 7 Když někdo pro­dá svou dce­ru jako děvečku, ta pak ne­o­de­jde na svo­bo­du, jako od­cházejí ot­ro­ci. 8 Jest­liže se zne­líbí své­mu pánu, který si ji vy­bral, ne­chá ji vy­kou­pit. Ne­smí ji však pod­vést tím, že by ji pro­dal cizin­cům. 9 Jest­liže ji vy­bral pro svého sy­na, bude se k ní chovat jako k dceři. 10 Jest­liže si vez­me další ženu, ne­smí tu první zkrá­tit na stravě, oděvu ani na manžel­ském styku. 11 Jest­liže jí toto tro­jí ne­splní, bude od něj moci ode­jít za­dar­mo, bez výkupného.“ Hrdelní zločiny12 „Kdo udeří člověka tak, že zemře, mu­sí zemřít. 13 Pokud mu však ne­u­kládal o život, ale Bůh ho vy­dal do jeho ru­ky, určím ti místo, kam bude moci utéct. 14 Kdo se opo­váží úkladně za­vraž­dit svého bližního, ta­kového od­trh­neš i od mého ol­táře, aby zemřel. 15 Kdo udeří svého otce nebo matku, mu­sí zemřít. 16 Kdo une­se člověka, mu­sí zemřít, ať už byl do­tyčný pro­dán ane­bo nale­zen v jeho držení. 17 Kdo by zlořečil své­mu otci nebo mat­ce, mu­sí zemřít.“ Ublížení na těle18 „Když při po­tyčce je­den muž udeří druhého ka­menem nebo pěstí a ten ne­zemře, ale kles­ne na lůžko 19 a po­tom vstane a bude moci cho­dit venku o ho­li, bude ten, kdo ho udeřil, zpro­štěn tre­s­tu. Uhradí mu jen ušlý zisk a nákla­dy na léčení. 20 Když někdo udeří svého ot­roka nebo děvečku ho­lí tak, že mu zemře pod ru­kou, mu­sí být do­tyčný po­mstěn. 21 Jest­liže však zůstane naživu den nebo dva, ne­bu­de po­mstěn, ne­boť je jeho majetkem. 22 Když se bu­dou muži prát a uhodí těhotnou ženu tak, že z ní vy­jde plod, ale k další­mu ublížení ne­do­jde, mu­sí pa­cha­tel za­pla­tit poku­tu, ja­kou mu uloží manžel té že­ny; za­platí pod­le roz­hodnutí soud­ců. 23 Jest­liže však do­jde k ublížení, mu­síš dát život za život, 24 oko za oko, zub za zub, ruku za ru­ku, nohu za no­hu, 25 spáleni­nu za spáleni­nu, ránu za ránu, pod­li­ti­nu za pod­li­ti­nu. 26 Když někdo udeří svého ot­roka nebo děvečku do oka tak, že oko poškodí, pro­pustí je za to oko na svo­bo­du. 27 Jest­liže vy­razí své­mu ot­roku nebo děvečce zub, pro­pustí je na svo­bo­du za ten zub. 28 Když býk po­trká muže nebo ženu tak, že zemřou, mu­sí být ten býk uka­menován a jeho maso se ne­bu­de jíst; ma­ji­tel toho býka pak bude bez vi­ny. 29 Jest­liže ale byl ten býk trkavý už od dřívějška a jeho ma­ji­tel byl va­rován, ale ne­hlídal ho a ten býk za­bi­je muže nebo ženu, bude býk uka­menován a zemře i jeho ma­ji­tel. 30 Jest­liže mu bude uloženo výkupné, dá výpla­tou za svůj život vše, co mu bude uloženo. 31 Ať už býk po­trká něčího syna nebo dce­ru, bude s ním naloženo pod­le téhož záko­na. 32 Jest­liže býk po­trká ot­roka nebo děvečku, dá ma­ji­tel je­jich pánu 30 še­ke­lů stříb­ra a býk bude ukamenován.“ Škody a krádeže33 „Když někdo odkryje já­mu nebo ji vy­kope a ne­přikryje a spadne do ní býk nebo osel, 34 vy­rovná se ma­ji­tel té jámy s jeho ma­ji­te­lem: dá mu peníze a mrt­vé zvíře si ne­chá. 35 Když něčí býk po­trká sou­sedova býka tak, že po­jde, pro­dají živého býka a peníze za něj si roz­dělí na­půl; také o mrt­vé zvíře se roz­dělí na­půl. 36 Pokud se však vědělo, že býk byl trkavý již od dřívějška, ale jeho ma­ji­tel ho ne­hlídal, mu­sí na­hra­dit býka za býka a toho mrt­vého si ne­chá. 37 Když někdo ukradne býka nebo beránka a za­bi­je ho nebo pro­dá, na­hradí býka pě­ti do­bytča­ty a beránka čtyř­mi ov­ce­mi.

Bible21Exodus21

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček