Bible21Exodus7

Exodus

1 Hos­po­din Mo­jžíšovi ře­kl: „Po­hleď, způso­bil jsem, že bu­deš pro fa­rao­na jako Bůh a tvůj bra­tr Áron bude tvým pro­rokem. 2 Bu­deš mlu­vit všech­no, co ti přikážu, a tvůj bra­tr Áron bude mlu­vit k fa­rao­novi, aby pro­pustil syny Iz­rae­le ze své země. 3 Já však po­sílím fa­rao­novu hrdost a budu v egyptské zemi množit svá zna­mení a divy. 4 Fa­rao vás ne­po­s­lech­ne, a tak na Egypt do­leh­ne má ru­ka. Své houfy, svůj lid, syny Iz­rae­le, vy­ve­du z egyptské země upro­střed ve­likých soudů. 5 Až na Egypt do­leh­ne má ruka a vy­ve­du syny Iz­rae­le z je­jich stře­du, teh­dy Egypťané po­znají, že já jsem Hospodin.“ 6 Mo­jžíš a Áron uděla­li přes­ně to, co jim Hos­po­din přikázal. 7 Když mlu­vi­li k fa­rao­novi, bylo Mo­jžíšovi osm­desát let a Áro­novi osm­desát tři. 8 Hos­po­din Mo­jžíšovi a Áro­novi ře­kl: 9 „Když vás fa­rao vy­zve: ‚Pro­kaž­te se nějakým divem,‘ řekneš Áro­novi: ‚Vez­mi svou hůl, hoď ji před fa­rao­na a pro­mění se v hada.‘“ 10 A tak šel Mo­jžíš s Áro­nem k fa­rao­novi a uděla­li, co jim Hos­po­din přikázal: Áron ho­dil svou hůl před fa­rao­na a jeho dvořa­ny a pro­měni­la se v ha­da. 11 Fa­rao si ale za­vo­lal mudrce a ča­roděje a tito egyptští věšt­ci dokáza­li svý­mi čá­ry to­též. 12 Ho­di­li své hole na zem a pro­měni­ly se v ha­dy. Áro­nova hůl však je­jich hole spo­ly­ka­la. 13 Fa­rao byl ale ne­ob­lomný. Jak Hos­po­din před­po­věděl, ne­po­s­le­chl je. Krev14 Hos­po­din tedy Mo­jžíšovi ře­kl: „Fa­rao je ne­ob­lomný, odmítá pro­pustit lid. 15 Ráno jdi za ním. Až půjde fa­rao k vodě, půjdeš mu na­pro­ti a na bře­hu Nilu se mu po­stavíš do ces­ty. Vez­mi s se­bou tu hůl, která se pro­měni­la v ha­da, 16 a řekni mu: ‚Hos­po­din, Bůh Hebrej­ů, mě k to­bě po­slal se slovy: ‚Pro­pu­sť můj lid, aby mi slouži­li na poušti!‘ a hle, až do­sud jsi ne­ch­těl upo­s­lech­nout. 17 Tak­to praví Hos­po­din: ‚Nyní po­znáš, že já jsem Hospodin!‘ Po­hleď, ho­lí, kte­rou mám v ru­ce, udeřím do vody Nilu a ta se ob­rátí v krev. 18 Ry­by, které jsou v Ni­lu, po­mřou a nil­ská voda bude pách­nout tak, že se jí Egypťané bu­dou ští­tit napít.‘“ 19 Hos­po­din dále Mo­jžíšovi ře­kl: „Řekni Áro­novi, ať vez­me svou hůl a na­přáh­ne ji k egyptským vodám – k je­jich průplavům, říčním ra­menům i mokřinám, ke všem je­jich vodním nádržím – ať se pro­mění v krev! Po ce­lé egyptské zemi bude krev, dokon­ce i ve džbe­rech a džbánech.“ 20 Mo­jžíš s Áro­nem tedy uči­ni­li, jak Hos­po­din přikázal. Zve­dl hůl, a když jí před oči­ma fa­rao­na a jeho dvořanů udeřil na vodu v Ni­lu, ob­rá­ti­la se všech­na nil­ská voda v krev. 21 Ry­by, které byly v Ni­lu, po­mře­ly a nil­ská voda pách­la tak, že Egypťané ne­by­li s to se jí na­pít. Po ce­lé egyptské zemi byla krev. 22 Egyptští věšt­ci ale svý­mi kouz­ly dokáza­li to­též, a tak fa­rao zůstal ne­ob­lomný. Jak Hos­po­din před­po­věděl, ne­po­s­le­chl je. 23 Fa­rao se otočil a šel do­mů. Vůbec si to ne­vzal k srd­ci. 24 Všich­ni Egypťané ale mu­se­li kopat ko­lem Ni­lu, aby naš­li pitnou vo­du. Nil­s­kou vodu to­tiž ne­by­li s to pít. Žáby25 Když uplynulo sedm dní po­té, co Hos­po­din udeřil na Nil, 26 Hos­po­din Mo­jžíšovi ře­kl: „Jdi k fa­rao­novi a řekni mu: ‚Tak­to praví Hos­po­din: Pro­pu­sť můj lid, aby mi slouži­li. 27 Pokud je však odmítáš pro­pustit, dávej po­zor: Chys­tám se udeřit na ce­lý tvůj kraj žaba­mi! 28 Nil bude plný žab; ty pak vy­le­zou a vniknou do tvého do­mu, do tvé ložnice i do tvé po­ste­le, do do­mů tvých dvořanů i mezi tvůj lid, do tvých pe­cí a do tvých díží. 29 I po to­bě, po tvém lidu a po tvých dvořanech po­le­zou žáby!‘“

Bible21Exodus7

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček