Bible21Exodus23

Exodus

Spravedlnost pro všechny1 „Ne­roz­nášej po­mlu­vy. Ne­po­máhej da­re­bá­kovi křivým svě­de­ctvím. 2 Ne­přikláněj se k většině v žádné špatnosti. Ne­vy­po­ví­dej u sou­du pod vlivem větši­ny. 3 Ne­straň ani chudá­kovi v jeho při. 4 Když na­razíš na býka svého ne­pří­te­le nebo na jeho osla, který za­blou­dil, po­ctivě mu jej přiveď zpátky. 5 Když uvi­díš osla něko­ho, kdo tě nenávi­dí, jak leží pod svým bře­menem, ne­opouštěj ho! Ochotně mu jej po­moz vy­prostit. 6 Ne­pře­kru­cuj právo v ubožá­kově při. 7 Ne­zabývej se lživým obviněním. Ne­do­pu­sť smrt ne­vinného, po­ctivého člověka a ne­o­sprave­dlňuj da­re­báka. 8 Ne­při­jí­mej úpla­tek, ne­boť úpla­tek za­s­lepuje i vi­dou­cí a převrací i slova po­ctivých. 9 Ne­u­tis­kuj přis­těhoval­ce – vy sami jste pře­ce po­zna­li život přis­těhoval­ců, když jste ži­li v Egyptě!“ Sobota10 „Šest let osívej svou zem a shro­mažďuj její úro­du. 11 Sedmého roku ji ale nech ležet la­dem, aby se naje­dli ubožáci z tvého li­du. Co zbu­de po nich, spa­se polní zvěř. Právě tak nalož se svou vi­nicí a svým olivovím. 12 Šest dní dě­lej svou práci, ale sedmého dne přestaň, aby si tvůj býk i osel odpoči­nul a tvůj ot­rok i ná­mezdník nabra­li dech. 13 Dbej­te na všech­no, co jsem vám ře­kl. Jmé­na cizích bo­hů ne­z­miňuj­te; ať se ze tvých úst ani neozvou.“ Výroční slavnosti14 „Třikrát ročně mi bu­deš slavit slavnost. 15 Za­chovávej Slavnost ne­kvašených chle­bů. Po sedm dní jez ne­kvašené chle­by, jak jsem ti přikázal, v určený čas měsíce avivu, ne­boť v něm jsi vy­šel z Egypta. Nikdo ať se pře­de mnou ne­u­káže s prázdnou. 16 Za­chovávej Slavnost žní, kdy skli­díš prvo­ti­ny své práce, prvo­ti­ny to­ho, co jsi za­sel na poli. Zachovávej Slavnost dožínek na kon­ci roku, když z pole skli­díš plo­dy své práce. 17 Třikrát za rok ať se každý, kdo je u tebe mužského po­hlaví, ukáže před Hos­po­di­nem, svým Pánem. 18 Ne­obě­tuj krev mé obě­ti s čímko­li kvašeným. Z tuku mé slavnostní obě­ti ať do rá­na nic ne­z­bu­de. 19 Nej­lepší prvo­ti­ny své země při­nes do domu Hos­po­di­na, svého Boha. Nevař kůzle v mléce jeho matky.“ Posílám před tebou anděla20 „Hle, po­sílám před te­bou an­dě­la, aby tě opa­t­roval na cestě a přive­dl tě na místo, které jsem připravil. 21 Měj ho ve vážnosti a po­s­lou­chej ho, ne­po­pou­zej ho. Ne­odpustí to­tiž vaše pro­vinění – vž­dyť v něm pře­bývá mé jméno! 22 Bu­deš-li jej však oprav­du po­s­lou­chat a či­nit vše, co říkám, budu ne­pří­te­lem tvých ne­přá­tel a pro­tivníkem tvých pro­tivníků. 23 Můj an­děl půjde před te­bou a přive­de tě k Emo­rej­cům, Chetej­cům, Pe­ri­zej­cům, Kananej­cům, Hivej­cům a Je­bu­sej­cům. Až je vy­hladím, 24 ne­bu­deš se klanět je­jich bo­hům, sloužit jim ani se chovat pod­le je­jich zvyk­lostí, ale na­prosto je zničíš a je­jich po­svátné slou­py roz­tříštíš na ku­sy. 25 Bu­dete sloužit Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu, a on požeh­ná tvé­mu chle­bu i tvé vodě. Z tvého stře­du ode­jmu ne­moc. 26 Ve tvé zemi ne­bu­de že­ny, která by po­tra­ti­la nebo byla ne­plodná. Ob­dařím tě dlouhým živo­tem. 27 Pošlu před te­bou svou hrů­zu. Každý národ, k ně­muž při­jdeš, roz­vrátím. Všech­ny tvé ne­přá­te­le ob­rátím před te­bou na útěk. 28 Pošlu před te­bou také sršně, aby před te­bou vy­hna­li Hivej­ce, Kananej­ce i Chetej­ce. 29 Ne­vy­ženu je před te­bou v jednom ro­ce, aby země ne­zpust­la a ne­roz­množi­la se pro­ti to­bě divoká zvěř. 30 Budu je před te­bou vy­hánět po­stupně, dokud se ne­roz­plodíš a ne­bu­deš moci převzít zem do dě­dictví. 31 Vy­tyčím tvé hranice od Rudého moře až ke Středo­zemní­mu moři a od pouště až k ře­ce Eufrat, ne­boť vy­dám obyva­te­le země do vašich ru­kou, takže je před se­bou vy­ženeš. 32 Ne­vstu­puj s nimi ani s je­jich bohy do smlou­vy. 33 Ne­bu­dou smět byd­let ve tvé ze­mi, aby tě ne­sve­dli k hří­chu pro­ti mně. Kdybys sloužil je­jich bo­hům, octl by ses v pasti.“

Bible21Exodus23

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček