EkumenickýPríslovia18

Príslovia

1 Kto sa od­deľuje od druhých, uspokojuje svoje chúťky, stavia sa proti každému overenému po­znat­ku.
2 Blázon ne­má záľubu v rozumnosti, ale vo vy­jad­rovaní svojich myšlienok.
3 Tam, kde vkročí bez­božník, pri­chádza aj opo­vr­hnutie a s hanbou po­tupa.
4 Slová z ľudských úst sú hl­boké vody, prameň múd­ros­ti je roz­vod­nený po­tok.
5 Nie je dob­ré nad­ržiavať bez­božníkovi a od­strčiť spravod­livého na súde.
6 Pery pri­vádzajú bláz­na do hád­ky, jeho ús­ta volajú po bit­ke.
7 Ús­ta sú bláz­novi na skazu a jeho pery sú pre neho pas­cou.
8 Slová klebet­níka sú ako maš­kr­ty, schádzajú až na dno žalúd­ka.
9 Aj ten, kto je vo svojej práci ned­ban­livý, je bratom ničiteľa.
10 Hos­podinovo meno je pev­ná veža, spravod­livý do nej zuteká a je v bezpečí.
11 Majetok pre boháča je ako opev­nené mes­to, javí sa mu sťa nedo­stup­ná hrad­ba.
12 Pred skazou býva srd­ce človeka po­výšenec­ké, slávu však pred­chádza po­kora.
13 Od­povedať skôr, ako si vy­počul, je hlúpe a haneb­né.
14 Ten, čo má mužného ducha, zvlád­ne chorobu, kto však znesie duchom zroneného?
15 Roz­um­né srd­ce zís­kava po­znanie a ucho múd­rych ho vy­hľadáva.
16 Dar klies­ni ces­tu človeku, pri­vádza ho k mocným.
17 Kto pr­vý rieši svoj spor, zdá sa spravod­livý, kým ne­príde jeho blížny a ne­preverí ho.
18 Lós za­končuje zvady a roz­sudzuje moc­nárov.
19 Urazený brat je nedo­stup­nejší než opev­nené mes­to, zvady sú ako závory pev­nos­ti.
20 Z ovocia úst sa sýti vnút­ro človeka, úroda pier ho na­sýti.
21 Sm­rť a život sú v područí jazyka, tí, čo ho milujú, najedia sa jeho plodov.
22 Kto našiel ženu, našiel dob­ro a za­dovážil si priazeň Hos­podina.
23 Chudob­ný prosí o zmilovanie, no bohatý od­povie drs­no.
24 Nie­kto má priateľov, čo sú mu na škodu, je však aj taký priateľ, čo sa pri­púta viac než brat.

EkumenickýPríslovia18

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček