EkumenickýPríslovia14

Príslovia

1 Múd­ra žena si buduje dom, ale hlúpa ho vlast­nými rukami rúca.
2 Kto kráča čest­ne, má bázeň pred Hos­podinom, no po­hŕda ním ten, čo sa správa scest­ne.
3 V ústach bláz­na vy­ras­tá pýcha, lež pre múd­rych sú pery ochranou.
4 Kde niet volov, válov je prázd­ny, kým sila býka za­bez­pečí veľkú úrodu.
5 Prav­divý svedok ne­klame, falošný svedok však rozširuje lži.
6 Po­smešník hľadá múd­rosť, ale nadar­mo, no pre roz­um­ného je po­znanie ľah­ko do­stup­né.
7 Odíď spred hlúpeho muža, veď z jeho pier nedočkáš sa po­znania.
8 Múd­rosťou roz­vážneho je po­chopiť, kam ide, bláz­nov­stvom hlupákov je pod­vod.
9 Bláz­ni sa vy­smievajú z obety za hriech, no statočných sprevádza Božia priazeň.
10 Srd­ce po­zná vlast­nú tr­p­kosť a ni­kto cudzí sa s ním nedelí o radosť.
11 Dom bez­božníkov bude zničený, ale stan statočných bude pre­kvitať.
12 Nie­ktorá ces­ta sa človeku vidí ako správ­na, no na­pokon je to ces­ta k smrti.
13 Aj v smiechu môže srd­ce za­bolieť, a radosť sa môže skončiť v zármutku.
14 Vierolom­ný sa na­sýti zo svojich ciest a dob­rý človek zasa z tých svojich.
15 Ne­skúsený človek verí hocičomu, no roz­vážny svoje kroky zvažuje.
16 Múd­ry sa obáva a stráni sa zla, hlúpy sa však po­vzbudzuje a verí si.
17 Prch­ký robí hlúpos­ti a pre­fíkaného muža budú nenávidieť.
18 Ne­skúsení dedia hlúposť, no roz­vážnych korunuje po­znanie.
19 Zlí sa sk­láňajú pred dob­rými a bez­božníci v bránach spravod­livého.
20 Chudob­ného nenávidí aj jeho blížny, no bohatý má priateľov nados­tač.
21 Kto svojím blížnym po­hŕda, hreší, kým ten, čo má súcit s biednymi, je blažený.
22 Neb­lúdia azda tí, čo snujú zlo? Milo­sr­den­stvo a ver­nosť však sprevádza tých, čo chys­tajú dob­ro.
23 Každá námaha prináša zisk, no prázd­ne reči len núdzu.
24 Korunou múd­rych je ich bohat­stvo, ale bláz­nov­stvo hlupákov zo­stane bláz­nov­stvom.
25 Prav­divý svedok za­chraňuje životy, lež ten, čo vraví lož, je pod­vod­ník.
26 V bázni Hos­podina je pev­ná nádej, pre svoje deti je útočis­kom.
27 Bázeň Hos­podina je zdrojom života, slúži na únik z osídel smr­ti.
28 V množstve ľudu spočíva kráľova sláva, ale v ubúdaní národa vladárova záhuba.
29 Tr­pez­livý oplýva roz­um­nosťou, kým prch­ký vy­chvaľuje bláz­nov­stvo.
30 Po­koj­né srd­ce do­dá telu život, no žiar­livosť je nákazou v kostiach.
31 Ten, čo utláča bied­neho, po­tupuje svoj­ho Tvor­cu, ctí ho však ten, kto sa nad chudob­ným zľutúva.
32 Bez­božníka za­vrh­ne jeho vlast­ná zloba, ale spravod­livý dôveruje aj v hodine smr­ti.
33 Múd­rosť pre­býva v srdci roz­um­ného človeka, a čo je vo vnút­ri bláz­nov, možno po­znať.
34 Spravod­livosť po­z­dvihuje národ, no hriech je pre národy han­bou.
35 Priazeň kráľa požíva múd­ry sluha, jeho hnev však pos­tih­ne nehaneb­níka.

EkumenickýPríslovia14

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček