Bible21Exodus17

Exodus

Voda ze skály1 Ce­lá iz­rael­ská obec po­tom pod­le Hos­po­di­nova roz­ka­zu vy­táh­la z pouště Sin na další ces­tu. Když se však utá­boři­li v Refi­di­mu, ne­by­la tam voda, aby lid mohl pít. 2 Za­ča­li tedy na Mo­jžíše do­tírat: „­Dej­te nám vo­du, ať má­me co pít!“ Mojžíš jim ře­kl: „Pro­č na mě do­tírá­te? Pro­č pokouší­te Hospodina?“ 3 A tak tam lid žíznil po vodě a re­ptal pro­ti Mo­jžíšovi. „Pro­č jsi nás vy­ve­dl z Egypta?“ vy­číta­li mu. „Abys nás i s naši­mi syny a do­bytkem umořil žízní?! 4 Mo­jžíš tedy vo­lal k Hos­po­di­nu: „Co mám s tím­to li­dem dělat? Za chví­li mě ukamenují!“ 5 Hos­po­din Mo­jžíšovi ře­kl: „Vyjdi před lid a vez­mi s se­bou něk­teré z iz­rael­ských stařešinů. Vez­mi s se­bou i svou hůl, kte­rou jsi udeřil do Ni­lu, a jdi. 6 Po­hleď, já budu stát před te­bou tam na té skále, na Orébu. Udeř do skály a vy­jde z ní voda, aby lid měl co pít.“ A Mo­jžíš to před oči­ma iz­rael­ských stařešinů uči­nil. 7 To místo pak po­jmenoval Mas­sa a Me­ri­ba, Pokušení a Svár, kvů­li do­tírání synů Iz­rae­le a pro­to, že pokouše­li Hos­po­di­na slovy: „Je mezi ná­mi Hos­po­din, nebo ne?“ Boj s Amalekem8 Po­tom při­táhl Amalek a bo­joval v Refi­di­mu s Iz­rae­lem. 9 Mo­jžíš tenkrát ře­kl Jo­zuovi: „Vyber si muže a vy­táhni s nimi do boje pro­ti Amale­kovi. Já se zít­ra po­stavím na vr­chol pahorku a budu mít v ruce Boží hůl.“ 10 Jo­zue udělal, jak mu Mo­jžíš ře­kl, a bo­joval s Amale­kem. Mo­jžíš, Áron a Hur za­tím vy­stou­pi­li na vr­chol pahorku. 11 A dokud Mo­jžíš držel ruku zvednutou, vítězil Iz­rael, jakmi­le však ruku ne­chával kles­nout, vítězil Amalek. 12 Když pak už Mo­jžíšovi ztěžk­ly ru­ce, vza­li ká­men, přis­trči­li ho pod něj a on si na něj se­dl. Áron a Hur mu pak podpíra­li ruce každý z jedné stra­ny, takže jeho ruce zůstaly na místě až do zápa­du slun­ce. 13 Tak Jo­zue po­razil Amale­ka i jeho lid mečem. 14 Hos­po­din po­tom Mo­jžíšovi ře­kl: „Za­piš to na památku do kni­hy a vštěpuj Jo­zuovi, že Amale­kovu památku na­prosto vy­hladím zpod nebe.“ 15 Teh­dy Mo­jžíš po­stavil ol­tář a na­zval jej „Hos­po­din je má korouhev.“ 16 Ře­kl to­tiž: „Ru­ka nad Hos­po­di­novým trůnem do­svědčuje Hos­po­dinův boj pro­ti Amale­kovi až do po­sledního pokolení.“

Bible21Exodus17

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček