EkumenickýPríslovia2

Príslovia

Ovocie múdrosti1 Syn môj, ak prij­meš moje výroky, ak budeš za­chovávať moje pri­kázania
2 a na­pínať ucho za múd­rosťou, pri­kláňať svoje srd­ce za roz­um­nosťou,
3 keď budeš prosiť o rozum, hlas­ne sa do­volávať roz­um­nos­ti,
4 ak ju budeš hľadať ako strieb­ro a sliediť za ňou ako za skrytými po­klad­mi,
5 po­tom porozumieš báz­ni pred Hos­podinom a náj­deš Božie po­znanie.
6 Hos­podin totiž dáva múd­rosť a z jeho úst vy­chádza po­znanie a roz­um­nosť.
7 Po­skyt­ne po­moc statočným, bude štítom tým, čo konajú čest­ne,
8 ustráži chod­níky práva a bude do­hliadať na ces­tu zbožných.
9 Po­tom porozumieš spravod­livos­ti a právu, statočnos­ti a všet­kému, čo vedie k dobru,
10 lebo múd­rosť ti voj­de do srd­ca a po­znanie ti ob­laží dušu.
11 Roz­vaha bude nad tebou bdieť a roz­um­nosť ťa bude strážiť,
12 aby ťa uchránila od zlej ces­ty, od človeka, čo vraví zvrátenos­ti.
13 Od tých, čo zanechali priame chod­níky a vy­kročili na tem­né ces­ty,
14 čo sa tešia z konania zla a radost­ne jasajú nad naj­horšími zvrátenosťami.
15 Od tých, ktorých ces­ty sú po­krivené a krivolaké sú ich chod­níky;
16 za­chráni ťa od cudzej ženy a od cudzin­ky s líškavými rečami,
17 ktorá zanechala priateľa svojej mlados­ti a za­bud­la na zmluvu svoj­ho Boha.
18 Jej dom sa na­kláňa k smrti, jej ces­ty vedú k duchom mŕt­vych.
19 Ne­vráti sa ni­kto z tých, čo zašli k nej, ne­vk­ročia viac na chod­níky života.
20 Pre­to sa uberaj ces­tou dob­rých a drž sa chod­níka spravod­livých.
21 Veď len statoční budú bývať v krajine a čest­ní v nej zo­stanú,
22 no bez­božníci budú vy­ťatí z krajiny a ne­ver­ní budú z nej vy­korenení.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček