EkumenickýPríslovia31

Príslovia

Lemúelove slová1 Slová kráľa Lemúela a výpovede, ktorými ho poúčala jeho mat­ka.
2 Ó, syn môj, ó, syn môj­ho života! Ó, syn mojich sľubov!
3 Ne­vydávaj svoju silu ženám a svoj údel tým, ktoré ničia kráľov.
4 Ne­pat­rí sa kráľom, Lemúel, kráľom sa ne­pat­rí piť víno a panov­níkom opoj­ný nápoj,
5 aby azda pri popíjaní nezabud­li na príkazy a ne­prek­rútili právo všet­kých chudob­ných.
6 Dávaj­te opoj­ný nápoj hynúcemu a víno tým, čo majú tr­p­ký život,
7 nech sa na­pije a za­bud­ne na svoju chudobu a nech si už na svoju núdzu ne­spomenie!
8 Ot­vor svoje ús­ta na­mies­to ne­mého a za práva všet­kých slabých.
9 Ot­vor svoje ús­ta, spravod­livo súď a za­stávaj sa práva chudob­ných a núdz­nych! (álef)
10 Kto náj­de ženu statočnú? Je omnoho cen­nejšia než per­ly. (bét)
11 Srd­ce jej muža jej dôveruje, nebude mu chýbať zisk. (gimel)
12 Hos­podári mu dob­re, nie zle, po celý svoj život. (dálet)
13 Dbá o dostatok vlny a ľanu, vlast­nými rukami s chuťou pracuje. (hé)
14 Podobá sa lodiam kup­cov, svoj chlieb pri­váža zďaleka. (váv)
15 Vstáva ešte za noci, aby dala po­krm svoj­mu domu a príkazy svojim slúžkam. (zajin)
16 Vy­hliad­ne si pole a kúpi ho, z ovocia svojich rúk vy­sádza vinicu. (chét)
17 Bed­rá si silou opáše a po­sil­ní si ramená. (tét)
18 Okusuje, aké dob­ré je jej počínanie, jej lam­pa v noci nez­hasína. (jod)
19 Jej ruky siahajú po pras­lici, jej dlane sa chopia vretena. (kaf)
20 Svoju dlaň ot­vára chudob­nému a k núdznemu svoje ruky vy­stiera. (lámed)
21 Nebojí sa o svoj dom, keď sneží, lebo všet­ci v dome majú po dva odevy. (mém)
22 Narobila si pri­krýv­ky, jej odev je z jemného ľanu a pur­puru. (nún)
23 Jej manžel je známy v bránach, keď za­sadá so staršími krajiny. (sámek)
24 Vy­rába a predáva plát­no, kup­com do­dáva opas­ky. (ajin)
25 Sila a dôs­toj­nosť sú jej odevom, s úsmevom sa díva na na­stávajúci deň. (pé)
26 Ús­ta ot­vára v múdrosti a na jazyku má lás­kavé po­učenie. (cádé)
27 Do­zerá na chod domác­nos­ti a neje z chleba po­vaľačov. (kóf)
28 Keď vstanú jej synovia, blaho­rečia jej, aj jej muž ju za­hŕňa po­chvalou: (réš)
29 Statočne si vedú mnohé ženy, ale ty ich všet­ky pred­stih­neš! (šín)
30 Šarm je klam­livý a krása pr­chavá, ale žena, čo má bázeň pred Hos­podinom, za­sluhuje si chválu. (táv)
31 Daj­te jej z ovocia jej rúk, nech ju chvália v bránach jej skut­ky!

EkumenickýPríslovia31

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček