EkumenickýPríslovia3

Príslovia

Múdrosť a Božia bázeň1 Syn môj, nezabud­ni na moju náuku a tvoje srd­ce nech do­držiava moje príkazy,
2 lebo ti predĺžia dni a roky života a pri­dajú ti po­koj.
3 Milo­sr­den­stvo a ver­nosť nech ťa ne­opus­tia. Pri­viaž si ich na krk, na­píš si ich na tabuľu srd­ca
4 a zís­kaš si tak priazeň a dob­rú po­vesť v očiach Boha a ľudí.
5 Dôveruj celým srd­com Hos­podinovi a ne­spoliehaj sa na svoj roz­um.
6 Na všet­kých svojich ces­tách ho po­znávaj a on sám ti urov­ná chod­níky.
7 Nerob sa múd­rym vo svojich očiach, ale maj bázeň pred Hos­podinom a od­vráť sa od zla.
8 Uzdraví sa tvoje telo a vzpružia sa tvoje kos­ti.
9 Ucti si Hos­podina zo svoj­ho majet­ku a z prvotín každej úrody;
10 po­tom sa tvoje sýp­ky na­pl­nia obilím a tvojimi lis­mi bude pre­tekať mušt.
11 Syn môj, ne­od­vr­huj Hos­podinovu výchovu a nezar­mucuj sa pre jeho kar­hanie,
12 lebo Hos­podin kar­há toho, koho miluje, ako otec syna, ktorého má rád.
Cena múdrosti13 Blažený človek, čo našiel múd­rosť, a muž, čo zís­kal roz­um­nosť!
14 Veď zís­kať ju je lepšie, než vlast­niť strieb­ro, jej zisk je nad rýdze zlato.
15 Je cen­nejšia ako šper­ky a ne­vyrov­ná sa jej nič z toho, čo máš rád.
16 V jej pravici je dl­hý vek, v ľavici zasa bohat­stvo a sláva.
17 Jej ces­ty sú príjem­né a všet­ky jej chod­níky sú po­koj.
18 Je stromom života pre tých, čo sa ňou po­silňujú, blažení sú tí, čo sa jej pri­dŕžajú.
19 Múd­rosťou položil Hos­podin zá­klady zeme, nebesia upev­nil roz­um­nosťou.
20 Po­mocou jeho po­znania sa rozt­vorili hl­biny a z oblakov padala rosa.
21 Syn môj, ne­spúšťaj to z očí a za­chovaj si múd­rosť a roz­vahu.
22 Budú pre teba životom, oz­dobou na tvojom kr­ku.
23 Po­tom pôj­deš bez­pečne svojou ces­tou a noha sa ti ne­pot­kne.
24 Keď si budeš líhať, nebudeš sa strachovať, uložíš sa a bude sa ti slad­ko spať.
25 Neboj sa náh­lej hrôzy ani nivočenia zo strany svoj­voľných, že prídu,
26 lebo Hos­podin sa ti stane oporou a nohu ti uchráni pred pas­cou.
Láska k blížnym27 Ne­odop­ri dob­ro tým, čo si ho za­slúžia, ak je v tvojej moci konať ho.
28 Nehovor svoj­mu blížnemu: Choď, príď opäť zaj­tra, po­tom ti dám, a pri­tom to máš.
29 Nezamýšľaj nič zlé proti svoj­mu blížnemu, ktorý býva v bezpečí pri tebe.
30 Nehádaj sa bez­dôvod­ne s človekom, ak ti ne­urobil nič zlé.
31 Nezáviď násil­níkovi a ne­zvoľ si nijakú z jeho ciest,
32 lebo pod­lý človek sa protiví Hos­podinovi, ale k priamym ľuďom pre­chováva dôveru.
33 Kliat­ba Hos­podina spočíva na dome bez­božníka, no príbytok spravod­livých požeh­náva.
34 Po­smeškárom sa vy­smieva, no poníženým udeľuje milosť.
35 Múd­ri zdedia slávu, kým hlupáci si od­nesú han­bu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček