Bible21Exodus38

Exodus

Oltář pro zápalné oběti1 Z akáci­ového dře­va zho­tovil také čtvercový ol­tář pro zápalné obě­ti. Měl pět lo­ket na délku, pět lo­ket na šířku a tři lok­te na výšku. 2 V jeho čtyřech kou­tech vy­tva­roval rohy vy­stu­pující z ol­táře a ob­ložil jej bronzem. 3 Vy­ro­bil veškeré náčiní k ol­táři, hrn­ce, lopa­ty, obětní mis­ky, vi­d­lice a pánvice na uhlí; veškeré jeho náčiní vy­ro­bil z bron­zu. 4 K ol­táři zho­tovil také mřížový rošt z bron­zu a připevnil jej ze­spo­du pod ob­ru­bu ol­táře, do po­lovi­ny jeho výšky. 5 Na čtyřech kon­cích bronzového roš­tu ulil čtyři kruhy jako ú­chy­ty pro tyče. 6 Tyče vy­ro­bil z akáci­ového dře­va a ob­ložil je bronzem. 7 Pak je pro­vlé­kl skrz kruhy po bo­cích ol­táře, aby se na nich dal no­sit. Udělal jej dutý, z desek. Umyvadlo8 Bronzové umyva­dlo a jeho bronzový pod­stavec vy­ro­bil ze zrca­del žen shro­mážděných ke konání služ­by u vcho­du do Stanu setkávání. Nádvoří9 Po­stavil také nádvoří. Na pravé, jižní straně nádvoří byly zástě­ny ze sou­kaného kmen­tu v dél­ce 100 lo­ket. 10 Dvacet sloupů s dvaceti pat­ka­mi na této straně bylo z bron­zu, slou­pové háčky a příčky byly stříbrné. 11 Rovněž na se­verní straně byly zástě­ny v dél­ce 100 lo­ket; jejích dvacet sloupů s dvaceti pat­ka­mi bylo z bron­zu, slou­pové háčky a příčky byly stříbrné. 12 Na západní straně byly zástě­ny v dél­ce 50 lo­ket, s deseti slou­py a deseti pat­ka­mi, slou­pové háčky a příčky byly stříbrné. 13 Rovněž přední, východní stra­na měři­la 50 lo­ket. 14 Tvoři­lo ji 15 lo­ket zástěn se tře­mi slou­py a tře­mi pat­ka­mi z jedné stra­ny 15 a 15 lo­ket zástěn se tře­mi slou­py a tře­mi pat­ka­mi z druhé stra­ny. Upro­střed pak byla brá­na nádvoří. 16 Všech­ny zástě­ny ko­lem nádvoří byly ze sou­kaného kmen­tu. 17 Patky sloupů byly z bron­zu, slou­pové háčky a příčky byly stříbrné, ob­ložení je­jich hlavic bylo stříbrné. Všech­ny slou­py nádvoří byly pro­po­je­ny stříbrný­mi příč­ka­mi. 18 Vy­šívaný závěs pro bránu nádvoří byl z mod­ré, purpu­rové a šar­la­tové látky a ze sou­kaného kmen­tu. Byl dlouhý 20 lo­ket a v ce­lé šířce vy­soký 5 lo­ket, tak jako zástě­ny nádvoří. 19 K ně­mu patři­ly čtyři slou­py se čtyř­mi bronzový­mi pat­ka­mi a stříbrný­mi háčky; ob­ložení je­jich hlavic i je­jich příčky byly stříbrné. 20 Všech­ny ko­líky oko­lo Příbytku a nádvoří byly z bron­zu. Soupis materiálu21 Toto je sou­pis Příbytku, to­tiž Příbytku svě­de­ctví, seč­tený pod­le Mo­jžíšova roz­ka­zu. Je to práce levi­tů pod ve­dením Ita­ma­ra, syna kněze Áro­na. 22 Be­cale­el, syn Uri­ho, syna Hu­rova z poko­lení Juda, udělal všech­no, co Hos­po­din přikázal Mo­jžíšovi. 23 S ním byl Oho­li­ab, syn Achi­sa­machův z poko­lení Dan, zručný v ry­te­ctví, vy­tkávání a vy­šívání na mod­ré, purpu­rové a šar­la­tové lát­ce i kmen­tu. 24 Zla­ta použi­tého na veškeré dílo sva­tyně (šlo o zla­to po­s­kytnuté jako dar) bylo celkem 29 talen­tů a 730 še­ke­lů, měřeno še­ke­lem sva­tyně. 25 Stříb­ra od členů obce za­hrnutých do sčítání bylo 100 talen­tů a 1 775 še­ke­lů, pod­le še­ke­lu sva­tyně. 26 Je­den beka z hlavy (to jest půl še­ke­lu sva­tyně) – to­lik bylo vy­bráno od každého, kdo byl za­hrnut do sčítání, od dvaceti­letých výše, tedy od 603 550 mužů. 27 Oněch 100 talen­tů stříb­ra připadlo na od­lévání pa­tek pro sva­ty­ni a pro opo­nu: 100 pa­tek ze 100 talen­tů; talent na patku. 28 Zbývajících 1 775 še­ke­lů připadlo na výro­bu slou­pových háčků, ob­ložení je­jich hlavic a na spo­jovací příčky. 29 Bron­zu po­s­kytnutého jako dar bylo 70 talen­tů a 2 400 še­ke­lů. 30 Z něj byly vy­ro­be­ny patky ke vcho­du do Stanu setkávání, bronzový ol­tář s jeho bronzovým roš­tem, veškeré náčiní k ol­táři, 31 patky sloupů ko­lem nádvoří, patky pro bránu nádvoří a všech­ny ko­líky ko­lem Příbytku a ko­lem nádvoří.

Bible21Exodus38

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček