EkumenickýPríslovia1,3

Príslovia 1:3

ako si za­bez­pečiť vy­nikajúce vzdelanie, spravod­livosť, právo a statočnosť,


Verš v kontexte

2 ako spoz­nať múd­rosť a správ­nu výchovu, ako po­chopiť roz­um­né výroky,
3 ako si za­bez­pečiť vy­nikajúce vzdelanie, spravod­livosť, právo a statočnosť,
4 aby ne­skúsení ľudia zís­kali roz­vážnosť a mladík po­znanie a obo­zret­nosť.

späť na Príslovia, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 do­siah­nuť káz­ne roz­umu, spraved­livos­ti, súdu a priamos­ti,

Evanjelický

3 aby do­siahol po­učenie o múd­rom konaní, spravod­livos­ti, práve a statočnos­ti;

Ekumenický

3 ako si za­bez­pečiť vy­nikajúce vzdelanie, spravod­livosť, právo a statočnosť,

Bible21

3 jak si osvo­jit, co učí rozum, spravedlnost, právo a po­ctivost,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček