Bible21Exodus40

Exodus

Vztyčení příbytku1 Hos­po­din pro­mlu­vil k Mo­jžíšovi: 2 „Prvního dne prvního měsíce vztyčíš Příby­tek, Stan setkávání. 3 Po­stavíš tam Tru­hlu svě­de­ctví a za­střeš ji opo­nou. 4 Při­ne­seš stůl a uspořádáš vše na něm, při­ne­seš i svícen a za­pálíš jeho kaha­ny. 5 Před Tru­hlu svě­de­ctví po­stavíš zlatý ol­tář k pálení ka­di­dla a ve vcho­du do Příbytku po­věsíš závěs. 6 Před vcho­dem do Příbytku, do Stanu setkávání, po­stavíš ol­tář pro zápalné obě­ti. 7 Mezi Stanem setkávání a ol­tářem po­stavíš umyva­dlo a na­li­ješ do něj vo­du. 8 Ko­lem doko­la vztyčíš zástě­ny nádvoří a v jeho bráně po­věsíš závěs. 9 Po­tom vez­meš olej po­mazání a po­mažeš Příby­tek i všech­no, co je v něm. Tak jej i s veškerým vy­ba­vením po­světíš, a bude svatý. 10 Po­mažeš také ol­tář pro zápalné obě­ti a veškeré jeho náčiní. Tak ol­tář po­světíš, a bude sva­tosvatý. 11 Po­mažeš i umyva­dlo a jeho pod­stavec, a tak je po­světíš. 12 Po­tom přive­deš Áro­na a jeho syny ke vcho­du do Stanu setkávání a omyješ je vodou. 13 Ob­lékneš Áro­novi svatá rou­cha a po­mažeš ho. Tak jej po­světíš, aby mi ko­nal kněžs­kou službu. 14 Přive­deš také jeho sy­ny, ob­lékneš jim suknice 15 a po­mažeš je, jako jsi po­mazal je­jich ot­ce, aby mi ko­na­li kněžs­kou službu. Toto po­mazání je i všech­na je­jich poko­lení uve­de do věčného kněžství.“ 16 A Mo­jžíš udělal všech­no přes­ně tak, jak mu Hos­po­din přikázal. 17 Prvního dne prvního měsíce druhého roku byl Příby­tek vztyčen. 18 Mo­jžíš vztyčil Příby­tek: po­ložil jeho patky, po­stavil jeho rámy, pro­vlé­kl jeho svla­ky a vztyčil jeho slou­py. 19 Nad Příbytkem roz­táhl stan a se­sho­ra na něj po­ložil jeho přikrývku, jak Hos­po­din Mo­jžíšovi přikázal. 20 Po­tom vzal Svě­de­ctví a vložil je do truh­ly. K tru­hle připevnil so­cho­ry a se­sho­ra ji přikryl sli­tovnicí. 21 Když vne­sl tru­hlu do Příbytku, po­věsil v něm za­stírající opo­nu. Tak za­střel Tru­hlu svě­de­ctví, jak mu Hos­po­din přikázal. 22 Před opo­nou, na se­verní straně Příbytku, pak ve Stanu setkávání po­stavil stůl 23 a před Hos­po­di­nem na něm uspořádal chle­by, jak mu Hos­po­din přikázal. 24 Na­pro­ti sto­lu, na jižní straně Příbytku, po­stavil do Stanu setkávání svícen 25 a za­pá­lil před Hos­po­di­nem kaha­ny, jak mu Hos­po­din přikázal. 26 Před opo­nu ve Stanu setkávání po­stavil také zlatý ol­tář 27 a za­pá­lil na něm vonné ka­di­dlo, jak mu Hos­po­din přikázal. 28 Ve vcho­du do Příbytku po­věsil závěs. 29 Před vcho­dem do Příbytku, do Stanu setkávání, po­stavil ol­tář pro zápalné obě­ti a obětoval na něm zápalné i moučné obě­ti, jak mu Hos­po­din přikázal. 30 Mezi Stanem setkávání a ol­tářem po­stavil umyva­dlo a na­lil do něj vodu k omývání, 31 aby si v něm Mo­jžíš i Áron a jeho synové omýva­li ruce a no­hy. 32 Kdyko­li vcháze­li do Stanu setkávání nebo přistu­po­va­li k ol­táři, omýva­li se, jak mu Hos­po­din přikázal. 33 Oko­lo Příbytku a ol­táře pak vztyčil zástě­ny nádvoří a do jeho brá­ny po­věsil závěs. Tak Mo­jžíš to dílo dokončil. 34 Teh­dy Stan setkávání přikryl ob­lak a Příby­tek na­plni­la Hos­po­di­nova sláva. 35 A Mo­jžíš ne­mohl vejít do Stanu setkávání, ne­boť na něm spočíval ob­lak a Příby­tek na­plňova­la Hos­po­di­nova sláva. 36 Kdyko­li se po­tom ob­lak nad Příbytkem vzne­sl, synové Iz­rae­le se vž­dy vy­dáva­li na ces­ty. 37 Pokud se však ob­lak ne­vzne­sl, ne­vy­cháze­li až do dne, kdy se vzne­sl. 38 Ve dne byl nad Příbytkem Hos­po­dinův ob­lak a v noci v něm byl oheň, před oči­ma ce­lého domu Iz­rae­le, na všech je­jich cestách.

Bible21Exodus40

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček