EkumenickýPríslovia17

Príslovia

1 Lepší je kúsok suchého chleba v pokoji ako dom pl­ný obet­ných hos­tín so zvadou.
2 Múd­ry sluha bude vlád­nuť nad pánovým synom, čo robí han­bu, a s bratmi sa roz­delí o dedičstvo.
3 Taviaca nádoba je na strieb­ro a pec na zlato, srd­cia však skúša Hos­podin.
4 Ničom­ník počúva pod­lé pery, klamár na­kláňa sluch k zlomyseľnému jazyku.
5 Kto si robí po­smech z bedára, rúha sa jeho Tvor­covi, kto sa raduje z nešťastia, toho ne­minie trest.
6 Korunou star­cov sú ich vnuci a oz­dobou synov ich ot­covia.
7 Ne­pris­tanú hlupákovi zbytočné reči, o to menej lživé reči vlád­covi.
8 Ú­platok je v očiach dar­cu ako taliz­man, kam­koľvek sa ob­ráti, má ús­pech.
9 Kto pre­hliad­ne pre­vinenie, usiluje sa o lásku, kto ďalej o ňom rozp­ráva, roz­deľuje priateľov.
10 Výčit­ka za­pôsobí na roz­um­ného viac ako sto palíc na bláz­na.
11 Zlý vy­hľadáva iba vzburu, no proti nemu bude vy­slaný ukrut­ný po­sol.
12 Radšej stret­núť med­vedicu zbavenú mláďat ako bláz­na v jeho šialen­stve.
13 Nešťas­tie ne­opus­tí dom toho, kto sa za dob­ré od­pláca zlým.
14 Začiatok zvady je ako vy­pus­tenie vôd, a tak zanechaj hád­ku skôr, ako vy­buch­ne.
15 Vy­hlásenie bez­božníka za spravod­livého a spravod­livého za bez­božníka — jed­no aj druhé sa Hos­podinovi protiví.
16 Načo sú peniaze v ruke bláz­na? ! Kúpi si múd­rosť? Veď ne­má roz­um!
17 Priateľ pre­ukazuje lás­ku v každom čase, v čase súženia sa z neho rodí brat.
18 Človek, čo stratil roz­um, si tľap­ne dlaňou a dáva záruku za svoj­ho blížneho.
19 Pre­vinenie má rád ten, čo miluje hád­ky, ten, kto zvyšuje svoju bránu, vy­hľadáva zánik.
20 Kto má skazené srd­ce, nenáj­de šťas­tie, kto má falošný jazyk, upad­ne do nešťas­tia.
21 Kto splodil po­mäteného, je za­rmútený, otec nezakúsi radosť z hlupáka.
22 Radost­né srd­ce na­pomáha uzdravenie, no skľúčený duch vy­sušuje kos­ti.
23 Bez­božník berie bokom ú­platok a tak pre­krúca chod­níky práva.
24 Na tvári roz­um­ného sa zračí múd­rosť, ale oči bláz­na hľadia na kraj zeme.
25 Po­mätený syn prináša svoj­mu ot­covi len trápenie a tr­p­kosť tej, čo ho porodila.
26 Nie je dob­ré po­kutovať spravod­livého ani biť urodzených za ich statočnosť.
27 Kto sa krotí v reči, nadobúda po­znanie, po­koj­ný duchom je roz­um­ný človek.
28 Ak mlčí, aj po­chábľa po­kladajú za múd­reho, a za roz­um­ného, keď má za­tvorené pery.

EkumenickýPríslovia17

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček