EkumenickýPríslovia10

Príslovia

Prvá Šalamúnova zbierka prísloví (10,1 — 24,22)1 Šalamúnove prís­lovia. Múd­ry syn po­tešuje ot­ca, ale hlúpy syn za­rmucuje mat­ku.
2 Bez­božne zís­kané po­klady ne­prinášajú úžitok, spravod­livosť však vy­slobodzuje zo smr­ti.
3 Hos­podin nedopus­tí, aby spravod­livý hladoval, no žiados­tivosť bez­božníkov za­pudí.
4 Lenivá ruka spôsobuje chudobu, kým ruka usilov­ných obohacuje.
5 Kto zhromažďuje v lete úrodu, je múd­ry syn, kto však cez žat­vu vy­spáva, je syn, čo robí han­bu.
6 Na hlave spravod­livého spočinie hoj­né požeh­nanie, lež ús­ta bez­božníkov za­stierajú násilie.
7 Pamiat­ka spravod­livého je požeh­naním, ale meno bez­božníkov sa rozp­lynie.
8 Múd­ry srd­com prijíma príkazy, no uvravený blázon pad­ne.
9 Kto kráča bez­úhon­ne, kráča bez­pečne, kým ten, čo chodí po­mýlenými ces­tami, bude po­znaný.
10 Kto žmur­ká okom, spôsobuje bôľ, no uvravený blázon pad­ne.
11 Ús­ta spravod­livého sú prameňom života, ale ús­ta bez­božníkov za­stierajú násilie.
12 Nenávisť vy­voláva rozb­roje, kým lás­ka za­krýva všet­ky pre­hrešky.
13 Na perách roz­um­ného je múd­rosť, na chrb­te nerozum­ného však palica.
14 Múd­ri uchovávajú po­znanie, lež ús­ta bláz­na prinášajú skazu.
15 Majetok boháča je jeho opev­neným mes­tom, kým skazou núdz­nych je ich chudoba.
16 Od­mena spravod­livého vedie k životu, no zisk bez­božníka k hriechu.
17 Na ces­te života je ten, čo za­chováva na­pomenutia, kto si však ne­všíma do­hováranie, blúdi.
18 Lživé pery za­krývajú nenávisť, kto šíri klebety, je hlupák.
19 Kto má veľa rečí, nie je bez pre­hrešku, no ten, čo ov­láda svoje pery, je roz­um­ný.
20 Číre strieb­ro je jazyk spravod­livého, ale srd­ce bez­božníkov za veľa ne­stojí.
21 Pery spravod­livého za­sycujú mnohých, bláz­ni však hynú pre nerozum­nosť.
22 Hos­podinovo požeh­nanie obohacuje a ne­prináša nijaké trápenie.
23 Tak ako pre hlupáka je zábavou páchanie zla, tak múd­rosť je radosťou pre roz­um­ného muža.
24 Čoho sa bez­božník desí, to sa mu stane, ale spravod­livým sa želanie spl­ní.
25 Keď sa preženie vích­rica, bez­božník ne­ob­stojí, no zá­klad spravod­livého je trvalý.
26 Ako ocot pre zuby a dym pre oči je lenivec pre tých, čo mu dávajú prácu.
27 Bázeň pred Hos­podinom pred­lžuje dni, kým roky bez­božníkov sa skracujú.
28 Nádej spravod­livých vy­voláva radosť, no nádej bez­božníkov sa po­minie.
29 Hos­podinova ces­ta je pev­nosťou pre bez­úhon­ného, skazou pre tých, čo páchajú ne­právosť.
30 Spravod­livý sa ni­kdy ne­poh­ne, bez­božníci nebudú bývať v krajine.
31 Ús­ta spravod­livého plodia múd­rosť, ale úlis­ný jazyk bude od­rezaný.
32 Pery spravod­livého vedia, čo je milé, lež ús­ta bez­božníkov, čo je zvrátené.

EkumenickýPríslovia10

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček