EkumenickýPríslovia4

Príslovia

Otcovské ponaučenie1 Počúvaj­te, synovia, po­učenie otca a usiluj­te sa spoz­nať roz­um­nosť.
2 Veď vám dávam dob­ré po­učenie, ne­opúšťaj­te pre­to moju náuku!
3 Veď aj ja som bol dieťaťom svoj­ho ot­ca, út­ly a jediný v očiach mojej mat­ky,
4 poúčal ma a vravel mi: Tvoje srd­ce nech sa pev­ne drží mojich slov, za­chovávaj moje príkazy a budeš žiť.
5 Zís­kaj múd­rosť, nadobud­ni roz­um­nosť, nezabud­ni na moje slová a ne­odk­loň sa od nich.
6 Ne­opusť ju a bude ťa chrániť, miluj ju a bude ťa strážiť.
7 Začiat­kom múd­ros­ti je toto: zís­kaj múd­rosť, za všet­ko, čo si nadobudol, kúp si roz­um­nosť.
8 Po­vznes ju a po­výši ťa, poc­tí ťa, ak si ju pri­vinieš.
9 Položí ti na hlavu pôvab­ný veniec, ob­darí ťa vzác­nou korunou.
10 Počúvaj a prij­mi moje výroky, syn môj, a znásobia sa ti roky života.
11 Poúčam ťa o ceste múd­ros­ti, vediem ťa po chod­níkoch počest­nos­ti.
12 Keď kráčaš, ne­skrátia sa tvoje kroky, keď budeš utekať, ne­pot­kneš sa.
13 Drž sa pev­ne výchovy, ne­pus­ti sa jej, za­chovávaj ju, veď ona je tvoj život.
14 Ne­na­stúp na chod­ník bez­božných a nek­ráčaj po ces­te zlých ľudí.
15 Vy­hni sa jej a nek­ráčaj po nej, od­vráť sa od nej a obíď ju.
16 Veď oni nej­dú spať, kým ne­urobia zlo, ne­premôže ich spánok, kým nie­komu ne­pod­razia nohy,
17 jedia chlieb zloby a pijú víno násilia.
18 Chod­ník spravod­livých je ako svet­lo brieždenia, ktorého jas pre­chádza do pl­ného dňa.
19 Chod­ník bez­božníkov je sťa tem­nota, ne­vedia, na čom sa po­tknú.
20 Syn môj, dávaj po­zor na moje slová, na­kloň svoje ucho k mojim výrokom!
21 Ne­spúšťaj ich z očí, chráň si ich v hĺbke srd­ca.
22 Veď sú životom pre tých, čo ich na­chádzajú, sú zdravím pre celé ich telo.
23 Pri pl­nej os­tražitos­ti si stráž srd­ce, lebo z neho vy­chádza život.
24 Od­stráň faloš zo svojich úst a ús­kočné pery nech sú ďaleko od teba.
25 Nech tvoje oči hľadia priamo, tvoj po­hľad na­smeruj pred seba.
26 Vy­rov­naj chod­ník pre svoje nohy a všet­ky tvoje ces­ty nech sú is­té.
27 Nezaboč do­prava ani doľava, od­vráť nohu od zla.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček