EkumenickýPríslovia15

Príslovia

1 Vľúd­na od­poveď od­vracia zlosť, urážlivé slovo vzbudzuje hnev.
2 Jazyk múd­rych obľubuje po­znanie, ale ús­ta bláz­nov chr­lia hlúpos­ti.
3 Oči Hos­podina sú všade, hľadia na zlých aj dob­rých.
4 Ušľach­tilá reč je stromom života, falošná však zraňuje ducha.
5 Blázon po­hŕda ot­covou výchovou, kto však prijíma po­kar­hanie, koná roz­um­ne.
6 V dome spravod­livého je veľká hoj­nosť, no neús­pech pos­tih­ne zisk bez­božníka.
7 Pery múd­rych rozširujú po­znanie, no nie tak srd­ce hlupákov.
8 Obeta bez­božníkov sa Hos­podinovi protiví, kým mod­lit­ba statočných sa mu páči.
9 Hos­podinovi sa protiví ces­ta bez­božníka, miluje však toho, kto kráča za spravod­livosťou.
10 Prís­ny trest za­stih­ne toho, čo sa spúšťa z cesty, ten, čo opo­vr­huje na­pomínaním, zo­mrie.
11 Pod­svetie aj zá­hrobie sú pred Hos­podinom od­halené, o čo viac po­tom srd­cia ľudí!?
12 Po­smešník ne­má rád toho, kto mu niečo vy­číta, za múd­rymi však ne­pôj­de.
13 Veselé srd­ce roz­jasňuje tvár, kým bolesť srd­ca ubíja ducha.
14 Srd­ce roz­um­ného vy­hľadáva po­znanie, ús­ta bláz­nov sa však vy­žívajú v hlúposti.
15 Všet­ky dni utrápeného sú zlé, no radost­né srd­ce má ne­pres­taj­né hody.
16 Lepšie je mať málo a bázeň pred Hos­podinom než veľký po­klad a preň ne­pokoj.
17 Lepší je po­krm zo zeleniny tam, kde je lás­ka, ako vy­kŕmený vôl tam, kde je nenávisť.
18 Vznet­livý človek vy­volá zvadu, za­tiaľ čo tr­pez­livý spor utišuje.
19 Ces­ta leniv­ca je sťaby za­hataná tŕním, no chod­ník statočných je upravený.
20 Múd­ry syn robí radosť ot­covi, no hlúpy človek po­hŕda mat­kou.
21 Bláz­nov­stvo je pre nerozum­ného radosťou, roz­um­ný však kráča priamo.
22 Naz­mar vy­j­dú zámery bez rady, no vy­daria sa vďaka mnohým rad­com.
23 Radosťou pre človeka je dávať od­povede. Aké dob­ré je slovo v pravý čas!
24 Život­ná púť vedie roz­um­ného človeka hore, aby sa vy­hol pod­svetiu, čo je dole.
25 Hos­podin zbúra dom pyšných, no upev­ní medzu vdovy.
26 Pod­lé zámery sú pre Hos­podina ohav­nosťou, kým príjem­né slová sú pre neho čis­té.
27 Kto baží po nečest­nom zis­ku, trápi svoju rodinu, ten však, čo nenávidí ú­plat­ky, bude žiť.
28 Srd­ce spravod­livého zvažuje, čo po­vedať, ús­ta bez­božníkov však chr­lia zlobu.
29 Hos­podin je ďaleko od bez­božníkov, no mod­lit­bu spravod­livých vy­počuje.
30 Žiarivý po­hľad roz­veselí srd­ce, dob­rá správa do­dá silu.
31 Ucho, čo počúva blaho­dar­né na­pomenutie, bude pre­bývať v kruhu múd­rych.
32 Kto ig­noruje výchovu, sám sebou po­hŕda, lež kto si všíma na­pomenutie, zís­ka roz­um­nosť.
33 Bázeň pred Hos­podinom vy­chováva k múdrosti, slávu pred­chádza po­kora.

EkumenickýPríslovia15

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček