EkumenickýPríslovia11

Príslovia

1 Falošná váha sa protiví Hos­podinovi, záleží mu na pres­nom závaží.
2 Keď príde pýcha, príde aj han­ba, za­tiaľ čo po­kor­ní vlast­nia múd­rosť.
3 Bez­úhon­nosť vedie statočných, pod­losť zničí zrad­cov.
4 V deň hnevu ne­osoží bohat­stvo, kým spravod­livosť za­chraňuje pred sm­rťou.
5 Spravod­livosť vy­rov­náva ces­tu bez­úhon­nému, bez­božník však upadá pre vlast­nú zlobu.
6 Spravod­livosť za­chraňuje statočných, zrad­covia sa chytia do pas­ce svojich žiados­tivos­tí.
7 Keď zomiera bez­božník, stráca sa jeho nádej a očakávanie ničom­níkov vy­j­de nav­nivoč.
8 Spravod­livý sa vy­slobodí z úzkosti a jeho mies­to zauj­me bez­božník.
9 Rúhavý človek ničí svoj­ho blížneho ús­tami, spravod­liví sa však za­chránia po­znaním.
10 Keď sa darí spravod­livým, mes­to jasá, pri zániku bez­božníkov plesá.
11 Požeh­naním statočných sa zveľaďuje mes­to, ús­tami bez­božníkov však pust­ne.
12 Svojím blížnym po­hŕda nerozum­ný, roz­um­ný človek však mlčí.
13 Kto chodí a ohovára, pre­zrádza taj­nos­ti, no spoľah­livý človek ich ud­rží v sebe.
14 Kde chýba vedenie, tam ľud upadá, v množstve rad­cov však spočíva zá­chrana.
15 Kto sa za­ručí za cudzieho, veľmi si uškodí, ale kto nenávidí záruky, je v bezpečí.
16 Šľachet­ná žena nadobúda česť, kým násil­níci zís­kajú bohat­stvo.
17 Sám sebe robí dob­re milo­sr­d­ný človek, no ukrut­ník trýz­ni vlast­né telo.
18 Bez­božník zís­kava klam­nú od­platu, no ten, čo seje spravod­livosť, oprav­divú od­menu.
19 Áno, spravod­livosť vedie k životu, kto sa však pach­tí za zlom, smeruje k smrti.
20 Skazení srd­com sa Hos­podinovi protivia, lež bez­úhon­ní v správaní sa mu páčia.
21 Ruku na to, že zlý človek ne­unik­ne tres­tu, po­tom­stvo spravod­livých je však za­chránené.
22 Ako zlatý krúžok v svinskom rypáku je žena pek­ná, ale roz­mar­ná.
23 Túžbou spravod­livých je len dob­ro, no bez­božníci môžu čakať iba hnev.
24 Jeden roz­hadzuje a ešte mu pri­búda, kým druhý šet­rí viac ako treba a za­kúša núdzu.
25 Šted­rý človek zbohat­ne, kto však dáva piť druhému, sám do­stane piť.
26 Toho, kto za­držiava obilie, budú ľudia pre­klínať, lež požeh­nanie je na hlave toho, čo ho predáva.
27 Kto usilov­ne hľadá dob­ro, náj­de priazeň, no kto vy­hľadáva zlo, k tomu vstúpi.
28 Kto dôveruje vo svoje bohat­stvo, sám pad­ne, kým spravod­liví budú pučať ako lís­tie.
29 Ten, kto sužuje svojich domácich, zdedí vietor, blázon bude slúžiť múd­remu.
30 Ovocie spravod­livého je strom života, múd­ry je ten, čo zís­kava duše.
31 Po­zri, ak spravod­livý do­stane od­platu tu na zemi, o čo viac bez­božník a hriešnik!

EkumenickýPríslovia11

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček