EkumenickýPríslovia1,8

Príslovia 1:8

Syn môj, počúvaj ot­covo na­pomenutie a ne­pod­ceňuj mat­kino po­učenie,


Verš v kontexte

7 Bázeň pred Hos­podinom je začiat­kom po­znania, múd­rosťou a výchovou len bláz­ni po­hŕdajú.
8 Syn môj, počúvaj ot­covo na­pomenutie a ne­pod­ceňuj mat­kino po­učenie,
9 lebo oni sú pôvab­ným ven­com na tvojej hlave a ná­hr­del­níkom na tvojom kr­ku.

späť na Príslovia, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Po­slúchaj, môj synu, kázeň svoj­ho otca a ne­opus­ti na­učenia svojej mat­ky.

Evanjelický

8 Počúvaj, syn môj, na­pomínanie svoj­ho otca a neza­vr­huj poúčanie svojej mat­ky,

Ekumenický

8 Syn môj, počúvaj ot­covo na­pomenutie a ne­pod­ceňuj mat­kino po­učenie,

Bible21

8 Po­s­lou­chej, synu můj, ot­covo poučení, od matčiných po­kynů se ne­vzdaluj.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček