Bible21Exodus30

Exodus

Kadidlový oltář1 „Z akáci­ového dře­va zho­tovíš také ol­tář k pálení ka­di­dla. 2 Ať je čtvercový, lo­ket na délku a lo­ket na šířku; na výšku ať má dva lok­te a ať z něj vy­stu­pují ro­hy. 3 Ob­ložíš jej čis­tým zla­tem: jeho vršek, jeho stě­ny ko­lem doko­la i jeho ro­hy. Po jeho obvo­du uděláš zlatý věnec. 4 Pod tím věn­cem k ně­mu na obou bo­cích připevníš dva zlaté kruhy, a to po obou stranách. Bu­dou to ú­chy­ty pro tyče, aby se na nich dal no­sit. 5 Tyče vy­robíš z akáci­ového dře­va a ob­ložíš je zla­tem. 6 Ten­to ol­tář po­stavíš před opo­nu za­stírající Tru­hlu svě­de­ctví, před sli­tovnici přikrývající Svě­de­ctví, kde se s te­bou budu setkávat. 7 Áron na něm bude pá­lit vonné ka­di­dlo. Bude je pá­lit každé ráno, když vy­čis­tí kaha­ny, 8 a bude je pá­lit za sou­mra­ku, když kaha­ny za­pálí. Ka­di­dlo bude před Hos­po­di­nem stále, po všech­na vaše poko­lení. 9 Ne­za­pálí­te na něm ne­pa­třičné ka­di­dlo ani zápalnou ani moučnou oběť, ne­vy­li­jete na něj ani ú­lit­bu. 10 Jen jednou za rok vy­koná Áron na jeho rozích obřad smíření. Po všech­na vaše poko­lení se na něm bude krví obě­ti za hřích ko­nat obřad smíření, a to jednou za rok, v Den smíření. Ka­di­dlový ol­tář bude sva­tosvatý Hospodinu.“ Výkupné za život11 Hos­po­din pro­mlu­vil k Mo­jžíšovi: 12 „Když bu­deš sčítáním zjišťovat počet synů Iz­rae­le, dá při tom každý z nich Hos­po­di­nu výkupné za svůj život, aby mezi ně kvů­li tomu sčítání ne­přiš­la zhoubná rá­na. 13 Každý, kdo bude za­hrnut do sčítání, ode­vzdá půl še­ke­lu stříb­ra (měřeno pod­le še­ke­lu sva­tyně, což je 20 ger). Ten­to půlše­kel je příspěvkem Hos­po­di­nu. 14 Ten věnuje Hos­po­di­nu každý, kdo bude za­hrnut do sčítání, od dvaceti­letých výše. 15 Když bu­dete Hos­po­di­nu ode­vzdávat ten­to příspěvek k vy­kou­pení vašich živo­tů, ne­dá bo­hatý více a chudý ne­dá méně než půl še­ke­lu. 16 Toto výkupné stříbro, které vy­be­reš od synů Iz­rae­le, vy­naložíš na službu ve Stanu setkávání. Synům Iz­rae­le to bude před Hos­po­di­nem připo­mínkou vy­kou­pení vašich životů.“ Umyvadlo17 Hos­po­din pro­mlu­vil k Mo­jžíšovi: 18 „Zho­tov bronzové umyva­dlo s bronzovým pod­stav­cem. Po­stav je mezi Stanem setkávání a ol­tářem a na­lij do něj vo­du. 19 Tou si pak Áron a jeho synové bu­dou omývat ruce a no­hy. 20 Kdyko­li bu­dou vcházet do Stanu setkávání nebo přistu­po­vat k ol­táři, aby slouži­li Hos­po­di­nu dýmáním oh­nivé obě­ti, omyjí se vodou, aby ne­zemře­li. 21 Bu­dou si omývat ruce a no­hy, aby ne­zemře­li. To pro ně bude věčné us­tano­vení – pro Áro­na i pro jeho símě po všech­na je­jich pokolení.“ Olej pomazání22 Hos­po­din pro­mlu­vil k Mo­jžíšovi: 23 „Vez­mi nej­lepší balzámy: 500 še­ke­lů te­kuté myrhy a po­loviční množství, to­tiž 250 še­ke­lů, vonné skořice, dále 250 še­ke­lů vonného puškvorce, 24 500 še­ke­lů kasie (vše měřeno pod­le še­ke­lu sva­tyně) a je­den hin olivového ole­je. 25 Voňavkářským způso­bem pak z toho připravíš olej svatého po­mazání jako vonnou mast. To je olej svatého po­mazání. 26 Po­mažeš jím Stan setkávání i Tru­hlu svě­de­ctví, 27 stůl s veškerým jeho náčiním, svícen s jeho náčiním, ka­di­dlový ol­tář, 28 ol­tář pro zápalné obě­ti s veškerým jeho náčiním a také umyva­dlo s pod­stav­cem. 29 Tak je po­světíš a bu­dou sva­tosvaté. Coko­li se jich do­tkne, bude svaté. 30 Po­mažeš také Áro­na s jeho syny a po­světíš je, aby mi ko­na­li kněžs­kou službu. 31 Synům Iz­rae­le řekneš: ‚To­to bude po všech­na vaše poko­lení můj olej svatého po­mazání. 32 Ne­bu­de se lít na tělo kteréhoko­li člověka a ne­u­dělá­te žádný olej podobného složení. Je svatý a svatý pro vás zůstane. 33 Každý, kdo namíchá ta­kovou mast nebo ji vy­li­je na ne­po­vo­laného, bude vy­ob­cován ze svého lidu.‘“ Kadidlo34 Hos­po­din pro­mlu­vil k Mo­jžíšovi: „Vez­mi vonné látky: te­kutou prys­kyřici, onychu a gal­banum. Tyto vonné látky a smí­chej stejným dílem s čis­tým ka­di­dlem 35 a voňavkářským způso­bem z toho připrav ka­di­dlovou směs: oso­lenou, čistou a sva­tou. 36 Část z ní roz­dr­tíš na prášek a po­ložíš před Svě­de­ctví ve Stanu setkávání, kde se s te­bou budu setkávat. Kadidlo pro vás bude sva­tosvaté. 37 Ne­u­dělá­te si ka­di­dlo stejného složení jako to­to. Bude ti svaté; patří Hos­po­di­nu. 38 Každý, kdo ta­kové udělá, aby jím voněl, bude vy­ob­cován ze svého lidu.“

Bible21Exodus30

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček