EkumenickýPríslovia7

Príslovia

Výzva na múdrosť1 Syn môj, drž sa mojich slov, moje pri­kázania si uchovaj!
2 Dbaj na moje príkazy a budeš žiť, na moje po­učenie ako na zrenicu oka!
3 Pri­viaž si ich na prs­ty, na­píš si ich na tabuľu srd­ca!
4 Po­vedz múd­ros­ti: Ty si moja ses­tra, roz­um­nosť po­menuj: Príbuz­ná —
5 a uchráni ťa od cudzej ženy, od cudzin­ky s úlisnými rečami.
6 Keď som bol v okne, spoza mriežky som po­zeral,
7 hľadel som na ne­skúsených, spoz­nal som medzi mladík­mi jed­ného, čo stratil roz­um.
8 Prešiel ulicou za roh, vy­kračoval ces­tou k jej domu
9 za večer­ného súm­raku, keď pri­chádzala tem­ná noc.
10 Zrazu mu akási žena vy­šla v ústrety, v odeve pros­titút­ky a so záker­ným zámerom;
11 bola hlučná a zanovitá, jej nohy ne­mali v jej dome po­koja.
12 Hneď bola na ulici a hneď zasa na námes­tí, na každom rohu strieh­la.
13 Zmoc­nila sa ho, po­boz­kala ho a nehaneb­ne mu po­vedala:
14 Obety spoločen­stva mám priniesť, dnes spl­ním svoje sľuby.
15 Pre­to som ti vy­šla v ústrety, hľadala som ťa usilov­ne, aby som ťa našla.
16 Pri­kryla som svoje lôžko plach­tami, pes­trofareb­nými lát­kami z egyptského plát­na.
17 Navoňala som svoju po­steľ myr­hou, alo­ou a škoricou.
18 Poď, spíjaj­me sa milovaním až do rána, po­tešuj­me sa lás­kaním!
19 Veď muž nie je doma, od­išiel na ďalekú ces­tu.
20 Vzal si mešec s peniazmi, príde domov, keď bude mesiac v splne.
21 Zvied­la ho mnohým pre­sviedčaním a zvábila ho líškavými rečami.
22 Zrazu išiel za ňou ako vôl, keď ho vedú na jat­ku, ako jeleň, čo sa chytá do pas­ce,
23 kým mu šíp ne­prebod­ne pečeň, ako vtáča, čo sa vr­há do siete a ne­vie, že mu ide o život.
24 A teraz, deti, počúvaj­te ma a dávaj­te po­zor na slová mojich úst:
25 Nech ti srd­ce ne­od­bočí na jej ces­ty a ne­túlaj sa po jej chod­níkoch!
26 Veď je mnoho obetí, čo pri­vied­la k pádu, a veľký počet tých, čo zmár­nila.
27 Jej dom je ces­ta do pod­svetia, čo zo­stupuje do kom­nát smr­ti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček