EkumenickýPríslovia16

Príslovia

1 Človek vo svojom srd­ci plánuje, od­poveď však pri­chádza od Hos­podina.
2 Človeku sa všet­ky jeho ces­ty javia súce, no po­hnút­ky zvažuje Hos­podin.
3 Zver svoje diela Hos­podinovi a podaria sa tvoje zámery.
4 Hos­podin koná všet­ko podľa svoj­ho zámeru, podob­ne aj bez­božník, ale pre deň po­hromy.
5 Hos­podinovi sa protiví každý na­mys­lenec za­ručene ho trest ne­minie.
6 Milo­sr­den­stvo a ver­nosť zo­tiera vinu, bázeň pred Hos­podinom od­vracia zlo.
7 Ak sa Hos­podinovi páčia ces­ty človeka, zmieri s ním aj jeho ne­priateľov.
8 Lepšie je málo zís­kané spravod­livo, ako veľké zis­ky nadobud­nuté ne­právom.
9 Človek v srdci zvažuje svoju ces­tu, no Hos­podin jeho kroky usmerňuje.
10 Božie roz­hod­nutie je na perách kráľa, jeho ús­ta sa ne­preh­rešia na súde.
11 Pres­né váhy a miery pat­ria Hos­podinovi, všet­ky závažia v mešci sú jeho dielom.
12 Kráľom sa protiví hriešne konanie, lebo trón sa upevňuje spravod­livosťou.
13 Králi majú v obľube spravod­livé pery, milovaný je ten, čo hovorí prav­du.
14 Kráľov hnev je po­sol smr­ti, múd­ry muž ho uzmieri.
15 V jase tváre kráľa sa zračí život, jeho priazeň je ako ob­lak jar­ného dažďa.
16 O čo lepšie je zís­kať múd­rosť ako rýdze zlato a nadobud­núť roz­um­nosť na­mies­to strieb­ra!
17 Ces­ta statočných sa vy­hýba zlu, chráni si život ten, čo stráži svoju púť.
18 Pýcha pred­chádza skazu a na­mys­leného ducha pred­chádza pád.
19 Skrúšenému duchom je lepšie byť s poníženými, ako deliť sa s pyšnými o korisť.
20 Šťas­tie náj­de ten, kto uvažuje o čine, blažený je ten, čo sa spolieha na Hos­podina.
21 Múd­reho srd­com budú volať roz­um­ný, prívetivá reč rozširuje po­znat­ky.
22 Roz­um je prameňom života pre toho, čo ho má, no bláz­nov­stvo je tres­tom pre bláz­nov.
23 Srd­ce múd­reho dáva roz­vahu jeho ús­tam, rozširuje po­znat­ky na jeho perách.
24 Príjem­né slová sú medový plást, slad­kosť pre dušu a vzpruženie pre kos­ti.
25 Nie­ktorá ces­ta sa človeku zdá správ­na, na­koniec však vedie k smrti.
26 Nadšenie robot­níka pracuje za neho, po­hýnajú ho jeho hlad­né ús­ta.
27 Ničom­ný človek snuje zlo, na jeho perách je akoby blčiaci oheň.
28 Zvrátený človek vy­voláva zvadu, ohovárač roz­deľuje dôver­ných priateľov.
29 Násil­ník zvádza blížneho a vedie ho nedob­rou ces­tou.
30 Kto za­tvára oči, mys­lí na zvrátenos­ti, ten, čo zlo vy­konal, zo­viera pery.
31 Šediny sú nád­her­ná koruna, zís­kava sa čest­ným správaním.
32 Lepšie je byť tr­pez­livý ako hr­dina, lepší je ten, čo sa ov­láda, než ten, čo dobyje mes­to.
33 Lós sa síce hádže do ná­pr­s­ného vrec­ka, každé roz­hod­nutie je však od Hos­podina.

EkumenickýPríslovia16

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček