Bible21Exodus10

Exodus

Kobylky1 Teh­dy Hos­po­din Mo­jžíšovi ře­kl: „Jdi k fa­rao­novi. Zatvr­dil jsem ho i jeho dvořa­ny pro­to, abych upro­střed nich ko­nal tato zna­mení. 2 Svým synům a vnukům bu­deš vy­právět o tom, co jsem Egypťanům pro­ve­dl, a o zna­meních, která jsem mezi nimi či­nil, abys­te vědě­li, že já jsem Hospodin.“ 3 A tak šel Mo­jžíš s Áro­nem k fa­rao­novi a řek­li mu: „Tak­to praví Hos­po­din, Bůh Hebrej­ů: ‚Jak dlouho se bu­deš odmítat pře­de mnou pokořit? Pro­pu­sť můj lid, aby mi slouži­li. 4 Pokud však můj lid odmítáš pro­pustit, dávej po­zor: Zít­ra přive­du na tvůj kraj ko­bylky. 5 Pokryjí každý kou­sek země tak, že země ani ne­bu­de vi­dět! Seže­rou zby­tek to­ho, co se za­chráni­lo, vše, co vám zbylo po tom krupo­bi­tí, ože­rou i všech­ny stro­my, které vám raší na po­li. 6 Na­plní tvé paláce, domy všech tvých dvořanů i domy všech Egypťanů. Tví ot­cové ani ot­cové tvých ot­ců ne­vi­dě­li nic ta­kového ode dne, kdy se ocit­li na ze­mi, až dodnes!‘ “ Nato se Mo­jžíš od­vrá­til a ode­šel od fa­rao­na. 7 Dvořané teh­dy na fa­rao­na naléha­li: „Jak dlouho ještě bu­de­me v této pasti? Pro­pu­sť ty li­di, ať slouží Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu! Ještě pořád ne­chápeš, že s Egyp­tem je konec?“ 8 A tak Mo­jžíše s Áro­nem přive­dli zpět k fa­rao­novi. Ten jim ře­kl: „Jdě­te, služ­te Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu. Kdo přes­ně má jít?“ 9 Mo­jžíš ře­kl: „Půjde­me se svý­mi mladíky i starci, půjde­me se svý­mi syny i dce­ra­mi, se svým bravem i sko­tem, ne­boť má­me Hos­po­di­novu slavnost.“ 10 Fa­rao jim od­po­věděl: „Hos­po­din by oprav­du mu­sel být s vá­mi, kdybych vás měl ne­chat ode­jít i s dět­mi! Dej­te si po­zor, nebo špatně do­padnete! 11 To tedy ne! Když po tom tak touží­te, jdě­te sloužit Hos­po­di­nu, ale jen muži!“ A vy­hna­li je od fa­rao­na. 12 Teh­dy Hos­po­din Mo­jžíšovi ře­kl: „Na­přáhni ruku na egyptskou zem, ať na ni při­jdou ko­bylky a seže­rou všech­ny rost­li­ny v zemi – vše, co zbylo po tom krupobití.“ 13 Mo­jžíš tedy na­přáhl svou hůl na egyptskou zem a Hos­po­din přihnal do země východní vítr, který vál ce­lý ten den a ce­lou noc. Ráno ten východní vítr při­ne­sl ko­bylky. 14 Ko­bylky pře­letěly nad ce­lým Egyp­tem a snes­ly se na ce­lý egyptský kraj. Byla jich ta­ková spous­ta, že to­lik ko­bylek ještě nikdy ne­bylo a také už nikdy ne­bu­de. 15 Pokryly každý kou­sek země, až se jimi černa­la. Sežraly všech­no, co zbylo po krupo­bi­tí, by­li­ny i ovo­ce na stro­mech. V ce­lém Egyptě ne­zůstalo nic ze­leného, stro­my ani polní by­li­ny. 16 Fa­rao si spěšně za­vo­lal Mo­jžíše a Áro­na. „Pro­vi­nil jsem se pro­ti Hos­po­di­nu, vaše­mu Bo­hu, i pro­ti vám,“ ře­kl. 17 „Pro­sím, odpu­sť mi ten­tokrát můj hřích. Mod­lete se za mě k Hos­po­di­nu, vaše­mu Bo­hu, ať jen ode mě od­vrátí tuto smrt!“ 18 A tak Mo­jžíš od fa­rao­na ode­šel a mod­lil se k Hos­po­di­nu. 19 Vtom Hos­po­din ob­rá­til k Egyp­tu vel­mi silný západní vítr, který ty ko­bylky odne­sl a vmetl je do Rudého moře. V ce­lém egyptském kra­ji ne­zůsta­la ani ko­bylka! 20 Hos­po­din ale po­sí­lil fa­rao­novu hrdost, a tak syny Iz­rae­le ne­pro­pustil. Tma21 Teh­dy Hos­po­din Mo­jžíšovi ře­kl: „Na­přáhni ruku k ne­bi, ať na ce­lý Egypt padne tma – ta­ková tma, že se dá nahmatat.“ 22 Mo­jžíš tedy na­přáhl ruku k nebi a na ce­lou egyptskou zem padla děsivá tma. Po tři dny, co trva­la, 23 li­dé ne­vi­dě­li je­den druhého. Po tři dny se nikdo ne­od­vážil po­hnout z mís­ta. Synové Iz­rae­le, ať byd­le­li kde­ko­li, však mě­li svět­lo. 24 Fa­rao si tedy za­vo­lal Mo­jžíše. „Jdě­te a služ­te Hospodinu!“ ře­kl. „Zůstane tu jen váš brav a skot. Smí­te vzít s se­bou i své děti.“ 25 Mo­jžíš od­po­věděl: „To nám chceš sám po­s­kytnout zvířa­ta k obě­tem a zápalům? Mu­sí­me mít co obětovat Hos­po­di­nu, naše­mu Bo­hu! 26 Náš do­by­tek půjde s ná­mi – ne­zůstane tu ani kopyto. Bu­de­me z nich brát, co bude po­tře­ba ke službě Hos­po­di­nu, naše­mu Bo­hu. Než tam ale do­jde­me, ne­ví­me, co bude ke službě Hos­po­di­nu potřeba.“ 27 Hos­po­din ale po­sí­lil fa­rao­novu hrdost, a tak je ne­byl ocho­ten pro­pustit. 28 Fa­rao mu ře­kl: „O­de­jdi ode mne a chraň se mi znovu cho­dit na oči. V den, kdy mi při­jdeš na oči, zemřeš!“ 29 Mo­jžíš od­po­věděl: „Máš prav­du – už se neuvidíme.“

Bible21Exodus10

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček