EkumenickýPríslovia24

Príslovia

Rady do života1 Nezáviď zlým ľuďom a nežiadaj si byť s nimi,
2 lebo ich srd­ce po­mýšľa na záhubu, ich pery hovoria o trápení.
3 Múd­rosťou sa buduje dom a roz­um­nosťou sa upevňuje.
4 Po­znaním sa na­pĺňajú komory roz­manitým drahým a skvelým majet­kom.
5 Múd­ry bojov­ník je moc­nejší než silák, učený pre­vyšuje toho, čo sa robí sil­ným,
6 lebo pod múd­rym vedením budeš viesť svoj boj a v množstve porad­cov spočíva zá­chrana.
7 Múd­rosť je pri­vysoká pre bláz­na, v bráne ne­ot­vorí svoje ús­ta.
8 Toho, kto pre­mýšľa, ako páchať zlo, budú volať in­trigán.
9 Ú­klady bláz­na sú hriech, po­smievač sa ľuďom protiví.
10 Ak ochab­neš v čase súženia, tvoja sila je malá.
11 Za­chraňuj vedených na sm­rť a bráň tých, čo sa tac­kajú na pop­ravis­ko.
12 Ak po­vieš: Po­zri, my sme to ne­vedeli, vari ten, čo skúma srd­cia, tomu nerozumie, a ten, čo stráži tvoju dušu, to ne­vie? On od­platí človeku podľa jeho skut­kov.
13 Jedz, syn môj, med, lebo je dob­rý, a medový plást je pre tvoje pod­nebie slad­ký.
14 Vedz, že taká is­tá je múd­rosť pre tvoju dušu. Ak si ju našiel, máš budúc­nosť a tvoja nádej ne­vyj­de naz­mar.
15 Bez­božník, ne­stroj ú­klady príbyt­ku spravod­livého, nenič mies­to, kde od­počíva.
16 Veď spravod­livý, aj keď sedemk­rát pad­ne, opäť vstane, ale bez­božníci sa budú v nešťastí po­tkýnať.
17 Ne­teš sa, keď pad­ne tvoj ne­priateľ, a keď sa po­tkne, nech ti srd­ce ne­plesá,
18 aby to Hos­podin ne­videl — bolo by to v jeho očiach zlé — a od­vrátil by od neho svoj hnev.
19 Nerozčuľuj sa pre tých, čo robia zlo, nezáviď bez­božníkom!
20 Veď zlý človek ne­má budúc­nosť a svieca bez­božníkov zhas­ne.
21 Boj sa Hos­podina, syn môj, aj kráľa, a ne­spolčuj sa s nestálymi ľuďmi,
22 lebo náh­le môže prísť na nich po­hroma; ktože po­zná skazu, čo obaja pri­vedú?
Druhý dodatok23 Aj tieto prís­lovia po­chádzajú od múd­rych: Nie je dob­ré nad­ržiavať ľudom na súde.
24 Toho, čo po­vie bez­božníkovi: Si spravod­livý, budú ľudia pre­klínať a národy mu budú zlorečiť,
25 tým však, čo ho po­kar­hajú, bude sa vodiť dob­re a spočinie na nich hoj­né požeh­nanie.
26 Na pery boz­káva ten, kto dáva priamu od­poveď.
27 Urob si svoju robotu von­ku, vy­konaj si ju na poli a po­tom si po­stavíš dom.
28 Ne­svedč bez dôvodu proti svoj­mu blížnemu a nezavádzaj svojimi perami.
29 Nehovor: Ako urobil mne, tak urobím aj ja jemu, každému od­platím podľa jeho skut­kov.
30 Prešiel som okolo poľa lenivého muža a pop­ri vinoh­rade človeka, čo stratil roz­um.
31 A hľa, bol cel­kom za­ras­tený bodľačím, jeho po­vrch po­krývala pŕhľava a jeho kamen­ný múr bol roz­váľaný.
32 Keď som na to hľadel, vzal som si to k srdcu, videl som a vzal som si z toho ponau­čenie:
33 Ešte si po­spať, zdriem­nuť trochu, ešte si zložiť ruky a od­počívať —
34 no bieda príde k tebe ako tulák a núdza ako ozb­rojený muž.

EkumenickýPríslovia24

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček