EkumenickýPríslovia21

Príslovia

1 Srd­ce kráľa je ako prúd vody v Hospodinovej ruke, od­vedie ho, kam­koľvek chce.
2 Človeku sa vidí každá ces­ta správ­na, lenže srd­cia po­sudzuje Hos­podin.
3 Pre­sadzovať spravod­livosť a právo sa Hos­podinovi páči viac ako obeta.
4 Po­výšenec­ký po­hľad a naduté srd­ce, hoci sú svet­lom pre bez­božníkov, sú hriechom.
5 Plány usilov­ného iste vedú k zisku, no k nedostatku smeruje každý, kto sa náh­li.
6 Po­klady zís­kané falošným jazykom sú pr­chavou parou pre tých, čo hľadajú sm­rť.
7 Bez­božníkov za­chváti záhuba, pre­tože od­mietajú konať podľa práva.
8 Kľukatá je ces­ta vin­níka, ale konanie čis­tého je správ­ne.
9 Lepšie je bývať v kúte na streche, než spolu s hašterivou ženou v jednom dome.
10 Duša bez­božníka dych­tí po zle, blížny nenáj­de v jeho očiach zľutovanie.
11 Keď tres­tajú po­smešníka, ne­skúsený múd­rie, keď poúčajú múd­reho, zís­kava po­znanie.
12 Spravod­livý po­zoruje dom bez­božníka a vr­há bez­božníkov do záhuby.
13 Kto si ucho za­pcháva pred krikom bedára, aj keď bude volať, nebude vy­počutý.
14 Dar v skrytosti krotí hnev, ú­platok vo vrec­ku prud­kú zlosť.
15 Pre­sadzovať právo je pre spravod­livého radosť, no pre páchateľov ne­právos­ti je hrôzou.
16 Človek, čo zblúdil z cesty roz­vážnos­ti, bude spočívať v zhromaždení mŕt­vych.
17 Kto obľubuje radován­ky, bude trieť biedu, kto má rád víno a olej, nez­bohat­ne.
18 Výkup­ným za spravod­livého je bez­božník a za statočného zrad­ca.
19 Lepšie je bývať v púštnej krajine ako s hašterivou a mr­zutou ženou.
20 V príbytku múd­reho je vzác­ny po­klad a olej, hlupák ich však pre­mr­há.
21 Kto sa usiluje o spravodlivosť a milo­sr­den­stvo, na­chádza život, spravod­livosť a slávu.
22 Múd­ry vy­stúpi do mes­ta hr­dinov a zbúra baštu, na ktorú sa spoliehali.
23 Kto si stráži ús­ta a jazyk, stráži svoju dušu pred úz­kosťami.
24 Pyšný nafúkanec, nazývaný po­smešník, vy­číňa vo svojej bez­očivej pýche.
25 Žiados­tivosť usmr­tí leniv­ca, lebo jeho ruky sa štítia práce.
26 Celý deň žiada viac a viac, spravod­livý však roz­dáva a nešet­rí.
27 Obeta bez­božníkov je ohav­nosť, tým skôr, keď sa obetuje so zlým úmys­lom.
28 Falošný svedok za­hynie, dob­rý po­slucháč však bude vždy vy­povedať.
29 Bez­božník vy­stupuje s bezočivou tvárou, čest­ný však dáva po­zor na svoju ces­tu.
30 Nijaká múd­rosť ani roz­um­nosť, ani rada ne­platia pred Hos­podinom.
31 Kôň je pri­pravený na deň boja, ale víťazs­tvo dáva Hos­podin.

EkumenickýPríslovia21

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček