Bible21Exodus29

Exodus

Pověřování kněží1 „A toto s nimi uděláš, abys je po­svě­til pro kněžs­kou službu: Vez­mi jedno­ho mladého býčka a dva be­ra­ny bez va­dy, 2 dále ne­kvašený chléb, ne­kvašené bo­chánky za­dělané ole­jem a ne­kvašené placky po­mazané ole­jem; uděláš je z jemné pšeničné mou­ky. 3 Vložíš je do jedno­ho koše a v tom koši je bu­deš obětovat spo­lu s tím býčkem a obě­ma be­ra­ny. 4 Po­tom přive­deš Áro­na a jeho syny ke vcho­du do Stanu setkávání a omyješ je vodou. 5 Vez­meš kněžská rou­cha a ob­lékneš Áro­novi suknici, plášť patřící k efo­du, efod i náprsník a opášeš ho tkaným pá­sem efo­du. 6 Na hlavu mu na­sadíš turban a na turban připevníš ko­ru­nu sva­tosti. 7 Na­ko­nec vez­meš olej po­mazání, vy­li­ješ mu jej na hlavu a po­mažeš ho. 8 Přive­deš jeho syny a ob­lékneš jim suknice. 9 Přepášeš je šerpa­mi, Áro­na i jeho sy­ny, a uvážeš jim pokrývky hlavy. Kněžství jim připadne věčným us­tano­vením. Tak­to po­věříš Áro­na a jeho syny kněžstvím: 10 Přive­deš před Stan setkávání býčka a Áron a jeho synové mu vloží ruce na hlavu. 11 Býčka pak před Hos­po­di­nem u vcho­du do Stanu setkávání za­bi­ješ. 12 Vez­meš tro­chu býč­kovy krve a prs­tem jí po­třeš rohy ol­táře. Všech­nu zbývající krev vy­li­ješ k patě ol­táře. 13 Vez­meš vše­chen tuk přikrývající vni­třnosti, ja­terní lalok, obě led­vi­ny i s tu­kem, který je na nich, a ne­cháš to dý­mat na ol­táři. 14 Maso z toho býčka, jeho kůži a výkaly však spálíš na ohni venku za tá­bo­rem. Je to oběť za hřích. 15 Po­tom vez­meš prvního be­ra­na a Áron a jeho synové mu vloží ruce na hlavu. 16 Be­ra­na za­bi­ješ, vez­meš jeho krev a pokropíš jí ol­tář ze všech stran. 17 Po­tom be­ra­na roz­sekáš na díly. Vni­třnosti a nohy omyješ a při­ložíš k ostatním dílům a hlavě. 18 Ce­lého be­ra­na pak ne­cháš dý­mat na ol­táři. Je to zápalná oběť Hos­po­di­nu, příjemná vůně, oh­nivá oběť Hos­po­di­nu. 19 Po­tom vez­meš druhého be­ra­na a Áron a jeho synové mu vloží ruce na hlavu. 20 Be­ra­na za­bi­ješ, vez­meš tro­chu jeho krve a po­třeš jí lalůček Áro­nova ucha, lalůček pravého ucha jeho synů, palec je­jich pravé ruky a palec je­jich pravé no­hy. Zbytkem krve pokropíš ol­tář ze všech stran. 21 Po­té vez­meš tro­chu krve, která bude na ol­táři, a tro­chu ole­je po­mazání a po­stříkáš tím Áro­na a jeho rou­cha a s ním i jeho syny a je­jich rou­cha. Tak bude po­svěcen on i jeho rou­cha a s ním i jeho synové a je­jich rou­cha. 22 Po­tom z be­ra­na vez­meš tučné části – ocas, tuk přikrývající vni­třnosti, ja­terní lalok, obě led­vi­ny i s tu­kem, který je na nich – a pravou ký­tu, ne­boť je to be­ran po­věření. 23 Z koše ne­kvašeného pečiva, který je před Hos­po­di­nem, vez­meš je­den pe­cen chle­ba, je­den chle­bový bo­chánek za­dělaný ole­jem a jednu placku. 24 To všech­no vložíš Áro­novi a jeho synům do dlaní, aby to zvedáním nabíze­li Hos­po­di­nu. 25 Po­tom to při­jmeš z je­jich ru­kou a ne­cháš to dý­mat na ol­táři spo­lu se zápalnou obětí, aby to bylo příjemnou vůní před Hos­po­di­nem. Je to oh­nivá oběť Hos­po­di­nu. 26 Z be­ra­na Áro­nova po­věření pak vez­meš hrudí a bu­deš je zvedáním nabízet Hos­po­di­nu. To bude tvůj podíl. 27 Hrudí po­zvedání i ký­tu ode­vzdání po­světíš. To, co se po­zvedá a ode­vzdává z be­ra­na po­věření, náleží Áro­novi a jeho synům. 28 Áron a jeho synové to bu­dou věčným us­tano­vením při­jí­mat od synů Iz­rae­le, ne­boť je to obětní příspěvek. Ten bude mezi syny Iz­rae­le vy­bírán z je­jich pokojných obětí jako je­jich příspěvek Hos­po­di­nu. 29 Áro­nova svatá rou­cha připadnou po něm jeho synům, aby v nich býva­li po­mazáni a po­věřeni. 30 Syn, který se stane knězem po něm, je bude ob­lé­kat po sedm dní, kdy bude vcházet do Stanu setkávání, aby ko­nal službu ve sva­ty­ni. 31 Ono­ho be­ra­na po­věření vez­meš a jeho maso uvaříš na svatém místě. 32 Áron a jeho synové bu­dou u vcho­du do Stanu setkávání jíst maso z toho be­ra­na s chle­bem, který je v koši. 33 Bu­dou to jíst jen ti, kdo byli tě­mi­to obět­mi očištěni, kdo byli po­věřeni a po­svěceni. Ne­po­vo­laný to jíst ne­bu­de, ne­boť je to svaté. 34 Jest­liže z masa obě­ti po­věření nebo z toho chle­ba něco zůstane až do rá­na, spálíš ty zbytky na ohni. Ne­bu­de se to jíst, ne­boť je to svaté. 35 Tak­to naložíš s Áro­nem a s jeho sy­ny, přes­ně jak jsem ti přikázal. Bu­deš je po­věřovat kněžstvím po sedm dní. 36 Každý den bu­deš pro smíření obětovat býčka za hřích. Vy­konáš na ol­táři obřad smíření, abys jej očistil od hří­chu, a po­mažeš jej, aby byl po­svěcen. 37 Po sedm dní bu­deš očišťovat ol­tář, abys jej po­svě­til. Tak bude ol­tář sva­tosvatý. Coko­li se do­tkne ol­táře, bude svaté. 38 Toto pak bu­deš každo­denně a stále obětovat na ol­táři: dva roční beránky. 39 Jedno­ho beránka bu­deš obětovat ráno a druhého za sou­mra­ku. 40 S prvním beránkem obě­tuješ také deseti­nu efy jemné mou­ky za­dělané čtvr­tkou hinu vy­tlačeného ole­je a jako ú­lit­bu čtvr­tku hinu ví­na. 41 Druhého beránka bu­deš obětovat za sou­mra­ku spo­lu s moučnou obětí a ú­lit­bou tak jako ráno. Bude to příjemná vůně, oh­nivá oběť Hos­po­di­nu. 42 Toto ať je po všech­na vaše poko­lení stálá zápalná oběť před Hos­po­di­nem u vcho­du do Stanu setkávání. Tam se s vá­mi budu setkávat, abych tam s te­bou mlu­vil. 43 Tam se budu setkávat se syny Iz­rae­le, a tak bude to místo po­svěceno mou slávou. 44 Po­světím Stan setkávání i ol­tář, také Áro­na a jeho syny po­světím, aby mi ko­na­li kněžs­kou službu. 45 Budu pře­bývat upro­střed synů Iz­rae­le a budu je­jich Bo­hem. 46 A po­znají, že já jsem Hos­po­din, je­jich Bůh, který je vy­ve­dl z Egyp­ta, abych pře­býval upro­střed nich. Já jsem Hos­po­din, je­jich Bůh.“

Bible21Exodus29

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček