EkumenickýPríslovia28

Príslovia

1 Bez­božník uteká, hoci ho nik ne­prena­sleduje, spravod­livý je však sebais­tý ako levíča.
2 Pri vzbure v krajine je mnoho vod­cov, no len roz­um­ný a osvedčený muž ud­rží poriadok.
3 Chudob­ný muž, čo utláča núdz­nych, je sťa ubíjajúci lejak, po ktorom niet chleba.
4 Tí, čo opúšťajú zákon, chvália bez­božníkov, tí, čo zákon do­držiavajú, im od­porujú.
5 Zlí ľudia nerozumejú právu, no tí, čo hľadajú Hos­podina, všet­ko chápu.
6 Lepší je chudob­ný kráčajúci bez­úhon­ne, než boháč, ktorého ces­ty sú zvrátené.
7 Kto za­chováva zákon, je roz­um­ný syn, kto sa spolčuje s pažravcami, robí han­bu svoj­mu ot­covi.
8 Kto rozm­nožuje svoj majetok úrok­mi a úžerou, síce ho zhromažďuje, ale tomu, čo sa zmilúva nad núdz­nymi.
9 Ak si nie­kto za­pcháva uši, aby ne­počul zákon, jeho mod­lit­ba je ohav­nosťou.
10 Kto zvádza statočných na zlú ces­tu, sám pad­ne do jamy a bez­úhon­ní nadobud­nú dob­ré dedičs­tvo.
11 Boháč sa zdá sám sebe múd­ry, ale bedár, čo má roz­um, ho pre­hliad­ne.
12 Keď spravod­liví jasajú, je to veľká sláva, keď však bez­božníci po­vs­tanú, ľudia sa skrývajú.
13 Kto tají svoje pre­vinenia, nebude mať ús­pech, kto ich však vy­zná a zanechá, do­siah­ne milo­sr­den­stvo.
14 Blaho­slavený človek, čo si ustavične za­chováva bázeň, ale kto si za­tvr­dzuje srd­ce, do­stane sa do nešťas­tia.
15 Ako revúci lev a túlavý med­veď je svoj­voľný panov­ník nad bied­nym ľudom.
16 Vladár, čo stratil súd­nosť, spôsobuje mnoho ú­tlaku, no ten, čo nenávidí ne­op­ráv­nený zisk, bude dlho žiť.
17 Človek poškvr­nený ľud­skou kr­vou bude až do smr­ti unikať. Nech ho nik ne­pod­porí!
18 Kto kráča bez­úhon­ne, bude za­chránený, no ten, čo chodí po zvrátených ces­tách, zrazu pad­ne.
19 Kto ob­rába svoju pôdu, na­sýti sa chlebom, kto sa zháňa za darom­nicami, za­sýti sa chudobou.
20 Spoľah­livý človek bude za­hr­nutý požeh­naním, ale toho, kto chce rých­le zbohat­núť, ne­minie trest.
21 Nie je dob­ré nad­ržiavať ľuďom, veď za kus chleba sa pre­viní nejeden človek.
22 Závist­livec sa na­háňa za majet­kom, no ne­tuší, že doľah­ne na neho bieda.
23 Kto na­pomína človeka, ne­skôr náj­de u neho viac priaz­ne ako ten, čo sa mu líška jazykom.
24 Kto zdiera svoj­ho otca i mat­ku a hovorí, že to nie je pre­vinenie, je spoločníkom ničiteľa.
25 Cham­tivec vy­voláva hád­ky, ale kto dúfa v Hospodina, bude sa vzmáhať.
26 Kto sa spolieha na seba, je hlupák, kto však kráča podľa múd­ros­ti, bude za­chránený.
27 Kto dáva chudob­nému, nebude mať nedos­tatok, no toho, čo si za­krýva pred ním oči, pos­tih­ne veľa kliatob.
28 Keď bez­božníci po­vs­tanú, ľudia sa skrývajú, keď hynú, pri­búdajú spravod­liví.

EkumenickýPríslovia28

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček