EkumenickýPríslovia29

Príslovia

1 Človek, čo si aj po viacerých na­pomenutiach za­tvr­dí šiju, zrazu sa zlomí a nebude náp­ravy.
2 Keď pri­búda spravod­livých, národ sa raduje, no keď bez­božný vlád­ne, ľud vzdychá.
3 Kto miluje múd­rosť, po­teší svoj­ho ot­ca, ale ten, čo chodí za po­beh­licami, pre­mr­há majetok.
4 Kráľ právom upev­ní krajinu, no spus­toší ju ten, kto ju daňami vy­diera.
5 Človek, čo lichotí svoj­mu blížnemu, na­pína sieť pod jeho nohy.
6 V hriechu zlého človeka je pas­ca, spravod­livý však plesá a raduje sa.
7 Spravod­livý po­zná právo bedárov, no bez­božník ne­má pre také po­znanie po­chopenie.
8 Po­smešníci po­burujú mes­to, kým múd­ri od­vracajú hnev.
9 Keď sa múd­ry muž súdi s bláznom, ten zúri alebo sa bez pre­stania smeje.
10 Kr­vilační nenávidia bez­úhon­ného, kým statoční sa mu usilujú za­chrániť život.
11 Hlupák všetok svoj hnev vy­leje, ale múd­ry ho na­koniec v sebe utíši.
12 Ak vlád­ca počúva lživé slová, všet­ci jeho sluhovia budú bez­božní.
13 Bedár a utláčateľ majú jed­no spoločné: to, že do očí oboch vnáša svet­lo Hos­podin.
14 Ak kráľ spravod­livo súdi bedárov, jeho trón sa upev­ní naveky.
15 Palica a po­kar­hanie dáva múd­rosť, no samopašné dieťa robí han­bu svojej mat­ke.
16 Kde pri­bud­nú bez­božníci, pre­vinenia sa rozm­nožia a spravod­liví uvidia ich pád.
17 Starost­livo vy­chovávaj syna; on ti dožičí po­koj a do­praje po­tešenie tvojej duši.
18 Bez zjavenia sa ľud stáva bez­uz­dným, no kto zákon za­chováva, je blažený.
19 Ot­roka ne­možno vy­chovávať slovami, hoci roz­umie, nereaguje.
20 Videl si muža, čo veľa narozp­ráva? Blázon má viac nádeje než on.
21 Kto roz­maz­náva svoj­ho sluhu od jeho mlados­ti, na­pokon bude mať príživ­níka.
22 Hnev­livý človek vy­voláva hád­ky, prch­ký chlap kopí pre­vinenia.
23 Človeka poníži jeho po­výšenosť, ale ponížený duchom okúsi slávu.
24 Kto sa spolčuje so zlodejom, samého seba nenávidí; počuje zlorečenie, a pred­sa to ne­oz­námi.
25 Kto sa trasie pred ľuďmi, kladie si pas­cu, ale kto dôveruje Hos­podinovi, bude v bezpečí.
26 Mnohí sa usilujú na­kloniť si vladára, ale iba Hos­podin udeľuje právo človeku.
27 Spravod­livým sa protiví pod­lý človek a bez­božníkovi sa sprotiví ten, čo ide priamou ces­tou.

EkumenickýPríslovia29

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček