EkumenickýPríslovia1

Príslovia

Zámer knihy1 Prís­lovia Šalamúna, Dávidov­ho syna, iz­rael­ského kráľa,
2 ako spoz­nať múd­rosť a správ­nu výchovu, ako po­chopiť roz­um­né výroky,
3 ako si za­bez­pečiť vy­nikajúce vzdelanie, spravod­livosť, právo a statočnosť,
4 aby ne­skúsení ľudia zís­kali roz­vážnosť a mladík po­znanie a obo­zret­nosť.
5 Nech múd­ry počúva a obohatí sa o vedomosti, nech roz­um­ný opäť zís­ka skúsenosť,
6 aby po­chopil prís­lovia a prirov­nania, slová mudr­cov a ich záhady.
7 Bázeň pred Hos­podinom je začiat­kom po­znania, múd­rosťou a výchovou len bláz­ni po­hŕdajú.
Výstrahy synovi8 Syn môj, počúvaj ot­covo na­pomenutie a ne­pod­ceňuj mat­kino po­učenie,
9 lebo oni sú pôvab­ným ven­com na tvojej hlave a ná­hr­del­níkom na tvojom kr­ku.
10 Syn môj, keby ťa hriešnici navádzali na zlé, ne­privoľ.
11 Keby vraveli: Poď s nami, strieh­nime a prelej­me krv a bez príčiny stroj­me ú­klady ne­vin­nému.
12 Zhl­tnime ľudí zaživa ako pod­svetie, ú­pl­ne celých, ako keď zo­stupujú do hrobu.
13 Zís­kame tak všetok cen­ný majetok; na­pl­níme si domy korisťou.
14 Spoj svoj osud s naším a všet­ci budeme mať jeden mešec.
15 Syn môj, nek­ráčaj s nimi po ces­te, za­drž nohu od ich chod­níka.
16 Veď ich nohy utekajú za zlom a ponáhľajú sa prelievať krv.
17 — Nadar­mo sa rozťahuje sieť, keď to vtáky vidia. —
18 Oni však strieh­nu na vlast­nú krv a proti sebe stroja ú­klady.
19 Také sú chod­níky každého, kto baží po zis­ku: príde o život.
Múdrosť napomína20 Múd­rosť na ulici kričí, hlas­ne volá na námes­tiach,
21 na baštách znie jej volanie a v mestských bránach pred­náša reči:
22 Vy ne­skúsení, do­kedy budete mať radi pros­toduchosť, a do­kedy sa budú po­smešníci schuti vy­smievať a bláz­ni nenávidieť po­znanie?
23 Venuj­te po­zor­nosť mojim výčit­kám! Hľa, vy­lejem na vás svoj­ho ducha, oznámim vám svoje slová.
24 Pre­tože som vás volala, a vy ste sa vzpierali, vy­strela som ruku, no ni­kto si to ne­všímal,
25 od­miet­li ste každú moju radu a moje výčit­ky ste od­miet­li,
26 aj ja sa budem z vašej záhuby smiať a po­smievať sa, keď na vás doľah­ne strach,
27 keď ako búr­ka príde na vás záhuba a váš zánik sa priženie sťa vích­rica, keď na vás doľah­ne úz­kosť a súženie.
28 Po­tom budú na mňa volať, ale ja sa ne­oz­vem, budú ma vy­hľadávať, no nenáj­du ma,
29 pre­tože nenávideli po­znanie, ne­zvolili si bázeň pred Hos­podinom,
30 moju radu od­miet­li a po­hrd­li každou mojou výčit­kou.
31 Nech sa len najedia plodov svoj­ho konania a na­sýtia sa svojimi zámer­mi.
32 Hlupákov totiž za­bije ich po­blúdenie a bláz­nov za­hubí ich bez­starost­nosť;
33 kto však mňa počúva, bude žiť v bezpečí, po­koj­ne bez strachu zo zla.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček