EkumenickýPríslovia26

Príslovia

1 Ako k letu ne­pat­rí sneh a k žatve dážď, ne­pris­tane bláz­novi česť.
2 Ako preletovanie vrab­ca a poletovanie las­tovičky ani bez­dôvod­ná kliat­ba nedosiah­ne cieľ.
3 Bič na koňa, uzda na osla a palica na chr­bát bláz­nov.
4 Ne­od­povedaj bláz­novi podľa jeho bláz­nov­stva, aby si nebol ako on.
5 Od­povedz bláz­novi podľa jeho bláz­nov­stva, aby sa sám sebe nez­dal múd­ry.
6 Nohy si od­tína a okúsi násilie ten, čo po­siela od­kazy po bláz­novi.
7 Ako slabé nohy chromého je prís­lovie v ústach bláz­nov.
8 Ako kameň vložený do praku, je poc­ta pre­ukázaná bláz­novi.
9 Ako tŕň, čo sa za­drel opil­covi do ruky, je prís­lovie v ústach bláz­nov.
10 Ako strelec, čo chce všet­ko trafiť, je ten, čo najíma bláz­na alebo tulákov.
11 Ako sa pes vráti k tomu, čo vy­vráti, opakuje blázon svoje bláz­nov­stvo.
12 Videl si muža, čo sa sám sebe zdá múd­ry? Blázon má viac nádeje než on.
13 Lenivec hovorí: Na ces­te je levíča, lev sa poneviera po námes­tiach.
14 Dvere sa otáčajú na svojich pán­toch a lenivec na svojom lôžku.
15 Lenivec siah­ne rukou do misy a unaví sa, kým ju vráti k ústam.
16 Lenivec si pri­padá múd­rejší než sedem roz­um­ne od­povedajúcich.
17 Psa chytá za uši ten, čo sa za­mieša do sporu, ktorý sa ho ne­týka.
18 Ako po­mätený, čo strieľa oh­nivé šípy a smr­tonos­né strely,
19 je človek, ktorý klame svoj­ho blížneho a hovorí: Veď ja som len žar­toval!
20 Keď nieto dreva, vy­has­ne oheň keď niet klebet­níka, utích­ne zvada.
21 Ako uhlie pah­rebu a drevo oheň, roz­nieti šk­riep­ny človek spor.
22 Slová klebet­níka sú ako maš­kr­ty, schádzajú až na dno žalúd­ka.
23 Ako po­strieb­rená hlinená nádoba sú lichotivé pery so zlým srd­com.
24 Kto nenávidí, pre­tvaruje sa perami, no vo svojom vnút­ri pre­chováva lesť.
25 Keď hovorí prívetivým hlasom, ne­ver mu, veď v jeho srd­ci je sed­moraká ohav­nosť,
26 a hoci nenávisť pod­vod­ne za­kryje, v zhromaždení sa zjaví jeho zloba.
27 Kto inému jamu kope, sám do nej pad­ne, kto kotúľa bal­van, toho pri­valí.
28 Falošný jazyk nenávidí tých, čo za­siahol, úlis­né ús­ta pri­vodia pád.

EkumenickýPríslovia26

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček