EkumenickýPríslovia5

Príslovia

Varovanie pred cudzou ženou1 Syn môj, všim­ni si moju múd­rosť, k mojej roz­um­nos­ti na­kloň svoje ucho,
2 aby si si za­choval roz­vahu a tvoje pery uchránili po­znanie.
3 Pery cudzej ženy síce pre­tekajú medom, jej ús­ta sú sliz­kejšie než olej,
4 ale jej koniec je hor­ký ako palina a os­trý ako dvoj­sečný meč.
5 Jej nohy zo­stupujú k smrti, jej kroky vedú do zá­hrobia,
6 ned­rží sa ces­ty života, ale jej chod­níky blúdia a ona ne­vie kam.
7 Pre­to ma teraz, synovia, počúvaj­te a ne­odk­láňaj­te sa od výrokov mojich úst.
8 Vzdiaľ od nej svoju ces­tu a ne­prib­ližuj sa k dverám jej domu,
9 aby si tak svoju česť ne­vydal iným a svoje roky surov­covi,
10 aby sa cudzí ne­na­sýtili tvojou mocou a dom cudzin­ca ne­obohatil tvojou námahou.
11 Inak budeš na kon­ci stenať, keď bude hynúť celé tvoje telo.
12 Po­tom po­vieš: Ako som len nenávidel na­pomínanie a moje srd­ce po­hŕdalo výčit­kami,
13 ne­počúval som hlas svojich učiteľov a ne­na­kláňal som si ucho k tým, čo ma učili.
14 Tak­mer som upadol do ú­pl­ného zla upro­stred zhromaždenia a spoločen­stva.
Láska k vlastnej žene15 Pi vodu z vlastnej stud­ne, vodu vy­vierajúcu z tvojej stud­ničky!
16 Majú sa vy­lievať von tvoje pramene a po uliciach po­toky vôd?
17 Nech pat­ria len tebe samému a nie s tebou aj cudzin­com!
18 Nech je požeh­naný tvoj prameň, raduj sa zo ženy svojej mlados­ti!
19 Je sťaby utešená laň a pôvab­ná sr­na; nech ťa opájajú jej pr­sia po celý čas, ustavične sa kochaj v jej lás­ke.
20 Prečo by si sa mal kochať v cudzej žene, syn môj, prečo by si mal ob­jímať ňad­rá inej?
21 Veď pred Hos­podinom sú ces­ty každého človeka, on zvažuje všet­ky jeho kroky.
22 Bez­božníka dolapia jeho vlast­né ne­právos­ti, bude zo­vretý v putách svojich hriechov.
23 Zo­mrie, lebo sa mu nedos­talo výchovy, bude sa zmietať pre svoju veľkú hlúposť.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček