EkumenickýPríslovia22

Príslovia

1 Dob­ré meno je viac ako veľké bohat­stvo, priazeň je lepšia než strieb­ro a zlato.
2 Boháč a bedár sa v niečom stretajú: obaja sú dielom Hos­podina.
3 Roz­vážny človek vidí zlo a ukryje sa, ne­skúsení idú ďalej a do­platia na to.
4 Od­menou za po­koru je bázeň pred Hos­podinom, bohat­stvo, sláva a život.
5 Tŕne a osíd­la sú na ces­te zvráteného človeka, no kto si chráni život, zďaleka sa im vyh­ne.
6 Po­uč chlap­ca na začiat­ku jeho ces­ty a ne­od­chýli sa od nej ani v starobe.
7 Boháč panuje nad chudob­nými, dlžník je ot­rokom veriteľa.
8 Kto seje ne­právosť, bude žať skazu a prút jeho hnevu sa po­minie.
9 Kto hľadí vľúd­nym okom, bude požeh­naný, lebo dáva bedárovi zo svoj­ho chleba.
10 Odožeň po­smešníka a po­minie zvada, pre­stane svár a han­ba.
11 Kto má rád čis­té srd­ce a lás­kavé pery, bude priateľom kráľa.
12 Oči Hos­podina chránia po­znanie, on vy­vracia slová zrad­cu.
13 Lenivec hovorí: Von­ku je lev, na námes­tí by ma za­dlávil!
14 Ús­ta cudzích žien sú hl­bokou jamou, na koho sa Hos­podin roz­hnevá, pad­ne do nej.
15 Po­chabosť väzí v srdci chlap­ca, ale tres­tajúca palica ju od­tiaľ vy­ženie.
16 Kto zdiera bedára, aby sa obohatil, a dáva boháčovi, iste za­kúsi biedu.
Výroky múdrych17 Na­kloň svoj sluch, počúvaj slová múd­rych a upriam svoje srd­ce na moje po­znat­ky.
18 Veď bude príjem­né, ak si ich za­chováš, zrazu sa do­stanú na tvoje pery.
19 Dnes ťa poúčam, áno teba, aby si sa spoliehal na Hos­podina.
20 Vari som ti ne­na­písal trid­sať výrokov, rád a po­učení,
21 aby som ti dal spoz­nať is­totu prav­divých slov a mohol si správ­ne od­povedať tým, čo ťa po­sielajú?
22 Nez­dieraj bedára, lebo je chudob­ný, a nešliap po bied­nom v bráne,
23 lebo Hos­podin sa ujme ich sporu a okrad­ne o život ich ok­rádačov.
24 Ne­priateľ sa s hnevlivým mužom a ne­stýkaj sa s prchkým chlapom,
25 aby si sa ne­pris­pôsobil jeho chod­níkom a ne­na­stražil si pas­cu sám sebe.
26 Ne­pat­ri k tým, čo podávajú ruku a dávajú záruku za dl­hy,
27 ak ich ne­máš z čoho splatiť. Prečo má nie­kto vziať tvoje lôžko spod teba?
28 Ne­poh­ni medzu pras­tarú, ktorú založili tvoji ot­covia.
29 Videl si muža zručného v práci? Bude stáť pred kráľmi, nebude slúžiť obyčaj­ným ľuďom.

EkumenickýPríslovia22

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček