Bible21Exodus20

Exodus

Deset přikázání1 Bůh pro­mlu­vil všech­na tato slova: 2 „Já jsem Hos­po­din, tvůj Bůh, který tě vy­ve­dl z Egyp­ta, z domu ot­ro­ctví. 3 Neměj žádné bohy kro­mě mne. 4 Ne­vy­tvářej si mod­ly v podobě če­hoko­li na­hoře na ne­bi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. 5 Ne­klaň se jim a ne­s­luž jim, ne­boť já Hos­po­din, tvůj Bůh, jsem Bůh žár­livě mi­lu­jící. Trestám ne­pravost ot­ců na synech do třetího i čtvr­tého poko­lení těch, kdo mě nenávi­dí, 6 a pro­kazu­ji mi­lo­sr­den­ství tisícům poko­lení těch, kdo mě mi­lu­jí a za­chovávají má přikázání. 7 Ne­užívej jméno Hos­po­di­na, svého Bo­ha, na­dar­mo, ne­boť to­ho, kdo by užil jeho jmé­na na­dar­mo, Hos­po­din ne­po­ne­chá bez tre­s­tu. 8 Pa­ma­tuj na so­botní den, aby ti byl svatý. 9 Šest dní bu­deš pracovat a dělat všech­nu svou práci, 10 ale sedmý den je dnem odpočinku, za­svěceným Hos­po­di­nu, tvé­mu Bo­hu. Ne­bu­deš dělat žádnou práci – ty, tvůj syn ani tvá dce­ra, tvůj ot­rok ani tvá děvečka, tvé do­bytče ani přis­těhovalec ve tvých branách. 11 V šesti dnech to­tiž Hos­po­din uči­nil nebe i ze­mi, moře a všech­no, co je v nich, ale sedmého dne odpoči­nul. Pro­to Hos­po­din požeh­nal so­botní den a po­svě­til jej. 12 Cti svého otce i matku, ať jsi dlouho živ na ze­mi, kte­rou ti dává Hos­po­din, tvůj Bůh. 13 Ne­zabíjej. 14 Ne­cizo­lož. 15 Ne­kraď. 16 Ne­lži o svém bližním. 17 Ne­záviď své­mu bližní­mu jeho dům. Ne­záviď své­mu bližní­mu jeho manželku, jeho ot­roka, jeho děvečku, jeho býka ani osla – ne­záviď své­mu bližní­mu vůbec nic.“ 18 Když vše­chen lid vi­děl a slyšel to hřmění a blýskání, trou­bení rohu a dý­mající ho­ru, třá­sl se stra­chy. Přesu­nu­li se opodál 19 a řek­li Mo­jžíšovi: „Mluv s ná­mi ty a bu­de­me po­s­lou­chat, ale ať s ná­mi ne­mluví Bůh, ať nezemřeme!“ 20 Mo­jžíš lidu od­po­věděl: „Ne­boj­te se. Bůh přišel pro­to, aby vás vy­zkoušel a abys­te ho mě­li v úctě, abys­te nehřešili.“ 21 Lid tedy zůstal stát opodál, za­tím­co Mo­jžíš přistou­pil k mračnu, v němž byl Bůh. Nic mi nepostavíte naroveň22 Hos­po­din Mo­jžíšovi ře­kl: „Tak­to pro­mluvíš k synům Iz­rae­le: Sami jste vi­dě­li, že jsem s vá­mi mlu­vil z ne­be. 23 Nic mi ne­po­staví­te na­roveň: ne­u­dělá­te si bohy ze stříb­ra ani bohy ze zla­ta. 24 Uděláš mi pou­ze hliněný ol­tář a na něm bu­deš obětovat své zápalné a pokojné obě­ti, svůj brav i skot. Na každém místě, kde ne­chám připo­mínat své jméno, k to­bě při­jdu a požeh­nám ti. 25 Jest­liže mi uděláš ka­menný ol­tář, ne­stav jej z tesaných ka­menů; do­tkneš-li se jej dlá­tem, zne­světíš jej. 26 Také ne­bu­deš k mé­mu ol­táři vy­stu­po­vat po stupních, aby se při tom ne­odkry­la tvá na­ho­ta.

Bible21Exodus20

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček