EkumenickýPríslovia25

Príslovia

Druhá Šalamúnova zbierka prísloví (25 — 29)1 Aj toto sú Šalamúnove prís­lovia, ktoré spísali muži jud­ského kráľa Chiz­kiju.
2 Božou slávou je veci skrývať, slávou kráľov veci skúmať.
3 Tak ako výšku nebies a hĺb­ku zeme ani srd­ce kráľov ne­možno pre­skúmať.
4 Od­stráň zo strieb­ra tros­ku a tep­covi strieb­ra sa nádoba podarí.
5 Od­stráň bez­božníka spred kráľa a upev­ní sa jeho trón v spravodlivosti.
6 Ne­vys­tatuj sa pred kráľom a ne­po­stav sa na mies­to veľmožov,
7 lebo je lepšie, keď ti po­vedia: Vy­stúp sem, než keď ťa ponížia pred urodzeným človekom, ktorého tvoje oči videli.
8 Nechoď unáh­lene pred súd! Čože si na­pokon počneš, keď ťa tvoj blížny za­han­bí?
9 Veď svoj spor s blížnym, ale ne­prez­raď tajom­stvo iného,
10 lebo ti to bude vy­čítať ten, čo to počuje, a zlá po­vesť sa od teba ne­od­vráti.
11 Sťa zlaté ja­bl­ká na striebor­nom pod­nose je slovo vy­riek­nuté v pravý čas.
12 Ako zlatý krúžok a klenot z rýdzeho zlata je kar­hajúci mudrc pre vnímavý sluch.
13 Ako chladivý sneh v čase žat­vy je spoľah­livý po­sol pre tých, čo ho po­sielajú, pre­tože občer­ství dušu svojich pánov.
14 Ob­laky s vetrom, ale bez dažďa, to je človek, čo sa chváli darom, ktorý nedá.
15 Tr­pez­livosťou možno pre­svedčiť vod­cu, vľúd­ny jazyk láme kos­ti.
16 Našiel si med? Jedz s mierou, aby si sa ho ne­prejedol a ne­vyv­rátil si ho.
17 Len občas vstúp nohou do domu blížneho, aby sa ťa ne­presýtil a ne­znenávidel ťa.
18 Ako kyjak, meč a os­trý šíp je človek, čo krivo svedčí proti blížnemu.
19 Ako zlomený zub a vy­tknutá noha je spoliehanie sa na zrad­cu v čase súženia.
20 Ako nie­kto, čo si vy­zlieka kabát v chladný deň či leje ocot do lúhu, je ten, čo spieva pies­ne skľúčenému srd­cu.
21 Ak ten, čo ťa nenávidí, je hlad­ný, daj mu jesť chlieb, ak je smäd­ný, daj mu na­piť vody;
22 tým na­hr­nieš žeravé uhlie na jeho hlavu a Hos­podin ťa od­mení.
23 Sever­ný vietor prináša dážď a po­kút­na reč hnev­livé po­hľady.
24 Lepšie je bývať v kúte na streche ako s hašterivou ženou v jednom dome.
25 Ako studená voda pre vy­pra­hnuté hrd­lo je dob­rá správa z ďalekého kraja.
26 Ako zmútený prameň a znečis­tená studňa je spravod­livý, čo ustupuje bez­božníkovi.
27 Jesť pri­veľa medu nie je dob­ré ani skúmať slávu iných slávu ne­prinesie!
28 Mes­to zbúrané, bez hradieb, to je muž, čo sa ne­ov­láda.

EkumenickýPríslovia25

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček