EkumenickýPríslovia27

Príslovia

1 Nech­váľ sa zaj­trajškom, lebo ne­vieš, čo deň zrodí.
2 Nech ťa chváli iný, nie tvoje ús­ta, cudzí človek, nie tvoje pery!
3 Kameň je ťažký aj piesok niečo váži, ale hnev bláz­na od oboch je ťažší.
4 Roz­horčenie je kruté, hnev je sťa po­vodeň, kto však ob­stojí pred žiar­livosťou?
5 Lepšie je priame kar­hanie ako skrývaná lás­ka.
6 Dob­re sú mienené údery milujúceho a hoj­né sú boz­ky toho, kto nenávidí.
7 Sýty šliape po plás­te medu, hlad­nému je však každá hor­kosť slad­ká.
8 Ako vták, čo od­letí ďaleko od svoj­ho hniez­da, je muž, čo sa za­túla ďaleko od svoj­ho príbyt­ku.
9 Olej a kadid­lo roz­veseľujú srd­ce, slasť z priateľa je viac ako vlast­ná rada.
10 Ne­opúšťaj svoj­ho priateľa ani priateľa svoj­ho ot­ca, keď ťa však stih­ne nešťas­tie, nechoď do príbyt­ku svoj­ho brata, lebo lepší je blíz­ky sused než vzdialený brat.
11 Buď múd­ry, syn môj, a roz­veseľ moje srd­ce, aby som mohol od­povedať tomu, čo mi robí výčit­ky.
12 Roz­vážny človek vidí nebez­pečen­stvo a skryje sa, ne­skúsení do­plácajú na to, že idú ďalej.
13 Šaty za­drž tomu, čo sa za­ručí za cudzieho, ak za cudziu ženu, vez­mi od neho záloh!
14 Kto včas­ráno hlučne dob­rorečí blížnemu, bude sa to po­važovať za zlorečenie.
15 Ustavičný lejak v daždivom dni a hašterivá žena sú si podob­né,
16 kto ju chce zvlád­nuť, chce zvlád­nuť vietor a chytiť olej pravicou.
17 Železo sa brúsi železom, charak­ter blížneho ob­rusuje človek.
18 Kto sa stará o figovník, bude jesť ovocie, kto stráži svoj­ho pána, bude poc­tený.
19 Ako voda tvár, tak ľud­ské srd­ce od­ráža človeka.
20 Pod­svetie a ríša skazy sa ne­na­sýtia a ne­na­sýtia sa ani oči človeka.
21 Ako taviaca nádoba strieb­ro a pec zlato, tak človeka pre­veria ús­ta, čo ho chvália.
22 Keby si bláz­na tĺčikom ro­zdr­vil medzi obilím v mažiari, bláz­nov­stvo ho ne­opus­tí.
23 Po­znaj dob­re stav tvoj­ho stáda a venuj po­zor­nosť čriedam,
24 veď hoj­nosť nebude navždy ani koruna pre všet­ky po­kolenia.
25 Keď sa po­kosí tráva a ukáže sa nová zeleň, po horách sa zberá mládza;
26 z baránkov máš odev, za capov kúpiš pole,
27 máš do­sť kozieho mlieka na svoju obživu, na obživu svojej rodiny i na živobytie svojich slúžok.

EkumenickýPríslovia27

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček