EkumenickýPríslovia13

Príslovia

1 Múd­ry syn, to je ot­cova výchova, no po­smešník ne­počúva výčit­ky.
2 Z ovocia svojich slov každý za­kúsi dob­ro, zrad­covia však bažia po násilí.
3 Ten, kto si dáva po­zor na ús­ta, chráni si život, no tomu, čo si naširoko ot­vára ús­ta, hrozí po­hroma.
4 Duša leniv­ca túži a ne­má nič, ale duša usilov­ných je ú­pl­ne spokoj­ná.
5 Spravod­livý nenávidí falošné slová, kým hriešnik koná nehaneb­ne a opov­ržlivo.
6 Spravod­livosť stráži toho, čo kráča bez­úhon­nou ces­tou, lež hriešnika zvalí zloba.
7 Nie­kto sa robí bohatým, a ne­má nič, iný sa robí chudob­ným, a má veľa majet­ku.
8 Výkup­ným za život človeka je jeho bohat­stvo, no bedár ned­bá na hroz­bu.
9 Svet­lo spravod­livých jas­ne žiari, za­tiaľ čo lam­pa bez­božníkov zhasína.
10 Pýcha vy­voláva iba rozt­ržku, ale tí, čo si dajú poradiť, vlast­nia múd­rosť.
11 Nečest­ne nadobud­nutý majetok sa stráca, no tomu, čo ho po troche zbiera, sa zväčší.
12 Odďaľovaním nádeje chorľavie srd­ce, kým spl­nená túžba je stromom života.
13 Kto slovom po­hŕda, uškodí sám sebe, no kto má v úcte pri­kázanie, bude od­menený.
14 Náuka múd­reho je prameňom života, od­vádza od smr­tonos­ných pas­cí.
15 Dob­rý názor si zís­kava priazeň, zrad­covia však zo­trvajú na svojej ces­te.
16 Každý roz­vážny koná roz­um­ne, za­tiaľ čo hlupák šíri bláz­nov­stvo.
17 Ne­ver­ný po­sol upadá do nešťas­tia, ale ver­ný vy­slanec prináša uzdravenie.
18 Chudoba s hanbou pos­tih­nú toho, čo ned­bá na na­pomínanie, no ten, čo prijíma po­kar­hanie, bude poc­tený.
19 Spl­nená túžba lahodí duši, lež bláz­nom sa protiví vy­hýbať zlu.
20 Kto chodí s múdrymi, bude múd­ry, ale kto sa drží bláz­nov, zle po­chodí.
21 Hriešnikov stíha nešťas­tie, no od­mena spravod­livých je šťas­tím.
22 Dob­rák zanechá dedičs­tvo svojim vnukom, majetok hriešnika sa však za­chová pre spravod­livého.
23 Veľa obživy môže priniesť pole chudob­ného, no ne­spravod­livosť mu ho uchváti.
24 Kto šet­rí palicu, nenávidí syna, kto ho však miluje, včas ho vy­chováva.
25 Spravod­livý sa naje do­sýta, ale brucho bez­božníkov zíva práz­dnotou.

EkumenickýPríslovia13

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček